Надходження книг до бібліотеки Інституту в 2018 році

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Бібліографічний список нових надходжень до фондів за 2018 рік

 1. Акинина Г.Е. Статистический анализ генетических данных с использованием компьютерных программ Arlequin, Philyp, Clann, Structure : Метод. указ. / Г. Е. Акинина, Ю. Н. Дугарь, В. Н. Попов ; НААН України, Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева. - Х. : Институт растениеводства им. В. Я. Юрьева, 2014. - 100 с. : табл. - Библиогр.: с. 98-99.

 2. Біологічний словник / за ред. І. Г. Підоплічка. - К. : Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1974. - 551 с. : фото.

 3. Біохімія і біотехнологія - сучасній медицині = Biochemistry and Biotechnology for modern Medicine : зб. ст. / НАН України, Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна ; гол. ред. С. В. Комісаренко. - Х. : ФОП Москаленко О.М., 2013. - 702 с. : фото. - Бібліогр. в кінці ст.

 4. Беккер, Зинаида Эрнестовна. Физиология и биохимия грибов : моногр. / З. Э. Беккер ; науч. ред. З. А. Туркова ; рец. И. С . Кулаев. - М : Издательство Московского университета, 1988. - 230 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 215-228.

 5. Билай, Вера Иосифовна. Основы общей микологии : учеб. для вузов / В. И. Билай  ; рец. И. А. Дудка. - К : Вища школа, 1989. - 391 с. : рис. - Библиогр.: с. 378-379. - Алф. указ.: с. 371-377. - Предм. указ.: с. 380-384.

 6. Биотехнология / АН СССР. Науч. Совет по проблемам биотехнологии, Ин-т биохимии им. А. В. Палладина ; отв. ред. А. А. Баев. - М : Наука , 1984. - 311 с. : рис. - Библиогр. в конце ст. - слов. терминов.: с. 296-301 . - Предм. указ.: с. 302-307.

 7. Блюм, Ярослав. Потенційний економічний та екологічний ефект від впровадження сучасних ГМ-культур у сільськогосподарське виробництво України / дослідж. проф. Ярослава Блюма і Грехема Брукса. - К., . - 88 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 87-88.

 8. Бурлака О. М. Рослинні біотехнології як запорука сталого розвитку / О. М. Бурлака ; ДУ "Ін-т харч. біотехнології та геноміки НАН України". - Київ : ДІА, 2016. - 86 с. - Бібліогр.: с. 77-86.

 9. Вассер, Соломон Павлович. Высшие базидиомицеты степной зоны Украины : моногр. / С. П. Вассер, И. М. Солдатова ; отв. ред. В. И. Билай  ; АН Украинской ССР, Институт ботаники им. Н. Г. Холодного. - К. : Наукова думка, 1977. - 355 с. : фото. - Библиогр.: с. 282-314.

 10. Водоросли : справ. изд. / С. П. Вассер и др. ; АН Украинской ССР, Институт ботаники им. Н. Г. Холодного. - К. : Наукова думка, 1989. - 604 с. : рис. - Библиогр.: с. 540-571. - Указ. латин. названий водорослей: с. 572-592. - Предм. указ.: с. 593-605.

 11. Герасименко, Виктор Григорьевич. Биотехнология : учеб. пособ. / В. Г. Герасименко. - К : Вища школа, 1989. - 343 с. : рис. - Библиогр.: с.329 - 332 . - Слов. терминов.: с. 333-340.

 12. Гребинский, Сергей Орестович. Биохимия растений : учеб. пособ. / С. О. Гребинский ; отв. ред. И. Д. Головацкий. - 2-е изд., доп. - Львов : Вища шк., 1975. - 279 с. - Библиогр.: с. 269 - 270 . - Предм. указ.: с. 271-278.

 13. ДНК-технологии и биоинформатика в решении проблем биотехнологий млекопитающих : науч. изд. / В. И. Глазко [и др.] ; ред. В. И. Глазко ; УААН, Белоцерков. гос. аграр. ун-т, Ин-т агроэкологии и биотехнологии. - Белая Церковь : Изд-во БГАУ, 2001. - 487 с.: рис. - Библиогр.: с. 453-487.

 14. Довідник з питань ГМО. - Брюсель : EuropaBio, 2015. - 78 с. : рис., фото.цв. - Бібліогр.: с. 76-78.

 15. Екосистема зарегульованої водойми в умовах урбонавантаження (на прикладі Тернопільського водосховища) : [монографія] / В. В. Грубінко [та ін.] ; [за ред. В. В. Грубінка] ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Україна, Ун-т Брока, Сент-Кетерінс, Канада. - Т. : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. - 201 с. : іл., табл. - Дод. тит. арк., рез. англ. - Бібліогр.: с. 169-177.

 16. Жученко, Александр Алесандрович. Рекомбинация в эволюции и селекции / А. А. Жученко, А. Б. Король ; отв. ред. Н. П. Дубинин ; АН СССР, АН Молдавской ССР, Институт экологической генетики. –M. : Наука , 1985. - 400 с. - Предм. указ.: с. 388-395.

 17. Кагава Я. Биомембраны / Я. Кагава. - М : Высшая школа, 1985. - 302 с. : рис. - Библиогр.: с. 290.

 18. Капіца, Юрій Михайлович. Право інтелектуальної власності Європейського Союзу: формування, інститути, напрямки розвитку : моногр. / Ю. М. Капіца ; рец.: А. С. Довгерт, Н. М. Мироненко ; НАН України, Центр досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій. - К. : Академперіодика, 2017. - 662 с. - Бібліогр.: с. 595-644. - Дерективи та регламенти ЄС у сфері інтелект. власн.

 19. Картамышев В.Г. Генетика, селекция и семеноводство масленичных культур : Избр. тр. ( 1952 - 2007) / В. Г. Картамышев ; отв. ред. и сост., comp. Е. В. Картамышева. – Ростов на Дону : Изд - во ЮНЦ РАН, 2008. - 303 с. : рис., фото. - Библиогр.: с. 286-298.

 20. Кефели, Валентин Ильич. Рост растений : учеб. пособие / В. И. Кефели  ; под ред. М. Х. Чайлахяна. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Колос, 1984. - 175 с. : рис. - Библиогр.: с. 173-174.

 21. Котык А. Мембранный транспорт : междисциплинарный подход = Membrane Transport : an interdisciplinary approach : пер. с англ. / А. Котык, Яначек К. - М. : Мир, 1980. - 341 с. : граф., фото. - Библиогр.: с. 319 - 329 . - Предм. указ.: с. 330-338.

 22. Кунах Віктор Анатолійович : бібліогр. покаж. наук. пр. (1966-2016) / НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики, Українське т-тво генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавілова ; наук. ред. Н. М. Дробик, укладач Л. П. Можилевська. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. - 235 с. : фото. - Бібліогр.: с. 233-235. - ISSN 978-966-07-3095-3.

 23. Кунах, Віктор Анатолійович. Розвиток генетики в Національній академії наук України : до 90-річчя від часу заснування Укр. Акад. Наук / В. А. Кунах ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. - К. : Академперіодика, 2009. - 102 с. : рис. - Бібліогр.: с. 98-100.

 24. Кучук, Николай Викторович. Генетическая инженерия высших растений / Н. В. Кучук ; НАН Украины, Ин-т клеточ. биологии и генет. инженерии. - К. : Наукова думка, 1997. - 152 с. - Библиогр.: с. 122-150.

 25. Мельник, Юрій Федорович. Сільське господарство України 20-х років ХХ столліття: кооперація, колективізація, чи навпаки? : моногр. / Ю. Ф. Мельник, В. А. Вергунов, Геннадій Опанасович Глазунов  ; Міністерство аграрної політики України, Національна академія аграрних наук України, Державна наукова сільськогосподарська бібліотека. - К : Корзун Д. Ю., 2010. - 270 с. : фото.

 26. Методы экспериментальной микологии : справ. / И. А. Дудка и др. ; отв. ред. В. И. Билай  ; рец. Д. М. Гродзинский ; АН Украинской ССР, Институт микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного. - К. : Наукова думка, 1982. - 550 с. : рис. - Библиогр.: с. 491-533. - Указ. латин. назв: с. 545-550. - Предм. указ.: с. 533-544.

 27. Молекулярная биология клетки: в пяти томах = Molecular Biology of the Cell : пер. с англ. Т. 1 / Б. Албертс [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Георгиева. - М. : Мир, 1986. - 223 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

 28. Молекулярная биология клетки: в пяти томах = Molecular Biology of the Cell : пер. с англ. Т. 2 / Б. Албертс [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Георгиева. - М. : Мир, 1986. - 313 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

 29. Молекулярная биология клетки: в пяти томах = Molecular Biology of the Cell : пер. с англ. Т. 3 / Б. Албертс [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Георгиева. - М. : Мир, 1987. - 296 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

 30. Молекулярная биология клетки: в пяти томах = Molecular Biology of the Cell : пер. с англ. Т. 4 / Б. Албертс [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Георгиева. - М. : Мир, 1987. - 197 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

 31. Молекулярная биология клетки: в пяти томах = Molecular Biology of the Cell : пер. с англ. Т. 5 / Б. Албертс [и др.] ; под общ. ред. П. Г. Георгиева. - М. : Мир, 1987. - 197 с. : рис. - Библиогр. в конце глав.

 32. Определитель высших растений Украины / АН УССР, Институт ботаники ; отв. ред. Ю. Н. Прокудин. - 2-е изд. стереотип. с доп. и испр. - К. : Фитосоциоцентр, 1999. - 546 с. : ил. - Библиогр.: с. 471 . - Указ.: с. 472-545.

 33. Пяткин, Кирилл Дмитриевич. Микробиология: С вирусологией и иммунологией : учеб. / К. Д. Пяткин, Ю. С. Кривошеин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1980. - 512 с. : ил. – Указ. лат. назв.: с. 504-507. - Предм. указ.: с. 496-504.

 34. Рашидова, Сайера Шарафовна. Хитин и хитозан Bombyx mori. Синтез, свойства и применение : моногр. / С. Ш. Рашидова, Р. Ю. Милушева  ; рец.: А. А. Сарымсаков, М. Г. Мухамедиев ; АН Республики Узбекистан, Институт химии и физики полимеров. - Ташкент : Фан, 2009. - 246 с. : граф., табл. - Библиогр. в конце глав.

 35. Сакало, Валентина Дмитриевна. Регуляция метаболизма сахарозы у свеклы и других культур : моногр. / В. Д. Сакало ; отв. ред. В. В. Моргун ; НАН Украины), Институт физиологии растений и генетики). - К : Логос, 2006. - 247 с. : граф., м. карты, табл. - Библиогр.: с. 205-245.

 36. Саут Р. Основы альгологии : пер. с англ. / Р. Саут, А. Уиттик . - М. : Мир, 1990. - 595 с. : рис. - Библиогр.: с. 457-561. - Предм. указ.: с. 563-589.

 37. Свенсон К. Клетка : пер. с англ. / К. Свенсон, Уэбстер П. - М. : Мир 1980. - 303 с. : рис., фото. - Предм. указ.: с. 292-300.

 38. Сержанина, Галина Ивановна. Шляпочные грибы Белоруссии: определитель и конспект флоры / Г. И. Сержанина; науч. ред. Н. А. Дорожкин; АН Белоруссой ССР, Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича. - Минск : Наука и техника, 1984. - 407 с. - Библиогр.: с. 371-378. - Указ. латин. наимен. грибов: с. 382-404.

 39. Словарь-справочник по экологии / К. М. Сытник [и др.] ; отв. ред. К. М. Сытник; НАН Украины, Институт ботаники им. Н. Г. Холодного. - К : Наукова думка, 1994. - 665 с. - Библиогр.: с. 612-618. - Предм. указ.: с. 619-665.

 40. Созінов Олексій Олексійович : біобібліогр. покажч. наук. праць за 1954-2000 р. / УААН, Центр. наук. с.-г. б-ка, Ін-т агроекології та біотехнології ; упоряд. Т. Ф. Дерлеменко [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов. - К. : Аграрна наука, 2001. - 136 с. - (Біобібліографічна серія "Академіки Української академії аграрних наук").

 41. Статистичні методи в біології : підруч. для студентів ВНЗ / Ю. І. Прилуцький [та ін.] ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна. - Київ : Наукова думка, 2017. - 214 с. : рис. - Бібліогр.: с. 213.

 42. Феофилова, Елена Петровна. Клеточная стенка грибов : моногр. / Е. П. Феофилова. - М. : Наука, 1983. - 248 с. : ил. - Библиогр.: с. 221-247.

 43. Чекалов, Василь Анатолійович. Сучасні генно-інженерні рослини: факти, міфи та перспективи : наук.-попул. вид. / В. А. Чекалов. - Київ : Нац. авіац. ун-т, 2016. - 67 с. - Бібліогр.: с. 64-67.

 44. Эволюционный парадокс партеногенетических дождевых червей : [монография] / [Межжерин С. В. и др.] ; НАН Украины, Ин-т зоологии им. И. И. Шмальгаузена, Житомир. гос. ун-т им. Ивана Франко. – К. : Наукова думка, 2018. - 230, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 211-228.

 45. Экологическая биотехнология = Environmental Biotechnology : науч. изд.: пер с англ. / под ред. К. Ф. Форстера. - Ленинград : Химия, 1990. - 382 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 348-370. - Предм. указ.: с. 371-378.

 46. Юдакова, Ольга Ивановна. Особенности эмбриологии апомиктичных злаков : моногр. / О. И. Юдакова, Н. А. Шишкинская ; рец.: М. А. Березуцкий, Л. А. Эльконин. - Саратов : Издательство Саратовского университета, 2008. - 94 с. : фото.цв. - Библиогр.: с. 35-40.

Найповніший перелік фондів представлено в ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.

Запрошуємо скористатися!


Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти