Захисти 1993-2000 років

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

2000

   • Попова Антоніна Федорівна «Гравічутливість одноклітинних організмів», д.б.н., 03.00.25
   • Гостева Олена Вікторівна «Каріотипова різноманітність деяких видів роду Crepis L.», к.б.н., 03.00.15 - генетика
   • Спиридонова Катерина Василівна «Вивчення особливостей геномної мінливості культвуваних клітин раувольфії зміїної», к.б.н., 03.00.15 - генетика
   • Радчук Володимир Володимирович «Генетична трансформація хрестоцвітих генами біосинтезу лантибіотику нізину з метою їх ефективного комбінування у транс генних рослинах», к.б.н., 03.00.15 - генетика
   • Сіренко Артур Геннадійович «Передчасне розділення центром ер метафазних хромосом як перспективний діагностичний і прогностичний маркер при гострій лімфобластній лейкемії у дітей», к.б.н.., 03.00.15 - генетика
   • Козерецька Ірина Анатоліївна «Нейрогенний локус Delta та особливості генетичної взаємодії пр. иформуванні крила Drozophila V.», к.б.н., 03.00.15 - генетика
   • Рушковський Станіслав Річардович «Особливості проявлення хромосомної нестабільності при культивуванні лімфоцитів периферичної крові людини», к.б.н., 03.00.15 - генетика
   • Симоненко Юрій Вікторович «Подвійна трансформація як ефективний засіб для отримання транс генних рослин горозху посівного (Pisum sativum L.)», к.б.н., 03.00.22
   • Шевченко Галина Валеріївна «Вплив зміненої сили тяжіння на цитоскелет рослинних клітин з верхівковим ростом», к.б.н., 03.00.22
   • Ковальова Оксана Анатоліївна "Цитогенетичні порушення у лінійних мишей та їх звязок з віком, сезоном дослідження та хронічним низькодозовим іонізуючим опроміненням", к.б.н.,03.00.15

1999

   • ТерновськаТамара Костянтинівна «Перебудова геному м’якої пшенці (triticum aestivum L.) для її генетичного аналізу та інтрогресії генів», д.б.н., 03.00.15 - генетика
   • Філонова Лада Генріївна «Введення в культуру in vitro тису ягідного (Taxus baccata L.) і отримання таксол-продукуючих калюсних ліній» к.б.н., 03.00.22

1998

   • Білявська Нінель Олександрівна "Роль іонів Са в механізмі гравірецепції у рослин та в ефектах мікрогравітації на клітинному рівні", д.б.н. 03.00.22
   • Морозов-Леонов Святослав Юрійович «Генетичні процеси в гібридних популяціях зелених жаб Rana esculenta L. Complex України”, к.б.н., 03.00.15 - генетика
   • Облап Руслан Васильович «Диференціація генофондів тварин під дією факторів екологічного стресу (на прикладі представників ungulate)», к.б.н., 03.00.15 - генетика
   • Медвєдєва Тамара Василiвна «Отримання трансгенних рослин тютюну та картоплі з коренеспецифічною та бульбоспецифічною експресією химерних генів», к.б.н., 03.00.15 - генетика
   • Рубцова Мирослава Олександрівна «Одержання міжвидових гібридів і трансгенних рослин гречки та їх аналіз», к.б.н., 03.00.15 - генетика

1997

   • Смертенко Андрій Петрович «Вивчення посттрансляційних модифікацій та структурних доменів тубуліну рослин за допомогою специфічних антитіл», к.б.н., 03.00.25
   • Белокурова Валерія Борисівна «Використання соматичного ембріогенезу та мутагенезу для отримання генетично змінених форм винограду», к.б.н., 03.00.25
   • Задерей Наталія Сергіївна "Культивування тканин і індукція морфогенеза in vitro у еспарцету (Onobrychis sp.)", к.б.н., 03.00.25
   • Рудас Володимир Андрійович «Отримання генетично маркованих рослин в родині Solanaceae та їх використання в соматичній гібридизації», к.б.н., 03.00.15 - генетика.

1996

   • Феник Степан Йосипович «Вивчення формування індукованих механізмів детоксикації іонів кадмію в культурі клітин Nicotiana plumbaginifolia», к.б.н., 03.00.25
   • Ємець Алла Іванівна «Соматичні гібриди пасльонових на основі мутантів NICOTIAHA PLUMBAGINIFOLIA, стійких до дії сполук з антимікротрубочковою активністю», к.б.н., 03.00.25
   • Калина Марія Петрівна «Розробка біотехнологічних методів в роді Cucumis та аналіз отирманих форм рослин», к.б.н., 03.00.25
   • Чабан Христина Іванівна «Структурно-функціональна організація апікальної клітини протонеми в умовах гравістимуляції», к.б.н., 03.00.25

1995

   • Меркулов Сергій Михайлович «Генетична трансформація груші (PYRUS COMMUNIS L.) за допомогою AGROBACTERIUM TUMEFACIENS і регенерація трансгенних рослин», к.б.н., 03.00.25
   • Рачек Людмила Іванівна «Генетична трансформація гороху (PISUM SATIVUM L.) з використанням Ds-елементу кукурудзи», к.б.н., 03.00.25
   • Завгородня Ганна Валентинівна «Аналіз ядерних та цитоплазматичних геномів у асиметричних соматичних гібридів і їх статевих поколінь в роді LYCOPERSICON», к.б.н., 03.00.25
   • Дячок Юлія Віленівна «Роль Са як вторинного месенджера в індукції захисних реакцій в культурі клітини Allium cepa L.» , к.б.н., 03.00.25

1994

   • Козуб Наталія Олександрівна "Связь аллельних вариантов локусов запасных белков с предзиготическими процессами и количественными признаками у озимой пшеницы", к.б.н., 03.00.15
   • Недуха Олена Макарівна "Структура і механізми змін клітинної оболонки рослин при невагомості та кліностатування", д.б.н., 03.00.25
   • Кіріченко Ігор Володимирович "Генетична реконструкція рослинної клітини за допомогою мікроманіпуляцій", к.б.н., 03.00.15
   • Століна Марина Романівна "Генетичні ефекти у лінійних мишей CC57W/Mv, індуковані малими дозами хронічного іонізуючого опромінення", к.б.н., 03.00.15
   • Дубровна Оксана Василівна "Цитогенетичне дослідження самозапилених ліній цукрового буряку з різною комбінаційною здатністю", к.б.н., 03.00.15

1993

   • Страшнюк Надія Михайлівна "Одержання та аналіз мутантів Nicotiana plumbaginifolia, стійких до дії сполук з антимікротрубочковою активністю", к.б.н., 03.00.15
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти