Карпенко Юрій Володимирович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Карпенко Юрій Володимирович 2019-07-03 v2.jpg

Молодший науковий співробітник
Кандидат технічних наук за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія».

Отримав вищу освіту у 2004–2010 роках на Факультеті біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» як магістр по спеціальності "Обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості" (диплом з відзнакою), кваліфікація - інженер-дослідник.

З 2010 по 2013 роки навчався в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського за напрямом 03.00.20 - «Біотехнологія».

1 червня 2018 року успішно захистив дисертацію "Біотехнологія магнітомічення дріжджів Saccharomyces cerevisiae як біосорбенту катіонів важких металів" за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. >>>

Науковий доробок складає 8 статей (4 в журналах, що індексуються в міжнародних базах даних), 3 патенти України на корисну модель, 12 доповідей на конференціях всеукраїнського і міжнародного рівня.

Юрій Володимирович успішно володіє навиками проведення дослідних робіт в області біотехнології (наномагнетит в біологічних об’єктах, очистка стічних вод), досвід робіт в мікробіологічних лабораторіях, в "чистих приміщеннях", пошуку наукових джерел і їх аналіз, в моделюванні біотехнологічних процесів, визначенні оптимальних параметрів, аналізі багатофакторних задач, пошуку найкращих альтернатив у прийнятті рішень і т.д.

Має досвід роботи з MS Office, Компас-3D, Origin, MatLab, Avogadro, DevC++ та ін. Здобув знання і практичний досвід роботи на фармацевтичному виробництві твердих і рідких лікарських засобів. Базові знання GMP. Досвід робіт з ємнісним устаткуванням під тиском, промисловими центрифугами, вошерами і т.і.


Основні наукові праці

 1. Голуб Н.Б., Потапова М.В., Карпенко Ю.В. Математичне моделювання процесу одержання біогазу з післяспиртової барди на першій стадії. Innovative Biosystems and Bioengineering. 2019, Т. 3, №. 2, с. 96-104. DOI: 10.20535/ibb.2019.3.2.166429 >>>

 2. Gorobets S. The development of a magnetically operated biosorbent based on the yeast Saccharomyces cerevisiae for removing copper cations Cu2+ / S. Gorobets, Y. Karpenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol. 1. – No. 6(85). – P. 28–34. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.91390 >>>

 3. Karpenko Y. Study of modification of magnetically labeled yeasts Saccharomyces cerevisiae for copper cations Cu2+ removal / Y. Karpenko // Technology Audit and Production Reserves. – 2017. – Vol. 1. – No. 3(33). – P. 45–49. DOI: 10.15587/2312-8372.2017.93766 >>>

 4. Горобець С.В. Визначення оптимальних характеристик магнітоміченого біосорбенту на основі дріжджів Saсcharomyces cerevisiae / С.В. Горобець, Н.О. Михайленко, Ю.В. Карпенко // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2013. – Т. 4. – № 2. – С. 219–225. >>>

 5. Горобець С.В. Застосування магнітомічених клітин S. cerevisiae як біосорбенту на очисних спорудах / С.В. Горобець, Ю.В. Карпенко, О.В. Ковальов, В.В. Олішевський // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2013. – № 3. – С. 42–47. >>>

 6. Karpenko Y.V. Electrophoretic mobility magnetically labeled yeast cells S. cerevisiae / Y.V. Karpenko, S.V. Gorobets // Functional Materials. – 2012. – Vol. 19 – No. 3. – P. 362–369. >>>

 7. Горобець С.В. Використання магнітомічених дріжджів S. cerevisiae для вилучення іонів міді / С.В. Горобець, Ю.В. Карпенко, Л.В. Маринченко // Вісник Донецького національного університету – Серія А. Природничі науки. – 2010. – №1. – С. 230–236. >>>

 8. Горобець С. В. Інтенсифікація сорбційної здатності дріжджів S. сerevisiae за допомогою багатовихрового магнітогідродинамічного перемішування / С.В. Горобець, Ю.В. Карпенко // Електроніка та зв`язок. – 2009. – Т.1. – №49–50 (2–3). – С. 191–195. >>>

 9. Патент України на корисну модель № 46125 UA, МПК (2009) B23Q 39/00. Робототехнічний комплекс / Кузнєцов Ю.М. (UA ); Карпенко Ю.В. (UA ); Луценко І.О. (UA ); Скоріков О.М. (UA ); Тацюк С.Ю. (UA ), Заявка u200906085, 12.06.2009. Опубл. бюл. №13, 10.12.2009 р. >>>

 10. Патент України на корисну модель № 42448 UA, МПК (2006.01) С02F 1/42. Спосіб отримання магнітного біосорбенту / Горобець С.В. (UA), Двойненко О.К. (UA), Карпенко Ю.В. (UA), Заявка u200815002, 25.12.2008. Опубл. бюл. №13, 10.07.2009 р. >>>

 11. Патент України на корисну модель № 24202 UA, МПК (2006) C12M 3/00. Апарат для культивування клітин / Тривайло М. С. (UA ); Карачун В.В. (UA ); Мельник В.М. (UA ); Черняков М.С. (UA ); Карпенко Ю.В. (UA ), Заявка u200700459, 17.01.2007. Опубл. бюл. №13, 25.06.2007 р. >>>


Цитування в наукометричних базах даних

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти