Міхєєв Олександр Миколайович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


МихеевОМ2016.JPG

Завідувач лабораторії радіаційної епігеноміки, відділу біофізики і радіобіології
Доктор біологічних наук за спеціальністю «радіобіологія» з 2007 року.
Старший науковий співробітник.
Народився 4 лютого 1953 року.
Загальна кількість друкованих праць – близько 240.
Стаж наукової роботи – більше 37 років.

Міхєєв Олександр Миколайович з 1975 року працює у відділі біофізики і радіобіології. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію, в якій розкрив основні закономірності реакції взаємодії рослинних структур за умов їх опромінення іонізуючою радіацією. З того часу виріс з молодшого наукового співробітника до старшого наукового співробітника. Всі роки Олександр Миколайович працює в галузі дослідження реакцій рослинного організму на вплив різноманітних стресуючих чинників.

О.М. Міхєєв характеризується відданістю науковим дослідженням, бажанням поглиблювати як свою наукову ерудицію, так і експериментальну майстерність. Він завжди прагне до нетрадиційних підходів у вирішенні радіобіологічних проблем і незмінно вишукує і знаходить нові шляхи тлумачення біологічної сутності радіобіологічних процесів, які відбуваються в надклітинних структурах рослинних об'єктів.

Олександра Миколайовича, як дослідника, приваблюють біологічні процеси інтегративного типу, до аналізу яких необхідно застосовувати підходи з позицій загальної теорії систем. Він завжди намагається знаходити дуже чіткі дефініції, які слід застосовувати при дослідженні явищ в складних біологічних системах. Особливо це набуло досконалого виразу в створеній ним системі змістовних понять стосовно загальної теорії біологічної адаптації. У 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Надклітинні механізми онтогенетичної радіоадаптації у рослин», присвятивши її вивченню ієрархічної системи механізмів радіоадаптивної відповіді.

Олександр Миколайович Міхєєв відрізняється дуже концентрованою цілеспрямованістю і послідовністю, завдяки чому ті експериментальні дослідження, які він здійснює, завжди досягають свого завершення у формі всебічного аналізу та формування відповідних узагальнень. Все це відобразилося у тому, що їм було опубліковано більше ніж 110 статей і розділів у 10 колективних монографіях. За останні три роки Міхєєв О.М. надрукував чотири одноосібні монографії, в яких виклав концептуальні основи загальної теорії адаптації та радіоадаптації.

Активний, доброзичливий, завжди готовий до співпраці, Олександр Миколайович Міхєєв приваблює до себе чисельну молодь та інших співпрацівників відділу, створюючи навколо себе справжню атмосферу наукової творчості. Все це, ймовірно, сприяло тому, що в свій час Дмитро Михайлович Гродзинський довірив йому керування Лабораторією радіаційної епігеноміки.

В поточний період наукові інтереси зосереджені на наступних напрямках:

 • Теоретичне дослідження проблем біологічної еволюції, зокрема, з’ясування співвідношення селективних та номогенетичних механізмів філогенезу.
 • Експериментальне та теоретичне дослідження механізмів адаптації рослин різних видів до іонізуючого та ультрафіолетового випромінювання. Моделювання дії природного ультрафіолетового випромінювання з підвищеними рівнями.
 • Вивчення поглинальної здатності наземних видів рослин по відношенню до радіонуклідів та важких металів. Розробка технології фітоаквадезактивації хімічно забруднених водних середовищ на основі плаваючих конструкцій (біоплато).

Список основних робіт:

 1. Гогебашвили М.Э., Михеев А.Н., Иванишвили Н.И. Соотношение физиологически активных и коньюгированных форм фитогормонов при радиационном воздействии на растительные ткани – Радиологические и агроэкологиеские исследования, том VIII, сборник материалов II Международной конференции, Тбилиси, 2012, с. 36-41.
 2. Евдокимова С.А., Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г. Связь радиогормезиса с радиоадаптационным эффектом - Радиологические и агроэкологиеские исследования, том VIII, сборник материалов II Международной конференции, Тбилиси, 2012, с. 27-36.
 3. Михеев А.Н. Эпигенетическое усиление мутационных изменений, повышающее разрешающую способность естественного отбора //«Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології», сб. наук. праць. - Т. 4. – К.: Логос, 2012. – с. 165-170.
 4. Євдокимова С.О., Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Адаптивный ответ проростков льна-долгунца на действие острого гамма- и УФ-облучения // Ядерна фізика та енергетика, 2012, т. 13, № 2, с. 166-174.
 5. Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г., Євдокимова С.О. Можлива роль надклітинних механізмів у радіоадаптаційних ефектах рослин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Карабіна. Серія: біологія. Вип.. 15, № 108, 2012 р. с. 233-243.
 6. Михеев А.Н. Эмерджентность микроэволюционных процессов // Фактори експериментальної еволюції органіізмів. – Т. 12. – К.: Логос, 2013. – с. 57-62.
 7. Михеев А.Н. Риски радиогенных раков в оценке отдаленных последствий аварии на ЧАЭС // В сб. «радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки. Мат. Науково-проактичної конференції в рамка [міжнародного форуму «Довкілля України», м. Київ, 25-27 квітня 2013 року. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І Франка 215 с. с. 73-75
 8. Михеев А.Н. Проблемы теории биологической эволюции (Пролегомены эволюционистики). – К.: Фитоцентр, 2014. – 206 с.
 9. Михеев А.Н. Существует ли необходимость в гипотезе универсального генома? // Фактори експериментальної еволюції організмів». – К.: Логос, 2014. – с. 245-249.
 10. Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г., Войтенко Л.В. Гродзинский Д.М. Системный подход к изучению радиогормезисных эффектов у растений // Тезисы докладов «VII Съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность, Москва, 21-24 октября 2014 г. – Москва: РУДН, 2014. 246 с. (с. 43)
 11. Mikhyeyev A., Ovsiannikova L. The applied aspects of theory of biological adaptation // Матеріали Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції «Адаптаційні стратегії живих систем», 12-17 травня 2014 р., Новий Світ, Україна. - Київ: Видавець В.С. Мартинюк, 2014. – 90 с. ISBN 978-966-2727-03-6/ – с. 36-37
 12. Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г. Гигантизм фотосинтезирующих органов лиственных и хвойных пород деревьев в условиях повышенного радиационного фона. – в сб. трудов Международной научно-практической конференции «Радиоэкология – 2015», Киев, 2015, с. 102-106.
 13. Гродзинский Д.М., Кутлахмедов Ю.А., Михеев А.Н. Новые походы к разработке средств фиторемедиации радионуклидзагрячзненных экосистем // В сб. тезисов докладов ІХ Всеукраинской научно-практической конференции «Биотехнология ХХІ столетия», 24 апреля 2015 г., Киев, 2015. – с. 141.
 14. Mikhyeyev A.N., Ovsyannikova L.G., VoytenkoL.V., Grodzinsky D.M. The hierarchy mechanisms of radiogormesis effects on plants – IV International conference ‘Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology, and Evolution’ dedicated to the 115th anniversary of the birth of N.W. Timofeeff-Ressovsky and his international scientific school St. Petersburg, Russia, 2-6 June 2015. – Dubna: JINR, 2015. – 272 p. (p. 65)
 15. Михеев А.Н. Гиперадаптация. Стимулированная онтогенетическая адаптация растений. – К.: Фитосоциоцентр, 2015. – 423 с.
 16. Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г., Войтенко Л.В., В.В Жук В.В., Д.М. Гродзинський Д.М. Системность механизмов радиогормезисные эффектов у растений – В сб. Тези доповідей VІ з’їзду радіобіологічного товариства України, Київ, 5-9 жовтня, 2015 р. – с. 92-93.
 17. Михеев А.Н. О понятии «малая доза» ионизирующего излучения – В сб. Тези доповідей VІ з’їзду радіобіологічного товариства України, Київ, 5-9 жовтня, 2015 р. – с. 91-92.
 18. Михеев А.Н. Инварианты универсального эволюционизма. – В Зб. наук. пр. «Фактори експериментальної еволюції», Київ, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2015, т. 16. – с. 68-73.
 19. Михеев А.Н., Лапань О.В., Маджд С.М., Пчеловская С.А. Новый способ конструирования биоплато для очистки водоемов от радионуклидов // Сб. научн. трудов «Современные тенденции развития науки и технологии» по материалам VIII Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 30 ноября 2015 г., – № 8, часть IV, с. 107-113.
 20. Михеев А.Н., Маджд С.М., Семенова Е.И., Дмитруха Т.И. Адаптация гидрофитной системы для очистки сточных вод предприятий гражданской авиации // Химия и технология воды, т. 37, № 6 (248), ноябрь – декабрь 2015, с. 574-581.
 21. Михеев А.Н. Малые «дозы» радиобиологии. Моя маленькая радиобиологическая вера. – К.: Фитосоциоцентр, 2016. – 328 c.
 22. Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. «Гарячі» частки біологічного походження. // Сб. тез доповідей Міжнародної наукової конференції «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому», 18-19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – с. 247.
 23. Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г., Маджд С.М., Лапань О.В. Разработка технологии деконтаминации водных объектов от радионуклидного и химического загрязнения // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 135-й річниці від дня народження Олександра Флемінга (Київ, 22 квітня 2016 року) [Електронне видання] – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 235 с.- с. 155.
 24. Михєєв О.М., Овсяннікова Л.Г., Войтенко Л.В., Жук В.В., Гродзинський Д.М. Системність механізмів радіогормезисних ефектів у рослин // Доп. НАН України, 20016, № 4, с. 106-109.
 25. Михеев А.Н. Малые «дозы» радиобиологии // Радиационная биология. Радиоэкология, 2016, том 56, № 3, с. 336-350.
 26. Жук В.В., Михєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Порівняльна дія УФ-В та УФ-В на рослини гороху // Науково-практична конференції з міжнародною участю «Ефекти радіації та інших ксенобіотиків на репродуктивну систему і організм» (м. Долина, 4-7 жовтня 2016 року): тези доповідей. – Долина, 2016. 90 с. (с. 38).
 27. Михєєв О.М., Удод В.М., Маджд С.М., Лапань О.В., Кулініч Я.І. Збільшення буферності природних підсистем з метою мінімізації антропогенного навантаження на гідроекосистеми // EESJ (East European Scientific Journal) 2016, 9 (13), c. 11-13.
 28. Михеев А.Н. Эмпирические и концептуальные источники решения проблем биологической эволюции // В сб. « Фактори експериментальної еволюції організмів», 2016, т. 19., с. 257-261.
 29. Михєєв О.М., Жук В.В., Овсянникова Л.В., Д.М. Гродзинський Д.М. Гормезисний вплив УФ-С опромінення на пігментний комплекс і антиоксидантні ферменти клітин листків Pisum sativum L. // Доповіді НАН України, 2016, № 11, с. 99-101.
 30. Михєєв О.М. Шиліна Ю.В. Класифікація видів онтогенетичної адаптації. Елементи теорії біологічної адаптації // «Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти», сб. праць, присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України А.М. Гродзинського (1926-1988). – К.: Наш формат, 2016. – 532 с. (с. 247-274).
 31. Mikheev A.N., Grodzinskaya F.F., Nebesny V.b., Honchar Y.Yu., Koniakin S.M., Teslenko I.K., Shchur K.Yu. Study of the impact os sodium and chlorine ions on the morfometric characteristics of Tilia cordata Mill // «Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти», сб. праць, присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України А.М. Гродзинського (1926-1988). – К.: Наш формат, 2016. – 532 с. (с. 274-292).
 32. Михєєв О.М., Маджд С.М., Лапань О.В., Овсяннікова Л.Г. Патент на корисну модель № 107555 «Біоплато для очищення стічних вод та водойм від радіонуклідів». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів на корисні моделі 10.06.2016.
 33. Удод В.М., Михєєв О.М., Маджд С.М., Кулинич Я.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67248 «Сучасна методологія оцінки структурно-функціональних змін водних екосистем річок внаслідок постійно діючого техногенного навантаження. Зареєстровано в Державній службі інтелектуальної власності України 15.08.2016.
 34. Zhuk V.V., Mikheyev A.N., Ovsyannikova L.G. The pea development after UV-B irradiation. Modern Phytomorphology 11: 111–116, 2017 doi: 10.5281/zenodo.1050465
 35. Михеев А.Н, Лапань О.В., Маджд С.М. Экспериментальные основы нового метода ризофильтрационной очистки водных экосистем от цезия-137 // Химия и технология воды. – 2017. – 3, №4. – С. 439–446
 36. Михеев А.Н, Лапань О.В., Маджд С.М. Разработка нового метода ризофильтрационной очистки водных объектов от хрома (VI) // Химия и технология воды. № 3. – 2017.
 37. Жук В.В., Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Фотоморфогенетична відповідь рослин гороху (Pisum sativum L.) на дію ультрафіолетової радіації // Фактори експериментальної еволюції організмів, 2017. Том 20, с. 179-183.
 38. Михеев А.Н., Протасов А.А. Эволюция биотических и биокосных систем стохастического и структурного типа //Фактори експериментальної еволюції організмів – Київ, 2018. Т. 22, с. 374-380.
 39. Жук В.В., Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Адаптація рослин кукурудзи до хронічного ультрафіолетового опромінення //Фактори експериментальної еволюції організмів – Т. 22, с. 246-251.
 40. Михеев А.Н., Лапань О.В., Маджд С.М. Разработка нового метода ризофильтрационной очистки водных объектов от хрома (VI) // Химия и технология воды. – 2018. - №3. – С. 309-314
 41. Міхєєв О.М., Маджд С.М., Лапань О.В., Кулинич Я.І. Використання гідрофітних систем для відновлення якості забруднених вод. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 171 с.
 42. Михеев А.Н. Модификация онтогенетической адаптации. – Киев: Фитосоциоцентр, 2018. – 396 с.
 43. Lapan, O.V., Mikhyeyev, O.M., Madzhd, S.M. Modification of the sorption ability of the plant’s component of the bioplato regarding 137Cs. Nuclear Physics and Atomic Energy, 2020, 21(2), pp. 172–177.
 44. Mikhyeyev, O.M., Lapan, O.V. Decontamination of water objects from 137cs by means of bioplateau. Nuclear Physics and Atomic Energy, 2019, 20(3), pp. 304–310.
 45. Lapan, O., Mikhyeyev, O., Madzhd, S., ...Cherniak, L., Petrusenko, V. Water purification from ions of cadmium (II) using a bio-plateau. Journal of Ecological Engineering, 2019, 20(1), pp. 29–34.


Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Профіль у каталозі "Науковці України" на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>, >>>, >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами