Захисти 2001-2010 років

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

2010

 • Климишин Дмитро Олександрович «Система клонування генів у штамі – продуценті ногаламіцину Streptomyces nogalater IMET43360», к.б.н., 03.00.15 – генетика

2009

 • Карпова Ірина Сергіївна «Лектини як фактори впливу на мутаційний процес», д.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Парнікоза Іван Юрійович “Динаміка клітинних популяцій раувольфії зміїної за зміни умов вирощування in vitro”, к.б.н., 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія
 • Парижак Соломія Ярославівна “Генно-інженерне конструювання мікробних продуцентів оксидоредуктаз, задіяних в метаболізмі формальдегіду”, к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Щербакова Оксана Василівна «Нейродегенеративні мутанти Drosophila melanogaster за третьою хромосомою: генетичний аналіз та поведінкові реакції», к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Твардовська Мар'яна Остапівна «Мінливість геному тирличів (Gentiana L.) у природі та в культурі in vitro», к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Остаповець Лариса Іванівна «Цитогенетична та морфологічна характеристика ооцитів корів та свиней при формуванні партеногенетичних ембріонів in vitro», к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Бублик Олена Миколаївна «Особливості сомаклональної мінливості унгернії Віктора (Ungernіa vіctorіs Vved. ex Artjushenko)», к.б.н., 03.00.15 – генетика

2008

 • Приваліхін Сергій Миколайович “Популяційно-генетичне різноманіття ялини європейської (Picea abies (L.) KARST.) в Українських Карпатах”, к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Майданюк Дмитро Миколайович “Особливості геномної мінливості кукурудзи в культурі in vitro”, к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Громико Олександр Миколайович “Мутації стійкості до антибіотиків, які впливають на біосинтез ландоміцину у Streptomyces globisporus і ногаламіцину в Streptomyces nogalater”, к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Павленко Людмила Іванівна "Генетична структура та гібридизація диплоїдно-поліплоїдних щипівок роду Cobitis (Cypriniformes, Cobitidae) в Україні", к.б.н., 03.00.15 - генетика

2007

 • Громозова Олена Миколаївна “Поліваріантність онтогенезу міцеліальних мікроміцетів”, д.б.н., 03.00.14 – біологія розвитку
 • Федоришин Марта Юріївна “Генетичний контроль утворення сахаридної частини ландоміцину А”, к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Артеменко Ольга Анатоліївна «Проліферативна активність клітин кореневої меристеми гороху (Pisum sativum L.) за умов кліностатування», к.б.н., 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія
 • Корецька Наталія Віталіївна "Вплив лектинів на спонтанний та індукований мутагенез в Bacillus subtilis", к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Калініна Яна Михайлівна "Ріст та диференціація клітин кореня Brassica rapa L. в умовах мікрогравітації та кліностатування", к.б.н., 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

2006

 • Нипорко Олексій Юрійович „Особливості просторової структури тубуліну як основа клітинної відповіді рослин на дію гербіцидів динітроанілінового та фосфороамідного рядів”, к.б.н., 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія
 • Афанасьєва Катерина Сергіївна "Хромосомна нестабільність в участників Українських антарктичних експедицій", к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Льошина Людмила Георгіївна «Клонування коренеспецифічного та світлозалежного промоторів генів рослин», к.б.н., 03.00.20 - біотехнологія
 • Чапля Андрій Євгенович «Генетична диференціація культурного ячменю Hordeum vulgare L. за альтернативними біохімічними ознаками», к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Мудрик Олена Анатоліївна „Динаміка генетичної структури природних популяцій деяких видів родини Pinaceae Lindl. в Україні”, к.б.н., 03.00.15 - генетика

2005

 • Федоренко Віктор Олександрович „Генетичний контроль стійкості актиноміцетів до антибіотиків та його роль у біосинтезі антибіотиків”, д.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Азізпур Халіль “Оптимізація процесів культивування у виробництві пробіотичних препаратів на основі лактобацил”, к.б.н., 03.00.20 – біотехнологія
 • Мельник Віталій Миколайович „Варіабельність рДНК деяких видів роду Gentiana L. у природі та в культурі in vitro”, к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Парій Мирослав Федорович „Генетична система контрольованого розмноження кукурудзи на основі генів функціональної чоловічої стерильності”, к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Пірко Надія Миколаївна „Популяційно-генетична мінливість ялиці білої (Abies alba Mill.) в Українських Карпатах”, к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Чернишов Дмитро Петрович „Структурно-функціональна організація клітин епідерми однорічних пагонів жовтої акації Caragana arborescens Lam.”, к.б.н., 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія
 • Корховий Віталій Іванович „Отримання трансгенних рослин яблуні шляхом генетичної трансформації за допомогою Agrobacterium tumefaciens”, к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Кріпка Ганна Володимирівна „Використання арбускулярних мікоризних грибів у фіторемедіації ґрунтів від радіонуклідів”, к.б.н., 03.00.20 - біотехнологія
 • Мартиненко Вікторія Сергіївна „Принципи генетичного аналізу жита посівного (Secale cereale L.) за генетично моно- або поліморфними ознаками”, к.б.н., 03.00.15 - генетика

2004

 • Заставна Данута Володимирівна “Імуногенетичні фактори реалізації генетично обумовленої патології”, д.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Довгалюк Аліна Іванівна ”Порівняння цитогенетичної та антитрубочкової активності фітотоксичних металів”, к.б.н., 03.00.11 - цитологія, клітинна біологія, гістологія
 • Шелудько Юрій Всеволодович “Отримання та фітохімічний аналіз трансгенної культури Rauvolfia serpentina як джерела нових індольних алкалоїдів”, к.б.н., 03.00.20 – біотехнологія
 • Долгова Тетяна Анатоліївна "Індукція та прояв радіоадаптивної відповіді у поколіннях рослин з різним генотипом", к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Вдовиченко Жанна Вікторівна „Інтрогресії в геномі м'якої пшениці (Triticum aestivum L.) як фактор, що впливає на результати її геномного аналізу”, к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Стасик Олена Георгіївна «Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній регуляції у метилотрофних дріжджів Hansenula polymorpha», к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Баришева Інна Анатоліївна «Внутрішньосортова молекулярно-генетична мінливість винограду роду Vitis», к.б.н.
 • Зелена Любов Борисівна "Молекулярно-біологічні аспекти змін формотворення у сосни звичайної, індукованих хронічним випроміненням", к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Жук Ольга Вільямівна “Структурно-функціональна організація локуса miniature-like у Drosophila virilіs”, к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Рогова Оксана Олександрівна «Роль центрів організації мікротрубочок у стійкості до ізопропіл-N-фенілкарбамату мутантів Nicotiana sylvestris», к.б.н., 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

2003

 • Головко Андрій Ерастович "Цукровий буряк (Beta vulgaris L.) в культурі in vitro: регенерація, морфогенез і генетична трансформація", к.б.н., 03.00.20 – біотехнологія
 • Настюкова Вікторія Володимирівна "Мутаційні спектри у різних груп дітей, які зазнали впливу низькодозового іонізуючого випромінення", к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Єгорова Тетяна Володимирівна "Ефективність поєднання діалельних схрещувань та методу генетичного маркування для гібридологічного аналізу вівса посівного (Аvena sativa L.)", к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Соболь Маргарита Анатоліївна "Структурно-функціональна організація ядерця рослинних клітин в умовах зміненої сили тяжіння", к.б.н., 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія
 • Кравчук Жанна Миколаївна "Роль активних форм кисню в індукції захисних реакцій в культурі клітин Allium cepa L.", к.б.н., 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія
 • Дубровська Анна Миколаївна "Вивчення молекулярно-генетичних механізмів пухлинної прогресії при Ph'- позитивних лейкеміях та їх діагностика", к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Бараненко Валентина Василівна "Пероксидне окислення ліпідів та активність супероксиддисмутази в рослинах гороху за умов кліностатування", к.б.н., 03.00.11 – цитологія, клітинна біологія, гістологія

2002

 • Сатарова Тетяна Миколаївна "Андрогенез та ембріокультура у кукурудзи in vitro", д.б.н., 03.00.20 – біотехнологія
 • Кундельчук Оксана Петрівна “Впдив аміпрофосметилу і трифлюраліну на стан мікротрубочок, поділ клітин і ріст коренів у чутливих та стійких до цих гербіцидів рослин», к.б.н., 03.00.11 – цитологія, гістологія
 • Литовченко Ганна Володимирівна «Вивчення ролі фосфоглюкомутази в метаболізмі картоплі (Solanum tuberosum L.) за допомогою трансгенних рослин», к.б.н., 03.00.20 – біотехнологія
 • Дубицька Лідія Петрівна «Констурювання та селекція штаму Streptomyces peucetius subsp. caesius – продуцента даунорубіцину та доксирубіцину», к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Попов Віталій Миколайович «Використання молекулярно-генетичних маркерів в генетико-селекційних дослідженнях соняшнику», к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Топчій Наталія Миколаївна "Фрагментація і метилування ДНК листків цукрового буряка (Beta vulgaris L.) при запрограмованій загибелі клітин", к.б.н., 03.00.15 - генетика

2001

 • Пірко Ярослав Васильович "Популяційно-генетична мінливість трьох корінних видів роду Pinus L. в Українських Карпатах і Розточчі", к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Костенко Світлана Олексіївна "Соматичний мутагенез у мишовидних гризунів як індикатор екологічного забруднення", к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Кобозєва Надія Анатоліївна «Цитогенетична мінливість у великою рогатої худоби в зв'язку з різними факторами добору», к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Дворник Анжела Степанівна «Дослідження антимутагенних властивостей екстрактів біомаси культивованих клітин деяких лікарських рослин», к.б.н., 03.00.15 – генетика
 • Макух Галина Василівна «Аналіз мутацій гену CFTR (ТРБМ) у хворих високого ризику муковісцидозу із Західного регіону України», к.б.н., 03.00.15 - генетика
 • Злацька Анастасія Вікторівна «Значення специфічності генетичного матеріалу для успішної інтрогресії у геном м'якої пшениці (на прикладі інтрогресивних ліній Triticum aestivum L.», к.б.н., 03.00.15 - генетика
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти