Selected publications of Alexandr Dmitriev

From ICBGE
Jump to: navigation, search

Alexandr Dmitriev

Selected publications

Monographs and Book's chapters

 1. Дмитрієв О.П., Ковбасенко Р.В., Авдєєва Л.В., Лапа С.В., Ковбасенко В.М. Сигнальні системи рослин та формування стійкості до біотичного стресу. - 2015. - Київ: Фенікс. - 192 с.
 2. Ящук В.У., Корецький А.П., Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П., Ковбасенко В.М. Регулятори росту рослин - індуктори стійкості проти біотичного стресу. - 2015. - Київ: Логос. - 96 с.
 3. Лапа О.М., Ковбасенко Р.В., Ковбасенко В.М., Дмитрієв О.П. Брасиностероїди – перспективні препарати для рослинництва. - 2013. - Київ: Колобіг. - 103 с.
 4. Dmitriev A.P., Shevchenko O.I., Polisсhuk V.P., Guscha N.I. In: Lessons of Chernobyl: 25 years later. Chapter 17. Eds: E.B. Burlakova, V.I. Naydich. – Nova Science Publishers. - 2012 – P. 229-244.
 5. Лапа С.В., Ковбасенко Р.В., Ковбасенко В.М., Дмитрієв О.П. Жасмонова кислота: функції та механізми дії у рослин. - 2012. – Київ: Колобіг. – 78 с.
 6. Лапа О.М., Р.В. Ковбасенко Р.В., В.М. Ковбасенко В.М., Дмитрієв О.П. Саліцилова кислота в рослинництві. -2011. - Київ: Фенікс. - 76 с.
 7. Гродзинский Д.М., Гуща Н.И., Дмитриев А.П. и др. Радиобиологические эффекты хронического облучения растений в зоне влияния Чернобыльской катастрофы. - 2008. - Киев: Наукова думка. - 374 с.
 8. Гродзинський Д.М., Дмитрієв О.П., Гуща М.І. та ін. УФ-В радіація і рослини: механізми ушкодження та захисту. - 2006. - НАН України. Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. - Київ. - 152 с.
 9. Дмитриев А.П. Фитоалексины и их роль в устойчивости растений. 1999. - НАН Украины. Ин-т клеточ. биологии и генет. инженерии. - Киев. - 207 c.
 10. Гродзинский Д.М., Коломиец О.Д., Кутлахмедов Ю.А., Дмитриев А.П. и др. Антропогенная радионуклидная аномалия и растения. 1991. - Киев: Лыбидь. - 160 с.


Papers

 1. Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Дмитриев А.П. Действие донора оксида азота на солеустойчивость растений арабидопсиса дикого типа и мутантов jin1 // Физиология растений. - 2017. - 64. - 2. - С. 142-150.
 2. Dmitriev O., Polischuk V., Guscha M., Dyachenko A. Chernobyl exclusion zone contamination and resistance of cultivated plants to pathogenic fungi and viruses. - Радіоекологія-2017. – С. 10-15.
 3. Boubriak I., Akimkina T., Polischuk V., Dmitriev A., McCready S., Grodzinsky D. Long term effects of Chernobyl contamination on DNA repair function and plant resistance to different biotic and abiotic stress factors // Tsitologiya i Genetika. - 2016. - V. 50. - № 6. - pp. 34–59.
 4. Дмитрієв О.П., Жук І.В. Активація захисних властивостей елісітора за допомогою сигнальної молекули для індукування хворобостійкості рослин пшениці // Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти. Збірка праць, присвячених 90-річчю з дня народж. акад. АН України А. М. Гродзинського /  відп. ред. Н. В. Заіменко. – К. : Наш формат. - 2016. – С. 230–246.
 5. Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Обозный А.И., Карпец Ю.В., Дмитриев А.П. Низкомолекулярные протекторы в салицилатдефицитных растениях Arabidopsis thaliana при действии солевого стресса // Доповіді НАН України. - 2016. - № 6. - С. 120-125.
 6. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М. Специфіка дії еліситорів на макроморфогенез у Triticum aestivum за умов одночасного ураження Septoria tritici та Puccinia recondite // Modern Phytomorphology. - 2016. -V. 10. - С. 117-123.
 7. Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Луговая А.А, Дмитриев А.П. Содержание осмолитов и флавоноидов у растений Arabidopsis thaliana, дефектных по жасмонатному сигналингу, при солевом стрессе // Прикладная биохимия и микробиология. - 2016. - Т. 52. - № 2, С. 223–229.
 8. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М. Роль пероксидази у формуванні індукованої стійкості рослин пшениці за допомогою імуномодуляторів // Фактори експеримент. еволюції організмів. – К. Логос, 2016. -Т. 18. - С. 81-84.
 9. Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Дмитриев А.П.Сигнальные посредники в реакциях растений на действие абиотических стрессоров: кальций, активные формы кислорода и азота // Цитология и генетика. - 2015. - Т. 49. - 5. - С. 73-86.
 10. Жук І.В., Дмитрієв О.П.Біотехнологія індукування стійкості рослин пшениці (Triticum aestivum L.) проти біотичного стресу // Фактори експеримент. еволюції організмів. – К. Логос, 2015. - Т. 17. – С. 148 – 151.
 11. Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е. Швиденко Н.В., Дмитриев А.П. Реакции растений Arabidopsis thaliana, дефектных по жасмонатному сигналингу, на солевой стресс // Прикладная биохимия и микробиология. - 2015. - Т. 51. - 4. - С. 412-416.
 12. Zhuk I.V., Lisova G.M., Dovgal Z.M., Dmitriev A.P. Induction of wheat (Triticum aestivum L.) tolerance to Septoria tritici by oxalic acid // Modern Phytomorphology. – 2014. – V.6. – P.105–108.
 13. Бубряк І.І., Дмитрієв О.П., Бубряк О.А., Гродзинський Д.М., Акімкіна Т.В. Ефективність репараційних систем ДНК в оптимізації процесу праймування насіння цукрового та кормового буряку // Доповіді НАН України. – 2014. – 4. – P. 139-147.
 14. Бубряк О.А., Акімкіна Т.В., Дмитрієв О.П., Гродзинський Д.М., Бубряк І.І. Пошук молекулярних маркерів для оптимізації передпосівної обробки (праймування) насіння // Вісник Харківського націон. аграрн. ун-ту ім. В.В. Докучаєва. Сер. Біологія. – 2013. – 2. – С. 47–57.
 15. Жук І.В., Лісова Г.М., Довгаль З.М., Дмитрієв О.П. Вплив оксиду азоту та щавлевої кислоти на ураження рослин пшениці (Triticum aestivum L.) септоріозом // Modern Phytomorphology. – 2013. - V.4. - P. 387–391.
 16. Дмитриев А.П., Гродзинский Д.М. Микроэволюционные процессы у фитопатогенных микроорганизмов под влиянием малих доз хронического облучения // Индикация состояния окружающей среды: теория и практика. – М.: Буки Веди, 2013. - С. 17-26.
 17. Гуща М.І., Шиліна Ю.В., Дмитрієв О.П. Можлива участь сигнальних систем у трансгенераційному індукуванні стійкості рослин Arabidopsis thaliana до УФ-В опромінення // Техногенна безпека. - 2013. - 210. - 198. - С. 97-100.
 18. Дмитриев А.П., Шевченко А.В., Полищук В.П., Гуща Н.И. Влияние тяжелых металлов на развитие вирусных инфекций у растений // Индикация состояния окружающей среды: теория и практика. – М.: Буки Веди. - 2013. - С. 285-290.
 19. Жук І.В., Лісова Г.М., Довгаль З.М., Дмитрієв О.П. Вплив оксиду азоту та щавлевої кислоти на ураження рослин пшениці (Triticum aestivum) септоріозом // Modern Phytomorphology. – 2013. - 4. - P. 387–391.
 20. Бубряк О.А., Акімкіна Т.В., Дмитрієв О.П., Гродзинський Д.М., Бубряк I.I. Вміст ДНК в ядрах корінців зародків насіння – як молекулярний маркер праймування насіння цукрового буряку // Доповіді НАН України. – 2012. – № 11. – С. 150–156.
 21. Дмитриев А.П., Кравчук Ж.Н., Дяченко А.И. Участие НАДФН-оксидазной и кальциевой сигнальных систем в индуцировании окислительного стресса у растений // Збірник наукових праць IX з’їзду УТГіС. – Київ: Логос, 2012. - Том 4. - С. 67-71.
 22. Дульнєв П.Г., Ковбасенко В.М., Ковбасенко Р.В., Гродзинський Д.М., Дмитрієв О.П., Теслюк В.В., Олійник Т.М., Фомічова О.В. Композиція та спосіб обробки вегетативної маси рослин сільськогосподарських культур. - Патент на винахід № 98407. Зареєстровано в Держреєстрі патентів України на винаходи 10.05.2012.
 23. Бубряк О.А., Акімкіна Т.В., Дмитрієв О.П., Гродзинський Д.М., Бубряк І.І. Вміст ДНК в ядрах корінців зародків насіння – як молекулярний маркер праймування насіння цукрового буряку // Доповіді НАН України. – 2012. - № 11. – С. 150-156.
 24. Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Швиденко М.В., Дмитрієв О.П. Вплив екзогенного оксиду азоту (NO) на генерацію супероксидного аніон-радикала та теплостійкість колеоптилів пшениці // Доповіді НАН України. – 2011. - № 9. – С. 147-152.
 25. Поляковський С.О., Дмитрієв О.П. Дослідження «праймінгу» накопичення калози у Aliium cepa при обробці біотичними індукторами // Цитология и генетика. - 2011. - 45. - 4. - С. 50-54.
 26. Карпець Ю.И.., Колупаєв Ю.Є., Швиденко М.В., Дмитрієв О.П. Інгібіторний аналіз впливу екзогенного оксиду азоту (NO) на генерацію супероксидного аніон-радикала колеоптилями пшениці та їх теплостійкість // Доповіді НАН України. – 2011. – 9. – С. 147-152.
 27. Дмитриев А.П., Кравчук Ж.Н., Гродзинский Д.М. Трансдукция сигнала индуцированной устойчивости в клетках растений // Клеточная сигнализация у растений. - Казань. - 2011. - С. 48-52.
 28. Поляковський С.О., Ємельянов В.І., Дмитрієв О.П. Синтез фітоалексинів у оброблених елісіторами рослин Allium cepa у відповідь на інфікування // Фактори експеримент. еволюції організмів. - Київ. - 2011. - 11. - С. 511-515.
 29. Дмитриев А.П., Гродзинский Д.М., Гуща Н.И., Крыжановская М.С. Влияние хронического облучения на устойчивость растений к биотическому стрессу в 30-километровой зоне отчуждения Чернобыльской АЭС // Физиология растений. – 2011.– Т.58, № 6. – С. 922–929.
 30. Карпець Ю.И., Колупаєв Ю.Є., Швиденко М.В., Дмитрієв О.П. Інгібіторний аналіз впливу екзогенного оксиду азоту (NO) на генерацію супероксидного аніон-радикала колеоптилями пшениці та їх теплостійкість // Доповіді НАН України. – 2011. – 9. – С. 147-152.
 31. Ковбасенко Р.В., Дяченко А.І., Дмитрієв О.П. Індукція резистентності томату (Lycopersicon esculentum) до хвороб в культурі in vitro // Фактори експеримент. еволюції організмів. - Київ. - 2011. - 11. - С. 296-300.
 32. Теслюк В.В., Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П., Дубровін В.О., Ковбасенко В.М. Дослідження дії індукторів резистентності овочевих культур // Агробіологія. - 2010. – вип. 3 (74). – С. 53-56.
 33. Емельянов В.И., Кравчук Ж.Н., Поляковський С.А., Дмитриев А.П. Отложение каллозы при обработке клеток томатов биотическими элиситорами (Lycopersicon esculentum) // Цитология и генетика. – 2008. – 2. – С. 21-28.
 34. Поляковский С.А. Кравчук Ж.Н. Дмитриев А.П. Механизм действия индуктора устойчивости ß-аминобутириловой кислоты (ВАВА) у Allium cepa // Цитология и генетика. – 2008. - 42. - 6. - С. 8-12.
 35. Ємельянов В.І., Поляковський С.О., Дмитрієв О.П. Тригерний діапазон концентрацій цитозольного кальцію в індукції захисних реакцій у клітинах томатів (Lycopersicon esculentum ) // Доповіді НАН України. – 2008. – 6. – С. 153-157.
 36. Perkovskaya G.Y., Grodzinsky D.M., Dmitriev A.P. Induced disease resistance in tomato plants derived by biotic elicitor // Acta Phytopathol. et Еntomol. Hungarica. - 2007. - 42. Р. 245-251.
 37. Емельянов В.И., Дмитриев А.П. Индуцированное увеличение хитиназной активности в клетках томата (Lycopersicon esculentum ) // Цитология и генетика.- 2007. - № 5. - C. 27-31.
 38. Dmitriev A.P., Guscha N.I. Synergism of low dose chronic radiation and biotic stress // Equidosimetry for Environmental Ecology. Series C: Environmental for plants Security – vol. 2. Springer, 2005. - 231-236.
 39. Дмитрієв О.П., Кравчук Ж.М. Активні форми кисню та імунітет рослин // Цитология и генетика. - 2005. - 4. - C. 64-74.
 40. Дмитрієв О.П. Фітоалексини та імунітет рослин // Физиол. и биохим. культурных растений. - 2005. - Т. 37. - № 3. - С. 220-229. 
 41. Dmitriev A.P., Guscha N.I. Effects of chronic radiation on plant-pathogen interactions // Агроекологічний журнал. - 2005. - 3. - P. 66-69.
 42. Дмитриев А.П., Полищук В.П., Гродзинский Д.М. Индуцирование системной устойчивости у растений биогенными индукторами // Вестник Харьковского национ. аграрного ун-та им. В.В. Докучаєва. Сер. Биология. – 2005. – 2. – С. 19–27.
 43. Дмитриев А.П. Сигнальная роль оксида азота у растений // Цитология и генетика. – 2004. – 38. - 4. – С. 67–75.
 44. Дмитрієв О.П., Перковська Г.Ю., Гродзинський Д.М, Сергієнко В.Г. Спосіб підвищення стійкості рослин томатів до хвороб. Патент України UA 68663. - 2004.
 45. Перковская Г.Ю., Кравчук Ж.Н., Гродзинский Д.М., Дмитриев А.П.  Индукция активных форм кислорода и фитоалексинов в культуре клеток лука (Allium сера) биогенными элиситорами из гриба Botrytis cinerea // Физиология растений. - 2004. - 5. - С. 680-685.
 46. Дмитриев А.П. Сигнальные молекулы растений для активации защитных реакций в ответ на биотический стресс // Физиология растений. – 2003. - 50. - 3. - С. 465 -474.
 47. Dmitriev A., Tena M., Jorrin J. Systemic acquired resistance in sunflower (Helianthus annuus) // Цитология и генетика. – 2003. – 37. - 3. - С. 9-15.
 48. Кравчук Ж.М., Дружина М.О., Гродзинський Д.М., Дмитрієв О.П. Трансдукція сигналу в клітинах Allium cepa при "окиснювальному вибусі" // Доповіді НАН України. – 2003. – 1 – С. 167-171.
 49. Кравчук Ж.М., Дмитрієв О.П., Гродзинський Д.М. Індукція “окиснювального вибуху” біотичним еліситором у суспензійній культурі клітин цибулі Allium cepa L. // Доповіді НАН України. - 2001. - 4. - С. 149-151.
 50. Дмитриев А.П. Сигнальные системы иммунитета растений // Цитология и генетика. - 2002. - 3. - С. 58-68.
 51. Перковская Г.Ю., Кравчук Ж.Н., Дмитриев А.П. Индукция активных форм кислорода биотическими элиситорами в культуре клеток томатов // Укр. біохім. журнал. – 2001. - 73. - 5. - С. 108-113.
 52. Дмитрієв О.П. Фітоімунітет // Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть. Київ: 2001. – T. 1. – C. 38–51.
 53. Ємельянов В.І., Дмитрієв О.П., Гродзинський Д.М. Індукція хітиназної активності хітиновими фрагментами різної довжини в суспензійній культурі клітин томату (Lycopersicon esculentum) // Доповіді НАН України. – 1999. – 11. – С. 156 -158.
 54. Lauge R., Dmitriev A.P., Joosten M.H., de Wit P.J. Additional resistance gene(s) against Cladosporium fulvum present on the Cf-9 introgression segment are associated with strong PR protein accumulation // Molecular Plant-Microbe Interactions. - 1998. - 11. - P. 301-308.
 55. Ковтун О.В.Гродзинський Д.М.Дмитрієв О.П.Тверський Л.А. Засіб одержання антимікробного препарату. Патент України UA 1300. - 1994.
 56. Дмитрієв О.П. Проблеми індукованого імунітету рослин // Вісник АН УРСР. – 1988. – 11. – C. 35–42.
 57. Дмитриев А.П., Дяченко А.И. Применение биогенного индуктора защитных реакций с целью уменшения потерь лука при хранении // Сельскохозяйств. биология. – 1988. – 5. – С. 57–59.
Personal tools