Надходження книг до бібліотеки Інституту в 2020 році

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Бібліографічний список нових надходжень до фондів за 2020 рік

 1. Бернхард С. Структура и функция ферментов : пер. с англ. / С. Бернхард ; под ред. и с предисл. А. Е. Браунштейна. - М. : Мир, 1971. - 334 с. : граф. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 577.15/Б 51-825541). Экземпляры: всего:1 - (1)

 2. Биологические исследования на орбитальных станциях "Салют" : монография / отв.ред. Н. П. Дубинин. - М : Наука , 1984. - 248 с. : рис., фото. - Библиогр.: с. 228 - 245. (Шифр 57.045/Б 63-072107). Экземпляры: всего:1 - (1)

 3. Биополимеры : пер. с япон.: моногр. / под ред.: В. В. Коршака, И. А. Ямскова. - М. : Мир, 1988. - 544 с. : граф. - Библиогр. в конце глав. - Предм. указ.: с. 536 - 540. (Шифр 577.11/Б 63-315781). Экземпляры: всего:1 - (1)

 4. Біорізноманіття Національного природного парку "Черемоський" : [монографія] / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. ботаніки, ліс. і сад.-парк. госп-ва [та ін.] ; наук. ред. д-р біол. наук, проф. І. І. Чорней. - Чернівці : Друк Арт, 2015. - 243 с. : іл., табл. - Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. в кінці розд. 150 экз. (Шифр 574(1-751.2)(477)/Б 11-963303)

 5. Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем Дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії : [колект. монографія] / [В. Д. Романенко та ін.] ; [НАН України, Ін-т гідробіології]. - Київ : Наукова думка, 2019. - 254, [1] с. : рис., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 239-251 200 экз. (Шифр 574.57(282.247.32/Б 11-425726). Экземпляры: всего:1 - (1)

 6. Блюменфельд, Лев Александрович. Проблемы биологической физики : моногр. / Л. А. Блюменфельд. - 2-е изд., испр. и доп. - М : Наука , 1977. - 336 с. : граф., табл. - 305 - 335. (Шифр 577.3/Б 71-514519). Экземпляры: всего:1 - (1)

 7. Ботаника : в 2-х т. : учебник. Т.1 : Анатомия и морфология растений / Л. И. Курсанов [и др.] ; под общ ред. Л. В. Кудряшова. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Просвещение, 1966. - 423 с. : рис. - Указ.: с. 406 - 420. (Шифр 58/Б 86-362371). Экземпляры: всего:1 - (1)

 8. Вахтин, Юрий Борисович. Генетика соматических клеток : науч. изд. / Ю. Б. Вахтин ; АН СССР, Институт цитологии . - Л. : Наука , 1974. - 258 с. - Библиогр.: с. 218 - 254. (Шифр 576:575/В 22-148620). Экземпляры: всего:1 - (1)

 9. Вечер А. С. Основы физической биохими : учеб. пособ. / А. С. Вечер. - Минск : Вышэйшая шк., 1966. - 352 с. - Библиогр.: с. 349 -350. (Шифр 577.3/В 39-599116). Экземпляры: всего:1 - (1)

 10. Виленчик, Михаил Маркович. Нестабильность ДНК и отдаленные последствия излучений : науч. изд. / М. М. Виленчик. - [б. м.] : Энергоатомиздат, 1987. - 192 с. - Библиогр.: с. 186 - 190. (Шифр 577.34/В 44-734069). Экземпляры: всего:1 - (1)

 11. Волькенштейн, Михаил Владимирович. Перекрестки науки / М. В. Волькенштейн. - М : Наука , 1972. - 336 с. (Шифр 5/В 71-119453). Экземпляры: всего:1 - (1)

 12. Газарян, Карлен Григорьевич. Геном эукариот. Молекулярная организация и экспрессия : моногр. / К. Г. Газарян, В. З. Тарантул. - М : Издательство Московского университета, 1983. - 270 с. : рис. - Библиогр.: с. 232 - 267. (Шифр 577.21/Г 13-744488). Экземпляры: всего:1 - (1)

 13. Гаплоидия и селекция : моногр. / АН СССР, Научный совет по лроблемам генетики и селекции ; отв. ред. В. А. Крупнов. - М. : Наука , 1976. - 221 с. - Библиогр.: с. 202 - 219. (Шифр 581.1/Г 19-207794). Экземпляры: всего:1 - (1)

 14. Горовой, Леонтий Федорович. Шляпочные грибы и водоросли - объектыкосмической биологии : науч. изд.: моногр. / Л. Ф. Горовой, Т. Б. Касаткина , А. Ф. Попова, Е. Л. Кордюм ; отв. ред. тома Л. В. Калакуцкий ; АН СССР. Отделение физиологии. - [б. м.], [б. г.]. - 230 с. : фото. - (Проблемы космической биологии Т.69). - Библиогр. в конце глав. (Шифр 582.28/Г 70-465129). Экземпляры: всего:2 - (2)

 15. Гороновский, Игорь Трефильевич. Краткий справочник по химии / И. Т. Гороновский ; под общ. ред. О. Д. Куриленко. - 4-е изд., испр. и доп. - К : Наукова думка, 1974. - 991 с. - Библиогр.: с.979 - 980 . - Предм. указ.: с. 980 - 987. (Шифр 54/Г 70-151389). Экземпляры: всего:1 - (1)

 16. Гриби заповідників і національних природних парків Українських Карпат : [колект. монографія] / [І. О. Дудка та ін.] ; за ред. д-ра біол. наук, проф. В. П. Гелюти ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного. - Київ : Наукова думка, 2019. - 213, [33] с. : іл., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 191-203 200 экз. (Шифр 582.28:581.5(477./Г 82-424771). Экземпляры: всего:2 - (2)

 17. Елинов, Николай Петрович. Химическая микробиология : учеб. для студ. химико-технол., фармац. и др. / Н. П. Елинов ; рец. Н. С. Егоров. - М : Высшая школа, 1989. - 448 с. : рис. - Библиогр.: с.441 . - Предм. указ.: с. 442 - 446. (Шифр 579/Е 51-944952). Экземпляры: всего:1 - (1)

 18. Енциклопедія історії України : [в 5 т.] / редкол.: В. А. Смолій (голова) [та ін.] ; [НАН України, Ін-т історії України]. - Київ : Наукова думка. - 2003. - ISBN 966-00-0632-2. Т. 1-10 (А) : Україна - українці : [в 2 кн.]. Кн. 2 / [В. І. Аблазов та ін.]. - 2019. - 835, [61] с. : іл., карти, табл. - Бібліогр. в кінці ст. 300 экз. (Шифр 94(477)(031)/Е 64-307873). Экземпляры: всего:1 - (1)

 19. Енциклопедія Сучасної України / НАН України, Координаційне бюро Енциклопедії Сучасної України, Наук. т-во ім. Шевченка. - ISBN 966-02-2074-X. Т. 21 : Мікро-Моя / Ін-т енциклоп. дослідж. - Київ, 2019. - 712 с. (Шифр 030(477)/Е 64-512853). Экземпляры: всего:1 - (1)

 20. Івченко І. С. Історичне формування дендрології : [монографія] / І. С. Івченко. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 351 с. : рис. - Бібліогр.: с. 327-347 300 экз. (Шифр 582.091(477)/Z99-311413). Экземпляры: всего:1 - (1)

 21. Історія Національної академії наук України. 1956–1960: Частина 1. Документи і матеріали / О.С. Онищенко (гол. ред.), ; упоряд. Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. Б-ка України ім. Вернадського, Ін-т архівознавства.- К., 2016. – 872 с.- (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-7680-2 (загальний); ISBN 978-966-02-7681-9 (Ч. 1).

 22. Історія Національної академії наук України. 1956–1960: Частина 2. Додатки / О.С. Онищенко (гол. ред.), ; упоряд. Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. Б-ка України ім. Вернадського , Ін-т архівознавства. - К., 2016. – 1064 с.- (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-7680-2 (загальний); ISBN 978-966-02-7682-6 (Ч. 2).

 23. Каліксарени як модулятори АТР-гідролазних систем гладеньком'язових клітин : [колект. монографія] / С О. Костерін [та ін.] ; [наук. ред. акад. НАН та НАМН України С. В. Комісаренко] ; [НАН України, Ін-т біохімії ім. О. В. Палладіна]. - Київ : Наукова думка, 2019. - 254, [16] с. : рис. - (Проект "Наукова книга"). - Бібліогр.: с. 219-248 200 экз. (Шифр 577.352.4+544.147/К 17-749187). Экземпляры: всего:1 - (1)

 24. Ковбасенко, Василь Михайлович. Проблеми та перспективи екологізації землеробства : монографія / В. М. Ковбасенко, О. П. Дмитрієв, Р. В. Ковбасенко ; НАН України, Нац. акад. аграр. наук України. - Тернопіль : Крок, 2017. - 281 с. - Бібліогр.: с. 206-281 300 экз. (Шифр 631.4/К 56-957670). Экземпляры: всего:1 - (2)

 25. Комар В. Е. Информационные макромолекулы при лучевом поражении клеток : монография / В. Е. Комар , К. П. Хансон. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Атомиздат, 1980. - 173 с. : рис. - Библиогр.: с. 148 - 173. (Шифр 577.34:576/К 63-654977). Экземпляры: всего:1 - (1)

 26. Кондратьева, Надежда Васильевна. Морфология популяций прокариотических водорослей : монография / Н. В. Кондратьева ; отв. ред. С. П. Вассер ; АН Украинской ССР, Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. - К. : Наукова думка, 1989. - 175 с. : фото. - Библиогр.: с. 155-169. - Предм. указ.: с. 170 - 173. (Шифр 581.15:582.26/К 64-255550). Экземпляры: всего:1 - (1)

 27. Корниш-Боуден Э. Основы ферментативной кинетики : пер. с англ. / Э. Корниш-Боуден. - М. : Мир, 1979. - 280 с. : граф. - Библиогр.: с.267 - 271 . - Предм. указ.: с. 272 - 277. (Шифр 577.15/К 67-648997). Экземпляры: всего:1 - (1)

 28. Кочетов, Герман Александрович. Практическое руководство по энзимологии: : практическая работа / Г. А. Кочетов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : Высшая школа, 1980. - 271 с. - Библиогр. в конце разд. (Шифр 577.15(075)/К 75-748776). Экземпляры: всего:1 - (1)

 29. Красильников, Николай Александрович. Микроорганизмы почвы и высшие растения : научное издание / Н. А. Красильников ; АН СССР, Институт микробиологии. - М. : Издательство АН СССР, 1958. - 463 с. - Библиогр.: с. 423 - 461. (Шифр 578/К 78-741635). Экземпляры: всего:1 - (1)

 30. Кузнецов, Геннадий Иванович. Центробежные экстракторы ЦЕНТРЭК : научное издание / Г. И. Кузнецов, А. А. Пушков, А. В. Косогоров. - [б. м.] : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2000. - 213 с. : табл., граф. - Библиогр.: с. 204 - 213. (Шифр -168464). Экземпляры: всего:1 - (1)

 31. Кунин, Александр Владимирович. Англо-русский фразеологический словарь : справочное издание / А. В. Кунин. - М : Русский язык, 1999. - 502 с. (Шифр 802.0/К 91-440112). Экземпляры: всего:1 - (1)

 32. Куперман, Фанни Михайловна. Морфофизиология растений: морфофизиологический анализ этапов органогенеза различных жизненных форм покрытосеменных растений : учеб. пособ. / Ф. М. Куперман. - 4-е изд., перераб. и доп. - М : Высшая школа, 1984. - 240 с. : рис. - Библиогр.: с.234 - 236 . - Предм. указ.: с. 237 - 239 . (Шифр 581.4/К 92-541385). Экземпляры: всего:1 - (1)

 33. Ленинджер А. Биохимия : молекулярные основы структуры и функции клетки : учеб.: пер. с англ. / А. Ленинджер ; под ред.: А. А. Баева, Я. М. Варшавского. - 2-е изд. - М. : Мир, 1976. - 957 с. : рис., фото. - Предм. указ.: с. 915 - 946. (Шифр 577.1/Л 45-822495). Экземпляры: всего:1 - (1)

 34. Лойда, Зденик. Гистохимия ферментов: лабораторные методы : пер. с англ. / З. Лойда, Р. Госсрау, Т. Шиблер. - М. : Мир, 1982. - 271 с. : фото. - Библиогр.: с.252 - 259 . - Предм. указ.: с. 264 - 270. (Шифр 577.15/Л 72-543610). Экземпляры: всего:1 - (1)

 35. Лось, Иван Павлович. Радиация и вода: опыт обеспечения радиологической защиты в управлении качеством воды после аварии на Чернобыльской АЭС : монография / И. П. Лось [и др] : Украинский научно-исследовательский гидрометеорологический ин-т ; К. : Научный центр радиационной медицины АМН Украины, 2001. - 104 с. - Библиогр.: с. 102 - 103. (Шифр 574:577.34/Л 79-517335)

 36. Медников, Борис Михайлович. Дарвинизм в ХХ веке / Б. М. Медников . - [б. м.], 1975. - 223 с. : рис. (Шифр 57/М 42-807958). Экземпляры: всего:1 - (1)

 37. Миллер Дж. Эксперименты в молекулярной генетике  : пер. с англ. / Дж. Миллер ; под ред. и предисл. С. И. Алиханяна. - М. : Мир, 1976. - 436 с. : рис., табл., фото. - Указ. авт.: с.428 - 430 . - Предм. указ.: с. 431 - 433. (Шифр -723686). Экземпляры: всего:2 - (2)

 38. Михеев, Александр Николаевич. Модификация онтогенетической адаптации : [монография] / А. Н. Михеев ; НАН Украины, Ин-т клеточ. биологии и генет. инженерии НАН Украины. - Киев : Фитосоциоцентр, 2018. - 396 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 384 - 396 100 экз. (Шифр 575.826/М 69-947714). Экземпляры: всего:1 - (1)

 39. Молекулярная микробиология : пер. с англ. / ред. Б. Н. Ильяшенко. - М. : Мир, 1977. - 520 с. - Библиогр. в конце глав. - Указ. латин. назв.: с. 508 - 511. - Предм. указ.: с. 512 - 516. (Шифр 577:578/М 75-768700). Экземпляры: всего:2 - (2)

 40. Наукові основи агропромислового виробництва в зоні лесостепу України / НААН України ; редкол.: М. В. Зубець (голова) [та ін.]. - К. : Аграрна наука, 2010. - 978 с. : рис., табл. 1000 экз. (Шифр 63(477)/Н 34-838300). Экземпляры: всего:1 - (1)

 41. Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 1 : 1918–1945 / О.С. Онищенко (гол. ред.), Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства.- К., 2018. – 952 с.- (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-8287-2 (загальний); ISBN 978-966-02-8288-9 (Кн. 1).

 42. Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 2. Ч. 1 : 1946–1970 / О.С. Онищенко (гол. ред.), Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. Б-ка України ім. Вернадського, Ін-т архівознавства.- К., 2018. – 1088 с.- (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-8606-1 (загальний); ISBN 978-966-02-8607-8 (Кн. 2, Ч. 1).

 43. Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 2, Ч. 2 : 1971–1991 / О.С. Онищенко (гол. ред.), Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. Б-ка України ім. Вернадського, Ін-т архівознавства.- К., 2018. – 1136 с.- (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-8606-1 (загальний); ISBN 978-966-02-8608-5 (Кн. 2, Ч. 2).

 44. Національна академія наук України – 100: головні тенденції розвитку і здобутки: документи і матеріали. Кн. 3. : 1992–2018 / О.С. Онищенко (гол. ред.), Л.М. Яременко та ін.; НАН України, Нац. Б-ка України ім. Вернадського , Ін-т архівознавства.- К., 2018. – 584 с. - (Джерела з історії науки в Україні). –ISBN 978-966-02-8787-2 (загальний); ISBN 978-966-02-8668-9 (Кн. 3).

 45. Основы эмбриогенеза злаков : монография / В. П. Банникова [и др.] ; АН Украинской ССР, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К : Наукова думка, 1991. - 175 с. : фото. - Библиогр.: с. 168 - 175. (Шифр 581.3/О-75-336153). Экземпляры: всего:1 - (1)

 46. Паушева, Зоя Петровна. Практикум по цитологии растений : учеб. пособ. для вузов / З. П. Паушева. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Агропромиздат, 1988. - 271 с. : фото. - (Учебники и учеб. пособия дя студентов высш. учеб. заведений). - Библиогр.: с.267 - 268 . - Алф. указ.: с. 263-266. (Шифр 576.3(076.5)+581./П 21-284523). Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

 47. Перспективы биохимических исследований : пер. с англ. / под ред. Дж. Туза ; под. ред. С. Прентиса. - М. : Мир, 1987. - 189 с. : граф., рис., фото. - Библиогр. в конце ст. (Шифр 577.1/П 27-469390). Экземпляры: всего:1 - (1)

 48. Петрова, Вера Петровна. Биохимия дикорастущих плодово-ягодных растений : моногр. / В. П. Петрова . - К : Вища школа, 1986. - 287 с. : фото. цв. - Библиогр.: с. 266 - 286. (Шифр 581.19+577.1/П 30-121151). Экземпляры: всего:1 - (1)

 49. Пехов, Александр Петрович. Генетика бактерий / А. П. Пехов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 1977. - 407 с. - Библиогр.: с. 375 - 403. (Шифр 579/П 31-594806). Экземпляры: всего:1 - (1)

 50. Пехов, Александр Петрович. Плазмиды бактерий / А. П. Пехов ; рец. А. Г. Скавронская. - М. : Медицина, 1986. - 224 с. : табл. - Библиогр.: с. 213 - 221. (Шифр 579/П 31-683469). Экземпляры: всего:1 - (1)

 51. Плющ, Татьяна Анатолиевна. Ультраструктура зародышевого мешка покрытосеменных : моногр. / Т. А. Плющ ; отв. ред. А. Е. Васильев ; АН УССР, Институт клеточной биологии и генетической инженерии. - К : Наукова думка, 1992. - 144 с. : фото. - Библиогр.: с. 123 - 141. (Шифр 581.3/П 40-444280). Экземпляры: всего:1 - (1)

 52. Проценко Д. Ф. Зимостойкость зерновых культур / Д. Ф. Проценко, П. А. Власюк, О. И. Колоша. - М. : Колос, 1969. - 383 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 368 - 382. (Шифр 633.1/П 84-999920). Экземпляры: всего:1 - (1)

 53. Пухальский, Виталий Анатолиевич. Гены гибридного некроза пшениц : теория вопроса и каталог носителей летальных генов : научное издание / В. А. Пухальский, С. П. Мартинов, Т. В. Добротворская ; Российская академия наук, Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова. - [б. м.] : Издательство МСХА, 2002. - 316 с. - Библиогр.: с. 295 - 316. (Шифр 575: 633.11/П 90-683324). Экземпляры: всего:1 - (1)

 54. Пшинко, Галина Миколаївна. Наукові засади прогнозування поводження радіонуклідів у довкіллі та при дезактивації водних середовищ / Г. М. Пшинко, В. В. Гончарук ; [НАН України, Ін-т колоїд. хімії та хімії води ім. А. В. Думанського]. - Київ : Наукова думка, 2019. - 407 с. : табл., рис. - (Проект "Наукова книга"). - Рез. англ. - Бібліогр.: с. 354-402 200 экз. (Шифр 504.61:577.34/П 93-431650). Экземпляры: всего:1 - (3)

 55. Радиационное воздействие на хвойные леса в районе аварии на Чернобыльской АЭС / Уральское отделение АН СССР, Коми научный центр, Институт биологии  ; под ред.: Г. М. Козубов, А. И. Таскаева. - [б. м.] : Коми науч. центр УрО АН СССР, 1990. - 136 с. : табл., фото. - Библиогр.: с. 133 - 135. (Шифр 577.34:630/Р 15-321299). Экземпляры: всего:1 - (1)

 56. Радіація і вторинний метаболізм рослин : моногр. / Ю. В. Шиліна [и др.] ; НАН України), Інститут клітинної біології та генетичної інженерії). - [б. м.] : Видавничий дім "Кондор", 2019. - 130 с. : граф., табл., фото. - Бібліогр.: с. 97 - 109. (Шифр 577.34:58/Р 15-212130). Екземпляри: усього:1 - (1)

 57. Райков , Борис Евгеньевич. Предшественники Дарвина в России: из истории русского естествознания / Б. Е. Райков . - 2-е изд. перераб. - [б. м.] : Государственное учебно-педагогическое издательство .ЛО, 1956. - 204 с. : фото. - Библиогр. в конце стр. (Шифр 57/Р 18-958343). Экземпляры: всего:1 - (1)

 58. Рекомбинантные молекулы: значение для науки и практики : пер. с англ.: моногр. / под. ред. Р. Бирса. - М. : Мир, 1980. - 624 с. : граф. - Библиогр. в конце ст. - Предм. указ.: с. 616 - 619. (Шифр 577.1/Р 36-968013). Экземпляры: всего:1 - (1)

 59. Рингерц Н. Гибридные клетки / Н. Рингерц, Р. Сэджер ; под ред. А. В. Зеленина. - М. : Мир, 1979. - 416 с. : граф., фото. - Библиогр.: с.344 - 403 . - Предм. указ.: с. 404 - 412. (Шифр 576.3/Р 51-099200). Экземпляры: всего:1 - (1)

 60. Сарнацкая, Вереса Васильевна. Физиологические аспекты опухолевого роста растений : монография / В. В. Сарнацкая ; отв. ред. В. П. Лобов ; АН Украины, Институт физиологии растений и генетики. - К : Наукова думка, 1993. - 150 с. : фото. - Библиогр.: с. 133 - 148. (Шифр 581.2/С 20-527057). Экземпляры: всего:1 - (1)

 61. Современные проблемы радиационных исследований : сб. ст. : пер с англ. / ред., пер. Л. Х. Эйдус. - М : Наука.Гл. ред. физ.- мат. лит. , 1972. - 343 с. : граф. - (Физика жизненных процессов). - Библиогр. в конце ст. (Шифр 577.34/С 56-799468). Экземпляры: всего:1 - (1)

 62. Созинов, Алексей Алексеевич. Полиморфизм белков и его значение в генетике и селекции : моногр. / А. А. Созинов ; отв. ред. Л. И. Корочкин ; АН СССР, Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова. - М : Наука , 1985. - 272 с. : табл. (Шифр 577.112:575:631.5/С 58-761836). Экземпляры: всего:2 - (2)

 63. Сорта растений селекции Донецкого ботанического сада НАН Украины : справочник / А. З. Глухов [и др.] ; под общ. ред. д-ра биол. наук, проф. А. З. Глухова ; Донец. ботан. сад НАН Украины. - Донецк : Вебер, Донец. фил., 2009. - 230 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 88-103 100 экз. (Шифр -460425). Экземпляры: всего:1 - (1)

 64. Супермутагены : научное издание / отв. ред. И. А. Рапопорт. - М : Наука , 1966. - 272 с. : граф., табл., фото. - Библиогр.: с. 260 - 268. (Шифр 575.224/С 89-541800). Экземпляры: всего:1 - (1)

 65. Суходолец, Виталий Владимирович. Генетическая теория вертикальной эволюции : научное издание / В. В. Суходолец ; Государственный научно-исследовательский институт генетики и селекции промышленных микроорганизмов ). - [б. м.] : ГосНИИгенетика, 2004. - 152 с. : граф. - Библиогр.: с.135 -145 . - Алф. указ.: с. 146 -150. (Шифр 575.8/С 91-984318). Экземпляры: всего:1 - (1)

 66. Сытник, Константин Меркурьевич. Изолированные протопласты высших растений и конструирование растительной клетки : методический материал / К. М. Сытник, Ю. Ю. Глеба ; АН Украинской ССР, Институт ботаники им. Н.Г. Холодного. - К : Наукова думка, 1973. - 34 с. - Библиогр.: с. 25 - 32. (Шифр 575:576/С 95-699654). Экземпляры: всего:1 - (1)

 67. Трумэн Д. Биохимия клеточной дифференцировки : пер. с англ. / Трумэн Д. - М. : Мир, 1976. - 121 с. : рис. - Библиогр.: с.168-178 . - Предм. указ.: с.179-185 . (Шифр 577.1:576.3/Т 78-737078). Экземпляры: всего:1 - (1)

 68. Филипченко, Юрий Александрович. Генетика мягких пшениц / Ю. А. Филипченко ; гл. ред. Рокицкий П. Ф. - 2-е изд. - М : Наука, 1979. - 311 с. : табл. (Шифр 575:633.111/Ф 53-028162). Экземпляры: всего:1 - (1)

 69. Филипченко, Юрий Александрович. Эволюционная идея в биологии: истор. обзор эволюционных учений ХIX века. : моногр. / Ю. А. Филипченко ; гл. ред. П. Ф. Рокицкий ; АН СССР. СО. Науч. Совет по проблемам генетики и селекции, Институт цитологии и генетики . - 3-е изд. - М : Наука, 1977. - Библиогр.: с.220 - 222 . - Авт. указ.: с. 223 - 224. (Шифр 575.8/Ф 53-878607). Экземпляры: всего:1 - (1)

 70. Хесин, Роман Бениаминович. Непостоянство генома : монография / Р. Б. Хесин. - М : Наука , 1985. - 472 с. - Библиогр.: с.379 - 457 . - Предм. указ.: с. 458 - 467. (Шифр 575/Х 40-981014). Экземпляры: всего: 2 - (2)

 71. Хомутинин, Юрий Владимирович. Оптимизация отбора и измерений проб при радиоэкологическом мониторинге / Ю. В. Хомутинин [и др.] ; Украинский НИИ сельскохозяйственной радиологии. - К. : УкрНИИСХР, 2001. - 159 с.: ил. - Библиогр.: с. 151-157. (Шифр 577.34/Х 76-560691). Экземпляры: всего:1 - (1)

 72. Хохряков, Андрей Павлович. Закономерности эволюции растений / А. П. Хохряков ; АН СССР, Дальневосточный научный центр, Институт биологических проблем Севера. - Новосибирск : Наука СО АН СССР, 1975. - 202 с. - Библиогр.: с. 188 - 200. (Шифр 575.8/Х 86-584391). Экземпляры: всего:1 - (1)

 73. Хуг О. Стохастическая радиобиология : моногр.: пер с нем. / О. Хуг, А. Келлерер. - М. : Атомиздат, 1969. - 183 с. : граф. - Библиогр.: с.172-177 . - Предм. указ.: с. 178-180. (Шифр 577.3/Х 98-065417). Экземпляры: всего:1 - (1)

 74. Шмальгаузен, Иван Иванович. Организм как целое в индивидуальном и историческом развитии : избр. тр. / И. И. Шмальгаузен ; ред. М. С. Гиляров ; АН СССР, Секция химико-технологических и биологических наук, Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова. - М : Наука , 1982. - 383 с. : рис. - Библиогр.: с. 373 - 380. (Шифр 57/Ш 71-974364). Экземпляры: всего:1 - (1)

 75. Эйдус, Лазарь Хаимович. Неспецифическая реакция клеток и радиочувствительность : монография / Л. Х. Эйдус. - [б. м.] : Атомиздат, 1977. - 151 с. : граф. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 577.34:576/Э 34-783184). Экземпляры: всего:1 - (1)

 76. Эйдус, Лазарь Хаимович. Физико-химические основы радиобиологических процессов и защиты от излучений : учеб. пособ. для вузов / Л. Х. Эйдус ; рец. Ю. Б. Кудряшов. - 2-е изд., перераб. и доп. - [б. м.], 1979. - 216 с. : граф. - Библиогр.: с. 202 - 210. (Шифр 577.34/Э 34-611504). Экземпляры: всего:1 - (1)

 77. Экология и рак : монография / А.И. Быкорез ; АН Украинской ССР), Институт проблем онкологии им. Р. Е. Кавецкого). - Київ : Наукова думка, 1985. - 256 с. - Библиогр.: с. 226 - 252. (Шифр 574:616-0006/Э 40-466881). Экземпляры: всего:1 - (1)


Найповніший перелік фондів представлено в ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.

Запрошуємо скористатися!


Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти