Кутлахмедов Юрій Олексійович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


Kutl.jpg

Завідувач лабораторії радіоекологічної надійності біосистем Відділу біофізики і радіобіології ІКБГІ НАН України
Старший науковий співробітник
Доктор біологічних наук
Член міжкафедрального науково-технічного семінару Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Національного авіаційного університету
Голова української секції Міжнародної спілки радіоекологів
Член Радіобіологічного товариства України
Член редколегії наукового журналу «Ядерна фізика та енергетика»

Контакти

Телефон: (044) 257-82-44
E-mail: ecoetic2017@gmail.com

Життєвий шлях

Народився 7 жовтня 1942 року в с. Чемурша Чуваської Республіки Російської Федерації.

У 1967 році закінчив фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Оптика твердого тіла”.

Відтоді працював в Інституті фізіології рослин і генетики АН УРСР;
від 1986 – у відділі біофізики і радіобіології Інституту ботаніки АН УРСР, який 1990 року увійшов до складу Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

В 1986 році захищає докторську дисертацію по спеціальності 03.00.10 - радіобіологія, по темі «Кількісні закономірності радіаційного ураження багатоклітинного рослинного організму»

Водночас з 1987 року викладає на кафедрі біохімії та фізики функціональних матеріалів Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а потім
від 1993 року і дотепер на кафедрі екології Навчально-наукового інституту Екологічної безпеки Національного авіаційного університету.

У 1991 році введений до складу Національної комісії по радіаційному захисту населення України (НКРЗУ).

У 2008 році присвоєно вчене звання професора.

Пішов з життя 29 жовтня 2019 року.

Науковий доробок

Спеціалізується по радіо­екології. Напрям наукових досліджень – радіобіологія, радіаційна біофізика, радіоекологія, загальна екологія, теорії та моделі ризиків і надійності біологічних систем.

Вивчає променеве ураження рослин, кількісні закономірності радіобіології багатоклітинних організмів, питання надійності біологічних систем, радіоекології наслідків аварії на ЧАЕС. Обґрунтував кон­цепцію радіоєм­ності екосистем.

Автор понад 190 наукових навчально-методичних праць, 4-х патентів України. Учасник 54-х наукових конференцій та з’їздів, у т.ч. 38-ми міжнародних. Серед праць варто відмітити наступні:

Кутлахмедов Ю.А., Матвеева И.В., Гроза В.А. Надежность биологических систем. – К.: Фитоцентр, 2018. – 352 с.

Антропогенная радионуклидная аномалия и растения / [Д. М. Гродзинский, Ю. А. Кутлахмедов, А. Н. Михеев и др.]. К. : Лыбидь, 1991. 160 с.

Методи управління радіоємністю екосистем / Д. М. Гродзинський, Ю. О. Кутлахмедов, О. М. Михєєв. К. : Фітосоціоцентр, 2006. 172 с.

І.М. Гудков, В.А. Гайченко, В.О. Кашпаров, Ю.О. Кутлахмедов, Д.І. Гудков, М.М. Лазарєв Радіоекологія: Навч. посіб.. — Київ, 2010. — 417 с.

Гудков І.М., Гайченко В.А., Кашпаров В.О., Кутлахмедов Ю.А., Гудков Д.І., Лазарєв М.М. Радіоекологія. – К.: НУБіП України, 2011. – 368 с.; – Херсон: Олді Плюс, 2013. – 467 с.

Кутлахмедов Ю.О., Войціцький В.М., Хижняк С.В. Радіобіологія. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. – 543 с.

Кутлахмедов Ю.О., В. І. Корогодін, В. К. Кольтовер. Основи радіоекології: навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003. - 319 с.

Кутлахмедов Ю.А., Корогодин В.И., Кольтовер В.К. Основы радиоэкологии (учебное пособие). Киев (Украина): Вища школа, 2003.

Гродзинский Д.М., Войтенко В.П., Кутлахмедов Ю.А., Кольтовер В.К. Надежность и старение биологических систем. Киев: Наукова думка, 1987.

Методология и методы исследования радионуклидов и других техногенных загрязнителей в наземных и водных экосистемах / [Ю. А. Кутлахмедов, В. И. Корогодин, Г. Г. Поликарпов та ін.]. К. : Медэкол, УкрРНПФ Медицина-Экология”, 1997. 44 с.

Кутлахмедов Ю. А. Медико-биологические последствия Чернобыльской катастрофы: отдалённые радиоэкологические и радиобиологические проблемы и анализ эффективности контрмер по защите био- и экосистем от последствий Чернобыльской катастрофы: в 2 ч. / Под ред. Ю. А. Кутлахмедова, В. П. Зотова. К. : МЕДЭКОЛ, 2000. 293 с.

Зотов В. П. Методология систематизации и адаптации моделирующей прогнозно-аналитической системы для создания мер по снижению негативных эффектов для экосистем и населения / Под общ. ред. д.б.н., проф. В. П. Зотова и д.б.н., проф. Ю. А. Кутлахмедова. Киев : Медэкол-МНИЦ Био-Экосистем, 2003. 216 с.

Механизмы радиоустойчивости растений. 1976;

Формирование радио­биологических реакций растений. 1980;

Антропогенная радионуклидная аномалия и растения. 1991;

Радіобіологічні ефекти хронічного опромінення рослин у зоні впливу Чорнобильської катастрофи. 2008;

Радіобіологія. 2011.

Патент України № 81157. Спосіб пригнічення пилоутворення та закріплення поверхні шламосховища червоних шламів / Кутлахмедов Ю.О., Войціцький В.М., Клименко Л.П., Томілін Ю.А., Хижняк С.В., Міхеєв О.М., Григор’єва Л.І. – № а 2005 11978; Заявл. 13.12.2005; Опубл. 10.12.2007. – Бюл. № 20.

Перелік патентів подано в Базі патентів України.

Робота з науковою молоддю

Викладає наступні дисципліни "Радіоекологія", "Методологія оцінювання екологічних ризиків авіапідприємств". Керує науково-дослідною роботою студентів та аспірантів.

Науковий керівник, консультант дисертаційних робіт:

2008 Матвєєва Ірина Валеріївна Моделювання радіоекологічних процесів методом камерних моделей при оцінці екологічного стану локальних екосистем 21.06.01 екологічна безпека Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

2016 Матвєєва Ірина Валеріївна «Наукові основи оцінювання надійності екологічних систем в умовах дії радіаційних чинників» (21.06.01 – екологічна безпека) повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Активний, доброзичливий, завжди готовий до співпраці, Юрій Олексійович Кутлахмедов приваблює до себе чисельну молодь та інших співпрацівників відділу, створюючи навколо себе справжню атмосферу наукової творчості.

Відзнаки

Нагороджений грамотою Верховної Ради, орденом «Знак пошани», медаллю «Біосфера і людство» імені М.В. Тимофєєв-Ресовського (2000) >>>

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

На сайті Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

На сайті SpringerLink >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами