Карпенко Юрій Володимирович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


Молодший науковий співробітник
Кандидат технічних наук за спеціальністю 03.00.20 «Біотехнологія».

Отримав вищу освіту у 2004–2010 роках на Факультеті біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» як магістр по спеціальності "Обладнання фармацевтичної і мікробіологічної промисловості" (диплом з відзнакою), кваліфікація - інженер-дослідник.

З 2010 по 2013 роки навчався в аспірантурі КПІ ім. Ігоря Сікорського за напрямом 03.00.20 «Біотехнологія». Успішно захистився по закінченні.

Науковий доробок складає 8 статей (4 в журналах, що індексуються в міжнародних базах даних), 3 патенти України на корисну модель, 12 доповідей на конференціях всеукраїнського і міжнародного рівня.

Юрій Володимирович успішно володіє навиками проведення дослідних робіт в області біотехнології (наномагнетит в біологічних об’єктах, очистка стічних вод), досвід робіт в мікробіологічних лабораторіях, в "чистих приміщеннях", пошуку наукових джерел і їх аналіз, в моделюванні біотехнологічних процесів, визначенні оптимальних параметрів, аналізі багатофакторних задач, пошуку найкращих альтернатив у прийнятті рішень і т.д.

Має досвід роботи з MS Office, Компас-3D, Origin, MatLab, Avogadro, DevC++ та ін. Здобув знання і практичний досвід роботи на фармацевтичному виробництві твердих і рідких лікарських засобів. Базові знання GMP. Досвід робіт з ємнісним устаткуванням під тиском, промисловими центрифугами, вошерами і т.і.


Основні наукові праці

1. Горобець С. В. Інтенсифікація сорбційної здатності дріжджів S. сerevisiae за допомогою багатовихрового магнітогідродинамічного перемішування / С.В. Горобець, Ю.В. Карпенко // Електроніка та зв`язок. – 2009. – Т.1. – №49–50 (2–3). – С. 191–195.

2. Горобець С.В. Використання магнітомічених дріжджів S. cerevisiae для вилучення іонів міді / С.В. Горобець, Ю.В. Карпенко, Л.В. Маринченко // Вісник Донецького національного університету – Серія А. Природничі науки. – 2010. – №1. – С. 230–236.

3. Karpenko Y.V. Electrophoretic mobility magnetically labeled yeast cells S. cerevisiae / Y.V. Karpenko, S.V. Gorobets // Functional Materials. – 2012. – Vol.19 – N.3. – P. 362–369.

4. Горобець С.В. Визначення оптимальних характеристик магнітоміченого біосорбенту на основі дріжджів Saсcharomyces Cerevisiae / С.В. Горобець, Н.О. Михайленко, Ю.В. Карпенко // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2013. – Т.4. – №2. – С. 219–225.

5. Горобець С.В. Застосування магнітомічених клітин S. cerevisiae як біосорбенту на очисних спорудах / С.В. Горобець, Ю.В. Карпенко, О.В. Ковальов, В.В. Олішевський // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2013. – №.3. – С. 42–47.

6. Gorobets S. The development of a magnetically operated biosorbent based on the yeast saccharomyces cerevisiae for removing copper cations Cu 2+ / S. Gorobets, Y. Karpenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – Vol.1. – N.6 (85). – P. 28–34.

7. Karpenko Y. Study of modification of magnetically labeled yeasts Saccharomyces cerevisiae for copper cations Cu 2+ removal / Y. Karpenko // Technology audit and production reserves. – 2017. – Vol. 1. – №.3 (33). – P.45–49.

8. Патент України на корисну модель № 42448 UA, МПК (2006.01) С02F 1/42. Спосіб отримання магнітного біосорбенту / Горобець С.В. (UA), Двойненко О.К. (UA), Карпенко Ю.В. (UA), Заявка u200815002, 25.12.2008. Опубл. бюл. №13, 10.07.2009 р.


Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти