Праці співробітників Інституту за 2012 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Публікації співробітників відділу біофізики і радіобіології

Монографії, книги, підручники

Лапа С.В., Р.В.Ковбасенко, В.М.Ковбасенко, О.П. Дмитрієв. Жасмонова кислота: Функції та механізми дії у рослин. – Київ: “Колобіг”, 2012. – 78 с.

Статті, опубліковані в Україні

Бубряк О.А., Акімкіна Т.В., Дмитрієв О.П., Гродзинський Д.М., Бубряк І.І.. Вміст ДНК в ядрах корінців зародків насіння – як молекулярний маркер праймування насіння цукрового буряку // Доповіді Національної академії наук України. – 2012. - № 11. – С. 150 – 156.

Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Швиденко М.В., Дмитрієв О.П. Вплив екзогенного оксиду азоту (NO) на генерацію супероксидного аніон-радикала та теплостійкість колеоптилів пшениці // Доповіді Національної академії наук України. – 2011. - № 9. – С. 147 – 152.

Кравец Е.А., Бережная В.В., Сакада В.И., Рашидов Н.М., Гродзинский Д.М. Структурная архитектоника апикальной меристемы корня в связи с количественной оценкой степени ее радиационного поражения // Цитология и генетика. - 2012.- N 2. - C. 12-23.

Кравец Е.А., Бережная В.В., Сакада В.И., Рашидов Н.М., Гродзинский Д.М. Нелинейность дозовых зависимостей частоты хромосомных аберраций при радиационном повреждении корня // Доп. АН України. – 2012. - № 3.- С.157-161.

Кравец Е.А., Бережная В.В., Сакада В.И., Рашидов Н.М., Гродзинский Д.М. Изменения архитектоники апикальной меристемы корня при радиационном мутагенезе // Доп. АН України, 2012. - № 4. - С.149-154.

Кравец Е.А., Бережная В.В., Сакада В.И., Рашидов Н.М., Гродзинский Д.М.. Восстановление структурной архитектоники меристемы корня после радиационного воздействия // Доп. АН України. - 2012. - № 5. – С.-152-157.

Соколова Д.О., Кравець А.П., Венгжен Г.С.. Зв’язок зміни профілю метилування функціонально різних частин ДНК та виходу нестабільних хромосомних аберацій під впливом фракціонованого УФ-С опромінення // Укр. біохім. журнал. – 2012. – Т.84, №4. – С. 81.

Берестяная А.Н.Динамика концентрации хлорофилла в онтогенезе семядольных листьев Linum usitatissimum, подвергшихся УФ-В облучению // Доповіді Національної академії наук України. – 2012.

Берестяная А.Н., Гродзинский Д.М. Роль теломер в процессе клеточного старения // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2012. – 32. – С. 11-23.

Дмитриев А.П., Кравчук Ж.Н., Дяченко А.И. Участие НАДФН-оксидазной и кальциевой сигнальных систем в индуцировании окислительного стресса у ратений // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць IX з’їзду УТГіС. – Київ: Логос, 2012. - Том 4. - С.67-71.

Михеев А.Н. Эпигенетическое усиление мутационных изменений, повышающее разрешающую способность естественного отбора //Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Зб. наук. праць. - Т. 4. – К.: Логос, 2012. – с. 165-170.

Євдокимова С.О., Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Адаптивный ответ проростков льна-долгунца на действие острого гамма- и УФ-облучения // Ядерна фізика та енергетика. – 2012. – Т. 13, № 2. – С. 166-174.

Тихоненко О.М., Міхєєв О.М. Дослідження поглинальної здатності в умовах впливу стресорів за допомогою методу залишкової радіоактивності // Вісник національного авіаційного університету. - 2012. - № 3 (52). – С. 126-130.

Міхєєв О.М., Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Овсяннікова Л.Г. Принципи онтогенетичної адаптації // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Серія «Техногенна безпека». – 2012. – Вип.. 173. Т. 185. – С. 66-71.

Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Мороз Ю.І., Моложава О.С. Модифікація УФ-В-опроміненням властивостей фітопатогенних бактерій Ресtobacterium (Erwinia) carotovora // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили. Серія «Техногенна безпека». – 2012. – Вип. 175. Т. 187. – С. 68-71.

Шиліна Ю.В., Мороз Ю.І., Гуща М.І., Моложава О.С. Радіаційно-індукована експресія факторів патогенності Pseudomonas aeruginosa як неспецифічна адаптивна реакція // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наук. праць IX з’їзду УТГіС. – Том 4. – Київ: Логос, 2012. –– С. 272-276.

Статті, опубліковані закордоном

Grodzinsky D.M. Response of the plant world on chronic irradianion in the zone of the Chernobyl nuclear power station. // Lessons of Chernobyl: 25 years laters. Editors: Elena B. Burlakova and Valeria Naydich. – Nova Science Publishers, Inc., 2012 – Р. 209-227.

Klubicová Katarína, Danchenko Maksym, Skultety Ludovit,. Berezhna Valentyna V, Uvackova L., Rashydov Namik M., Hajduch Martin. Soybeans grown in the Chernobyl area produce fertile seeds that have increased heavy metal resistance and modified carbon metabolism. // PLoS ONE – 2012. - 7(10). - e48169.doi:10.1371/journal.pone.0048169

Klubicová K., Vesel M., Rashydov N., Hajduch M Seeds in Chernobyl: the database on proteome response on radioactive environment. // Frontiers in Plant Science. – 2012. – 3. – Р. 231. doi:10.3389/fpls.2012.00231, http://www.frontiersin.org/Journal/Abstract.aspx?s=1285&name=plant%20proteomics&ART_DOI=10.3389/fpls.2012.00231

Rashydov N., Kliuchnikov O.,   Seniuk O., et al. Radiobiological Characterization Environment around Object "Shelter” // Nuclear Power Plant, by edit. Soon Heung Chang, 2012. - Chapter 7. - Р. 231- 279. http://www.intechopen.com/articles/show/title/radiobiologic-characterization-environment-around-object-shelter

Тези, опубліковані в Україні

Dmitriev Alexander, Guscha Nikolai, Dyachenko Alla, Grodzinsky Dmitriy. Effect of radiation stress on plant disease resistance in 30-km Chernobyl exclusive zone // 3-й З’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом (16-20 травня 2012 р., Ялта). Збірник тез. - С.27.

Dmitriev Alexander, Akimkina Tatjana, Grodzinsky Dmitri, Boubriak Ivan. Number of cell cycle as a molecular marker for priming of beet (Beta vulgaris) // 3-й З’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом (16-20 травня 2012 р., Ялта). Збірник тез. - С.163.

Бубряк О.А., Акімкіна Т.В., Дмитрієв О.П., Гродзинський Д.М., Бубряк І.І. Вміст ДНК в ядрах корінців зародків насіння – як молекулярний маркер праймування насіння цукрового буряку // Міжнародна наукова конференція “Селекція та генетика сільськогосподарських рослин: традиції та перспективи” (17-19 жовтня 2012 р., Одеса Україна). Тези. – С. 364-365.

Karpetz Yuriy, Kolupaev Yuriy, Yastreb Tetyana, Dmitriev Olexandr . Possible partisipation of phosphatidic acid and calcium ions in induction of plant heat stress resistance by exogenic nitrogen oxide // 3-й З’їзд Українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом (16-20 травня 2012 р., Ялта). Збірник тез. - С.181.

Дмитриев А.П., Дяченко А.И., Перковская Г.Ю. Биотехнология индуцирования устойчивости растений с помощью элиситоров, выделеннных из фитопатогенных грибов // Междисциплинарная научная конференция «Адаптационные стратегии живых систем» (11-16 июня 2012, Новый Свет, АР Крым, Украина). Тезисы докладов. - С. 241.

Поляковський С.О. “Праймінг” стійкості у рослин на прикладі взаємодії в системі Botrytis сinerea - Allium сepa // Матеріали Х міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2012: біологічні науки», 19-23 березня 2012 р. – Київ, 2012. - С.254-255.

Спекторенко А.Ю., Куцоконь Н.К. Цитогенетичні особливості старіння насіння деякихї видів цибулі / Матеріали ІІІ Міжнар. конф. «Сучасні проблеми біології, екології та хімії», Запоріжжя, 11-13 травня, 2012. – С. 52-53.

Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г., Дев’яткіна Л.В. Особливості мікроклонального розмноження та перспективи використання тополь для енергетичних потреб / Матеріали VI Всеукр. наук.з-практ. конф. «Біотехнологія XXI ст.», Київ, Україна, 5 квітня 2012 р. – С. 65.

Рашидов Н.М. ТРАНСГЕНЕРАЦІЙНІ АДАПТАЦІЙНІ ПРОЯВИ ХРОНІЧНОГО ОПРОМІНЕННЯ ПРИ СТАТЕВОМУ ТА ВЕГЕТАТИВНОМУ РОЗМНОЖЕННІ РОСЛИН У ЧОРНОБІЛЬСЬКІЙ ЗОНІ. // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету. - Запоріжжя: Copy Art. - 558 c. Запоріжжя, 2012, c. 91-93.

Нестеренко О.Г., Гродзинський Д.М. ВПЛИВ КОМБІНОВАНИХ СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ (ГІПЕРТЕРМІЯ, УЛЬТРАФІОЛЕТ-Б ТА ХЛОРИДНЕ ЗАСОЛЕННЯ) НА РОСТОВІ РЕАКЦІЇ РОСЛИН. //Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету. - Запоріжжя: Copy Art, 2012 – С. 41.

Данченко М., Казанцев Т., Рашидов Н.М. Адаптація сої до умов Чорнобильської зони відчуження: Зміни фотосинтезу обумовлені епігенетичною системою регуляції? // Актуальні проблеми ботаніки та екології, Ужгород, Україна, 19-23/09/2012. – Ужгород, 2012. – С. 208-209.

Казанцев Т., Рашидов Н., Сакада В., Данченко М. Соя у Чорнобильських умовах: А. Модифікований первинний метаболізм вуглецю насіння; Б. Знижений вміст хлорофілів листків // Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів, Київ, Україна, 15-16/11/2012. – Київ, 2012. – С. 66-67.

Соколова Д.О. Вплив фракціонованого УФ-С опромінення на зміну профілю метилування ДНК та вихід нестабільних хромосомних аберацій // Тези доповідей Молодіжної наукової конференції “Шевченківська весна” Київського Національного Університету ім. Т. Шевченка. – 2012.

Соколова Д.О., Кравець А.П., Венгжен Г.С. Зв’язок зміни профілю метилування функціонально різних частин ДНК та виходу нестабільних хромосомних аберацій під впливом фракціонованого УФ-С опромінення // Тези доповідей конференції – конкурсу молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології - 2012” Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. – 2012. – С. 29.

Берестяная А.Н. Метилирование ДНК в онтогенезе семядольных листьев Linum usitatissimum, испытавших воздействие УФ-В облучения // Тез. 16-й международной конференции «Биология - наука ХХI века», Пущино, 16-21 апр. 2012, стр. 300.

Берестяная А.Н. Особенности вариабельного метилирования ДНК в процессе старения семядольных листьев Linum usitatissimum под действием УФ-В облучения // Тез. XII научной конференции «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии», Москва, 11 апр. 2012. - С.15-17.

Берестяная А.Н. Эпигеномные эффекты при действии УФ-В облучения на Linum usitatissimum // Тез. X международной научной конференции «Шевченківська весна 2012: Біологічні науки», Киев, 19-23 марта, 2012. - Київ, 2012. – С. 51-52.

Євдокимова С.О., Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Транзитивний характер радіоадаптивної відповіді – В сб. тез ХІХ Щорічної наукової конференції Інститут ядерних досліджень НАН України, 24-27 січня 2012, Київ,. – Київ, 2012. – С.135-136.

Гогебашвили М.Э., Михеев А.Н., Иванишвили Н.И. Соотношение физиологически активных и коньюгированных форм фитогормонов при радиационном воздействии на растительные ткани – Радиологические и агроэкологиеские исследования, том VIII, сборник материалов II Международной конференции, Тбилиси, 2012. - Тбилиси, 2012. – С. 36-41.

Евдокимова С.А., Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г. Связь радиогормезиса с радиоадаптационным эффектом - Радиологические и агроэкологиеские исследования, том VIII, сборник материалов II Международной конференции. - Тбилиси, 2012. – С. 27-36.

Михеев А.Н. Надклеточные механизмы онтогенетической радиоадаптации растений Междисциплинарная научная конференция АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ, Новый Свет, Крым, Украина 11–16 июня 2012 .Тезисы докладов. - С. 79.

Mikhyeyev A.N., Supercell MECHANISMS OF ONTOGENETIC RADIOADAPTATION of PLANTS Interdisciplinary Scientific Conference ADAPTIVE STRATEGIES OF LIVING SYSTEMS, Novy Svet, AR Crimea, Ukraine June 11–16, 2012. Abstracts. - Р. 80.

Sokolova D.A., Vengzhen G.S., Kravets A.P. Possibilities for detection of epigenetic mechanism contribution to adaptation // Interdisciplinary Scientific Conference ADAPTIVE STRATEGIES OF LIVING SYSTEMS. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine June 11–16, 2012.Abstracts. – 2012. – P. 102.

Koval’chuck N.L., Sokolova D.A., Vengzhen G.S., Kravets A.P. Is there the genome instability inalienable step of genetic adaptation? // Interdisciplinary Scientific Conference ADAPTIVE STRATEGIES OF LIVING SYSTEMS. Novy Svet, AR Crimea, Ukraine June 11–16, 2012.Abstracts. – 2012. – P. 276.

Михеев А.Н., Шилина Ю.В., Гуща М.И., Овсянникова Л.Г. Принципы онтогенетической радиоадаптации // Міжнародна науково-практична конференція «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ-2012: Стратегій України в геополітичному просторі», 6-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна.- Тези. – Том 3. – С. 43-44.

Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Мороз Ю.І., Моложава О.С. Модифікація УФ-В-опроміненням властивостей фітопатогенних бактерій Ресtobacterium (Erwinia) carotovora // Міжнародна науково-практична конференція «ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ-2012: Стратегій України в геополітичному просторі», 6-10 червня 2012 р. Севастополь, Крим, Україна.- Тези. – Том 3. – С. 71-72.

Мороз Ю.И., Шилина Ю.В., Гуща Н.И., Моложавая О.С. Модификация экспрессии факторов патогенности бактерий Pseudomonas aeruginosa под влиянием низкоинтенсивного гамма и УФ-В-облучения // Научные труды VI Международного конгресса «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медицине», ISBN 5-86456-007-3, СПб, 2012. – C.171. http://www.biophys.ru/archive/congress2012/proc-p171.htm

Тези, опубліковані закордоном

Соколова Д.А. Изменение профиля метилирования в функционально различных участках ДНК под влиянием фракционированного УФ-С облучения // Тезисы докладов ХІІ Молодежной научной конференции «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии» Института сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН. – Москва, 2012.

Берестяная А.Н. Влияние УФ-В облучения на изменение статуса метилирования ДНК стареющих семядольных листьев Linum usitatissimum // Материалы III международной научно-практической конференции «Теоретические и практические аспекты развития современной науки», Москва, 27-28 марта 2012. – Москва, 2012. – С. 48-53.

Quevedo-Diaz M., Flores-Ramirez G., Spitalska E., Slovak M., Danchenko M., Bekesova S., Skultety L. Screening for proteins related to rickettsial infection in Dermacentor reticulatus midguts // Central and Eastern European proteomic conference, Budapest, Hungary, 14-17/10/2012.

Патент

Дульнєв П.Г., Ковбасенко В.М., Ковбасенко Р.В., Гродзинський Д.М., Дмитрієв О.П., Теслюк В.В., Олійник Т.М., Фомічова О.В. Композиція та спосіб обробки вегетативної маси рослин сільськогосподарських культур. - Патент на винахід № 98407. Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи 10.05.2012.


Публікації співробітників відділу генетичної інженерії

Глава в монографії

Sheludko Y.V., Gerasymenko I.M. Biosynthetic potential of hairy roots for production of new natural products. In: "Biotechnology for Medicinal Plants: Micropropagation and Improvement" Eds. Suman Chandra, Hemant Lata and Ajit Varma, Springer, Berlin, Heidelberg, 2012, 241-262. DOI: 10.1007/978-3-642-29974-2_10

Статті, опубліковані в Україні

Лучакивская Ю.С., Олевинская З. М., Кищенко Е. М., Спивак Н. Я., Кучук Н. В. Получение культуры «бородатых» корней, каллусных и супензионных клеточных культур моркови (Daucus carota L.), способных экпрессировать человеческий интерферон альфа-2b // Цитология и Генетика. – 2012. - Т. 46. - №1. – С. 18-26.

Матвєєва Н.А., Шаховский А.М., Кучук Н.В.Особенности трансгенных растений салата с геном интерферона-α2b, полученных путем Agrobacterium rhizogenes-опосредованной трансформации// Цитология и генетика. – 2012. – № 3. – С.27-32.

Gerasymenko I.M., Sakhno L.O., Mazur M.G., Sheludko Y.V.. Multiplex PCR assay for detection of human interferon alpha2b gene in transgenic plants// Цитология и генетика. - 2012.– V.45, N.4. – Р. 3-8.

Матвеева Н.А., Кудрявец Ю.И., Лихова А.А., Шаховский А.М., Безденежных Н.А., Кваско Е.Ю. Противовирусная активность экстрактов трансгенных растений цикория и салата с геном интерферона α-2b человека.// Цитология и генетика. – 2012. – № 5. – С. 28-35.

Sakhno L.O., Kvasko O.Y., Olevinska Z. M., Spivak M.Y., Kuchuk M. V. Creation of transgenic Brassica napus L. plants expressing human alpha 2b interferon gene// Цитология и генетика. - 2012. - V.45, N.6. – Р.12–18.

Кваско О. Ю., Матвєєва Н.А., Шаховський А. М. Антиоксидантна активність трансгенних рослин цикорію Cichorium intybus L. з геном інтерферону-α2b людини// Вісник Донецького університету. Сер.А: Природничі науки. – 2012. - №1. – С. 179-182.

Кваско О.Ю., Матвєєва Н.А., Шаховський А.М., Кучук М.В. Отримання трансгенних рослин ендівію Cichorium endivia L. та цикорію Cichorium intybus L.// Вісник українського товариства генетиків та селекціонерів. – 2012. – Т.10, № 1. – С.28-32.

Сахно Л.А. Особенности прорастания семян растений рапса, экспрессирующих ген cyp11A1 цитохрома Р450SCC животного происхождения// Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2011. – Т.9, № 2. – C. 253- 259.

Матвєєва Н.А., Дуплій В.П. Вплив шестивалентного хрому на ріст трансгенних рослин ряски в умовах in vitro// Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2011. – том 9, №2 – С. 240–246.

Лучаківська Ю.С., Майстренко О.М., Олевинська З.М., Кіщенко О.М., Співак М.Я., Кучук М.В. Експресія гена людського інтерферону альфа під контролем тканеспецифічного та конститутивного промоторів у трансгенних рослинах тютюну (Nicotaina tabacum L.) // Вісник Українського товариства генетиків та селекціонерів. –2011. - Т.9 - №2. – С.232-239.

Матвєєва Н., Кучеренко В., Кваско О. Пероксидазна активність трансгенниз рослин Cichorium intybus L. var foliosum Hegi з генами туберкульозного антигену ESAT6 або інтерферону α2в людини// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. –2012. - 30. – С. 63-65.

Кваско О.Ю., Матвєєва Н.А. Вплив складу поживного середовища на коренеутворення рослин Cichorium intybus L та C. endivia L. in vitro// Физиология и биохимия культурных растений. – 2012. – Т.44, №3. – С.248-253.

Дуплий В.П., Матвеева Н.А., Шаховский А.М., Кищенко Е.М., Курбатова Л.Е. Секвенирование последовательности rbcL и ITS2 антарктических растений для определения возможности их использования в ДНК-штрихкодировании// Український антарктичний журнал. – 2011-2012. - №10-11. – С. 263-271.

Матвєєва Н.А., Чапкевич С.Е., Дробот К.О., Дуплій В.П.. Ріст рослин при різних температурних умовах: чи відрізняються рослини Антарктики// Український антарктичний журнал. – 2011-2012. - №10-11. – С. 257-262.

Л.О.Сахно, А.М.Остапчук, В.В.Клочко, М.В.Кучук. Жирнокислотний склад насіння ріпаку з трансгеном сyp11A1 цитохрому Р450SCC // Біотехнологія. – 2012. – Т.5, №.5. – С.27-33.

Ратушняк Я.И., Кочевенко А.С. Эффекты аллоплазматических взаимодействий у реципрокных цибридов растений// Біотехнологія. – 2012. - Т. 5, №1. - С.18-32.

Sindarovska Y. R., Gerasymenko I. M., Kuchuk M. V., Sheludko Y. V. (2012) Influence of exogenous phytohormones, methyl jasmonate and suppressors of jasmonate biosynthesis on Agrobacterium-mediated transient expression in Nicotiana excelsior. Biopolym. Cell., 28(№5), 368-373.

ШевераМ.В., Протопопова В.В., Федорончук М.М., Величко М.В., Андрик Є.Й. Десята ювілейна міжнародна наукова конференція «Anthropization and Environment of Rural Settlemens. Flora and Vegetation» (04. – 07. 09. 2012, Danisovce, Slovak Republic)// Вісник НАН України. - 2012. - № 11. – С. 60-63.

Белокурова В.Б., Кищенко Е.М. Генетическая трансформация и получение культуры трансгенных корней Achillea lingulata Waldst. & Kit."// Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць IX з’їзду УТГіС – Київ. Логос, 2012. – Т.4. – С.421- 426.

Герасименко И.М., Казанцев А.А., Мазур М.Г., Кищенко Е.М., Шелудько Ю.В. Создание коллекции регуляторных элементов для контролируемой экспрессии трансгенов в растениях// Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології: Зб. наук. пр. / НАН України, НААН України, НАМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: В.А.Кунах (голов. ред.) [та ін.]. – Т. 4.- К.: Логос, 2012. – C. 451-456.

Кваско Е.Ю., Матвеева Н.А., Шаховский А.М. Использование AGROBACTERIUM TUMEFACIENS для генетической трансформации эндивия// Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць IX з’їзду УТГіС – Київ. Логос, 2012. – Т.4. – С.496-500 .

Дуплий В.П., Матвеева Н.А., Шаховский А.М., Кищенко Е.М. Секвенирование гена rbcL мохообразных Антарктики Sanionia georgicouncinata и Warnstorfia fontinaliopsis// Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць IX з’їзду УТГіС. – Київ. Логос, 2012. – Т.4. – С.296-301

Матвеева Н.А., Шаховский А.М., Комарницкий И.К., Кваско Е.Ю., Кищенко Е.М. СОЗДАНИЕ РАСТЕНИЙ ТАБАКА С ГЕНОМ hTert С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AGROBACTERIUM TUMEFACIENS// Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць IX з’їзду УТГіС. – Київ. Логос, 2012. – Т.4. – С.577-581.

Трегуб М.С., Сахно Л.А. Особенности роста трансгенных растений рапса с геном CYP11A1 цитохрома Р450SCC в условиях осмотического стресса// Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології (за ред. Кунаха В.А.). – 2012. – Т.4. – С. 623 – 628.

Бавол А. В., Моргун Б. В., Нітовська І. О., Рудас В. А., Дубровна О. В. Генетична трансформація пшениці з використанням каллюсних культур, отриманих з апікальної меристеми пагона// Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць IX з’ їзду УТГіС.- Київ, Логос, 2012.- С. 411-416.

Нітовська І. О., Дуплій В. П., Рудас В. А., Абраїмова О. Є., Сатарова Т. М., Моргун Б. В. Оптимізація умов трансформації калюсних ліній кукурудзи за допомогою детекції транзієнтної експресії гена бета-глюкоронідази// Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць IX з’ їзду УТГіС.- Київ, Логос, 2012.- С.587-592.

Белокурова В.Б., Сікура Й.Й., Кучук М.В. Збереження рослин флори України з різним природоохоронним статусом в колекції in vitro Інституту клітинної біології та генетичної інженерії// ІІ Міжнародна конф. "Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин" (9-12 жовтня 2012 р., м. Умань, Україна), с. 223-226.

Статті, опубліковані закордоном

Вячеславова А.О., Мустафаев О.Н., Тюрин А.А., Шимшилашвили Х.Р., Бердичевец И.Н., Шаяхметова Д.М., Голденков М.А., Фадеев В.С., Шелудько Ю.В., Голденкова-Павлова И. В. (2012) Серия модульных векторов для стабильной и транзиентной экспрессии гетерологичных генов в растениях. Генетика, 48(№9), 1046-1056

Sakhno L.O., Ostapchuk A.M., Klochko V.V., Kuchuk M.V. Fatty acid oil composition of canola plants expressing mammalian cytochrome P450SCC cyp11A1 gene// Advances in research and technology of rapeseed oil. Monograph – part III. Editor-in-Chief Edward Szłyk. - Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. – 2011. - P. 55-59.

Тези, опубліковані в Україні

Матвєєва Н.А., Афанасьева К.С., Зажицкая М.О., Кваско Е.Ю. Уф-протекторное действие экстрактов растений// Международная научная конференция Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство Ялта, 5-8 июня 2012. – С.131

Белокурова В.Б., Матвеева Н.А. Эндемичные виды растений в коллекции in vitro// Международная научная конференция «Дендрология, цветоводство и садово-парковое строительство». Ялта, 5-8 июня 2012. – С. 88.

Belokurova V., Kishchenko O., Lystvan K., Shcherbak N., Matvieieva N.A. Establishment of hairy roou culture of plant spesies preserved in germplasm bank in vitro// International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology. May 16-20, 2012. Resort Livadiya, Yalta. – P. 179. - С.77.

Trehub M.S., Sakhno L.O. Superoxide dismutase activity in leaves of rapeseed expressing cytochrome P450SCC CYP11A1 gene under osmotic stress conditions// International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology. May 16-20, 2012. Resort Livadiya, Yalta. – P. 179.

Luchakivska Yu., Boganuyk A., Nitovska I. Comparative analysis of photosynthetic pigment concentration in Brassica napus+Lesquerella fendleri cybrid plants and their parental forms// International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology. May 16-20, 2012. Resort Livadiya, Yalta. – – С.78.

Lystvan K., Wybraniec S. Betalains in long-term cultivated callus culture of Mammillaria multiceps (Cactaceae)// International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology. May 16-20, 2012. Resort Livadiya, Yalta. - Р.64.

Lystvan K., Korol N., Karbovska N. Influence of airborne methyl jasmonate on meroterpene bakuchiol content in Psoralea ensifolia aseptic plants// International Symposium on Cell Biology jointly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology. May 16-20, 2012. Resort Livadiya, Yalta. - Р.79.

Матвеева Н.А., Шаховський А.М., Дуплій В.П., Кваско О.Ю., Курбатова Л.Є., Кучук М.В. Культивовані in vitro рослини Антарктики як нове джерело донорів цінних ознак// Матеріали міжнародної наукової конференції «Генетичні ресурси рослин для стабільного задоволення різноманітних потреб людей». 26-27 вересня 2012 р. Велика Бакта. – С. 23-25.

Матвєєва Н.,Кваско Е.Ю., Белокурова В.Б., Дробот Е.О.,Дуплий В.П.,Курбатова Л.Е., Кучук Н.В. In vitro коллекция как способ сохранения и размножения растений антарктики: влияние содержания азота в среде на микроразмножение мохообразных// Материалы 2-ой международной научно-практической конференции «Биоразнообразие и устойчивое развитие» Симферополь, 12-15 сентября 2012. – С.397-398.

Дуплій В.П., Матвєєва Н.А., Панов В. Використання ряски для відновлення шестивалентного хрому// VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття», 5 квітня 2012, Київ., – 2012. – С.169.

Кузьменко А.В., Щербак Н.Л., Маринченко Л.В. Створення трансгенних рослин салату, що містять гени секреторних білків збудника туберкульозу Mycobacterium tuberculosis// VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття», 5 квітня 2012, Київ., – 2012. – С.59.

Нітовська І.О., Дуплій В.П., Сарнацька В.В., Моргун Б.В. Вивчення впливу кліностатування на транзієнтну експресію гену бета-глюкуронідази у рослин // VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття», 5 квітня 2012, Київ., – 2012. – с. 83–84.

Трегуб М.С., Сахно Л.О. Ріст рослин ріпаку, трансформованих геном cyp11A1 цитохрома Р450SCC, в умовах осмотичного стресу// Біотехнологія XXI століття. Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 5 квітня 2012 року. – С.197.

Степаненко О.В., Сахно Л.О. Ріст рослин ріпаку з геном десатурази ціанобактерії DesC в умовах осмотичного стресу// Біотехнологія XXI століття. Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 5 квітня 2012 року. – С.114.

Антоненко Л.А., Шелудько Ю.В. Разработка протокола совместного определения некоторых водорастворимых витаминов в экстрактах Сoriolus versicolor методом ВЭЖХ// Біотехнологія XXI століття. Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 5 квітня 2012 року. – С.14-15.

Казанцев А.А., Герасименко И.М., Кищенко Е.М., Шелудько Ю.В. Создание генетических конструкций для накопления целевых белков в семенах растений// Біотехнологія XXI століття. Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 5 квітня 2012 року. – С.50-51.

Трегуб М.C., Степаненко О.В., Сахно Л.О. Рослини ріпаку з гетерологічними генами різного походження в умовах осмотичного стресу in vitro// Генетичні основи селекції, насінництва і біотехнологій: наука, освіта, практика. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 21-24 травня 2012 року. – С.103.

Сидоров Д. В., Рудас В. А., Беляев Д. В. Агробактериальная трансформация картофеля генами HvNHX2 и HvNHX3 для повышения солеустойчивости// Сучасні проблеми біології, екології та хімії. Збірка матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету.- Запоріжжя, 2012.- С. 96-97.

Сіндаровська Я.Р., Герасименко І.М., Василенко М.Ю., Мазур М.Г., Петерсон А.А., Шелудько Ю.В., Голденкова-Павлова І.В. Створення генетичних послідовностей гібридних біфункціональних білків для ефективної експресії і детекції в рослинах// Тези матер. конференції-конкурсу молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2012”, 22-23 травня 2012, Київ, Україна.

Kazantsev A.A., Gerasimenko I.M., Sheludko Y.V. Construction of genetic vectors for regulated heterologous expression of fatty acid desaturases in plants// International Interdisciplinary Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska vesna 2012, Life Sciences”, 19-23 March, 2012, Kiev, Ukraine, p. 132.

Baglaj A., Sindarovska Y., Sheludko Y. Establishment of a protocol for Spinacia oleracea shoot organogenesis as a prerequisite to Agrobacterium-mediated transformation using selective phosphinothricin tolerance gene// International Interdisciplinary Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska vesna 2012, Life Sciences”, 19-23 March, 2012, Kiev, Ukraine, p. 44.

Кирпа Т.Н., Герасименко И.М., Сахно Л.А., Клочко В.В., Остапчук А.Н., Голденкова-Павлова И.В., Шелудько Ю.В. Экспрессия в Nicotiana tabacum генов ацил-липидных десатураз цианобактерий без сигналов транспорта в хлоропласты// ХІІ конференція молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів» 15-16 листопада 2012, Київ, Україна, с. 267-268.

Сливець М.С., Сахно Л.О. Біотехнологічні рослини Brassica napus в умовах осмотичного стресу, індукованого манітолом// ХІІ конференція молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів» 15-16 листопада 2012, Київ, Україна, с. 301-302.

Кирпа Т.Н., Рудас В.А., Овчаренко О.А., Клебанович А.А., Герасименко И.М., Иванников Р.В., Шелудько Ю.В. Создание растений орхидеи Dendrobium linguella RCHB. F., экспрессирующих ген ∆9-ацил-липидной десатуразы цианобактерии// ХІІ конференція молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів» 15-16 листопада 2012, Київ, Україна, с. 265 – 266.

Тези, опубліковані закордоном

Дуплий В.П., Шаховский А.М., Н.А.Матвєєва, Кваско Е.Ю., Курбатова Л.Е., Кучук Н.В Секвенирование участка ДНК, подобного гену PpSHP1 P.patens, которій кодирует малій гидрофобній протеин 1 у антарктического мха Ceratodon purpureus// Міжнародна наукова конференція «Генетика и биотехнология ХХ1 века: проблемы, достижения, перспективы» 8-11 октября 2012 года, Минск, Беларусь. – С.61.

Trehub M.S., Sakhno L.O. Canola plants expressing bovine CYP11A1 gene under osmotic stress// Современные тенденции в сельском хозяйстве. Международная Интернет-конференция, Казань, 15-17 октября 2012 года. – С. 231.

Дуплій В.П., Бабич Ю.М., Моргун Б.В. Створення бази даних публікацій та інформаційного сайту журналу «Цитологія і генетика»// Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Вип. 5. – К.: Академперіодика, 2011. – с. 81–86.

Лучакивская Ю.С. Майстренко А.Н., Олевинская З.М. Наследование и экспрессия введенных генов неомицинфосфотрансферазы и человеческого интерферона альфа-2b в поколении Т1 трансгенных растений табака // Сборник тезисов 2-й Международной школы-конференции молодых ученых "Генетика и селекция растений, основанная на современных генетических знаниях и технологиях", Москва, 2011. – С.54.

Герасименко И.М., Синдаровская Я.Р., Кучук Н.В., Тюрин А.А., Вячеславова А.О., Шимшилашвили Х.Р., Шелудько Ю.В., Голденкова-Павлова И.В. Cоздание, эффективная экспрессия и детекция гибридных бифункциональных белков на основе термостабильной лихеназы Clostridium thermocellum в растениях// IV Всероссийский симпозиум «Трансгенные растения: технология создания, биологические свойства, применение, биобезопасность», 19-23 ноября 2012, Москва, РФ, с.29.

Belokurova V.B., Matvieieva N.A., Kishchenko E.M., Maystrov P.D., Szikura Y.Y., Kuchuk N.V. In vitro plant germplasm bank and its use in biotechnological studies// International conference “Biotechnology and plant breeding. Perspectives towards food security ans sustainability” Radzicow, Poland. September 10-12, 2012. – P. 127-128.

Tashyreva A., Prytula I., Matvieieva N.A., Tashyrev O. The novel comprehensive approach for non-food agricultural and landfill biomass microbial fermentation and biogas production // International conference “Biotechnology and plant breeding. Perspectives towards food security ans sustainability” Radzicow, Poland. September 10-12, 2012. – P. 120-121.

Matvieieva N.A., Kvasko.O., Shachovsky A., Kuchuk N. Using of Agrobacterium sp. for genetic transformation of chicory // International conference “Biotechnology and plant breeding. Perspectives towards food security ans sustainability” Radzicow, Poland. September 10-12, 2012. – P. 147-148.

Trehub M.S., Sakhno L.O. Transgenic Brassica napus plants expressing cytochrome Р450SCC cyp11A1 gene under in vitro osmotic stress conditions// International Conference “Biotechnology and Plant Breeding. Perspective Towards Food Security and Sustainability”. Radzikow, Poland. September 10-12, 2012. – P. 156.

Lozitsky V., Fedchuk A., Grydina T., Mudryk L., Shitikova L., Socheslo L., Kuchuk N., Belokurova V., Torok T. Anti-influenza action of calluses from tobacco plants// XIV International Symposium on Respiratory Viral Infections, Istanbul, Turkey, March 23-26, 2012, p. 41.

Lozitsky V., Fedchuk A., Grydina T., Mudryk L., Socheslo L., Kuchuk N., Belokurova V., Torok T. Antiviral action of callus extracts and proteolytic inhibitors of plant origin// The 25th International Conference on Antiviral Research (ICAR), Sapporo, Japan, April 16-19, 2012, p. 100-101.

Luchakivska Yu.S. Komarnitskii I. K. Kuchuk M. V. Obtaining of transgenic carrot (Daucus carota L.) and celery (Apium graveolens L.) plants expressing the recombinant gene of thaumatin II protein. // Proc. of the 2012 World Congress on In Vitro Biology. Bellevue, Washington, USA, June 3 -7, 2012. - P 2069. http://www.sivb.org/meetings/2012-World-Congress/2012Assets/Plant%20Posters.pdf

Конференції

XIV International Symposium on Respiratory Viral Infections, Istanbul, Turkey, March 23-26, 2012.

Біотехнологія XXI століття. Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 5 квітня 2012 року.

The 25th International Conference on Antiviral Research (ICAR), Sapporo, Japan, April 16-19, 2012.

Сучасні проблеми біології, екології та хімії. Збірка матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету.- Запоріжжя, 2012.

3-й з’їзд українського товариства клітинної біології з міжнародним представництвом, 16-20 травня, 2012.

Генетичні основи селекції, насінництва і біотехнологій: наука, освіта, практика. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. Київ, 21-24 травня 2012 року.

III Науково-практична конференція «Наукова періодика: традиції та інновації» 31 травня 2012 року, Київ.

Proc. of the 2012 World Congress on In Vitro Biology. Bellevue, Washington, USA, June 3 -7, 2012.

Міжнародна наукова конференція «Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво», Ялта, 5-8 червня 2012 р.

Десята ювілейна міжнародна наукова конференція «Anthropization and Environment of Rural Settlemens. Flora and Vegetation» (04. – 07. 09. 2012, Danisovce, Slovak Republic)

“Biotechnology and plant breeding. Perspectives towards food security and sustainability.” Radziców, Poland, September 10-12, 2012.

«Биоразнообразие и устойчивое развитие» Симферополь, 12-15 сентября 2012.

З’їзд українського товариства генетиків та селекціонерів. 24-28 вересня 2012, Алушта, Крим.

«Генетичні ресурси рослин для стабільного задоволення різноманітних потреб людей», 26-27 вересня 2012.р. Велика Бакта, Україна.

ІІ Міжнародна конф. "Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження глобальної стратегії збереження рослин", 9-12 жовтня 2012 р., м. Умань.

Генетика и биотехнология ХХI века: проблемы, достижения, перспективы 8-11 октября 2012 года Минск, Беларусь.

Современные тенденции в сельском хозяйстве. Международная Интернет-конференция, Казань, 15-17 октября 2012 года.

Конференція-конкурс молодих учених “Актуальні проблеми біохімії та біотехнології – 2012”, 22-23 травня 2012, Київ, Україна.

International Interdisciplinary Scientific Conference of Students and Young Scientists “Shevchenkivska vesna 2012, Life Sciences”, 19-23 March, 2012, Kiev, Ukraine.

ХІІ конференція молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів» 15-16 листопада 2012, Київ, Україна.

IV Всероссийский симпозиум «Трансгенные растения: технология создания, биологические свойства, применение, биобезопасность», 19-23 ноября 2012, Москва, РФ.Публікації співробітників відділу молекулярної генетики

Монографії

Дубровна О. В., Чугункова Т. В., Бавол А. В., Лялько І. І. Біотехнологічні та цитогенетичні основи створення рослин, стійких до стресів – К.: Логос, 2012. – 428 с.

Rashydov N., Seniuk O., Gorovyy L., Zhidkov A., Ribalka V., Berezhna V., Bilko N., Sakada V., Bilko D., Borbuliak I., Kovalev V., Krul M., Petelin G. Radiobiologic characterization environment around object "Shelter". In: Nuclear Power Plants. Ed. Soon Heung Chang. InTech, South Korea, 2011. P. ISBN: 978-953-307-185-5.

Патенти

Матвєєва О.Ю., Тищенко О.М., Моргун Б.В. Спосіб отримання трансгенних рослин кукурудзи шляхом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta. Патент України на корисну модель.

Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи MON810 методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції. Патент України на корисну модель.

Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи NK603 методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції. Патент України на корисну модель.

Статті, опубліковані в Україні

Дубровна О. В., А. В. Бавол, М. О. Зінченко, О. М. Гончарук, І. І. Лялько Вплив цефатоксиму на морфогенез у культурі апікальних меристем і зрілих зародків пшениці // Физиология и биохимия культурных растений. -2012. –т.44, № 3. –С. 218-224.

Бавол А.В., Моргун Б.В., І.О., Рудас В.А., Дубровна О.В Генетична трансформація пшениці з використанням калюсних культур, отриманих з апікальної меристеми пагона // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. -Київ: Логос. - 2012. -Т. 4. - С. 329-336.

Зінченко М. О., Дубровна О. В., Бавол А. В. Цитогенетичні особливості калюсних культур мякої пшениці за дії осмотичного стресу// Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. - Київ: Логос. - 2012. -Т. 4. - С. 410-417.

Зінченко М.О, Дубровна О. В., Бавол А. В. Селекція in vitro м’якої пшениці на комплексну стійкість до метаболітів збудник офіобольозу та водного дефіциту Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів -2012. - т. 10, №1 –С. 28-36.

Рибалка О.І., Моргун Б.В., Починок В.М. Сучасні дослідження якості зерна пшениці у світі: генетика, біотехнологія та харчова цінність запасних білків // Физиология и биохимия культурных растений, 2012, т. 44 № 1 с. 3-22.

Михальская С.И., Адаменко Н.И., Моргун Б.В., Кочетов А.В., Тищенко Е.Н. Компетентность к Agrobacterium-опосредованной трансформации сегментов побега элитных инбредных линий кукурузы // Біотехнологія. – 2012. – Т. 5, № 3, – С. 98-104.

Нітовська І.О., Дуплій В.П., Рудас В.А., Абраїмова О.Є., Сатарова Т.М., Моргун Б.В. Оптимізація умов трансформації калюсних ліній кукурудзи за допомогою детекції транзієнтної експресії гену бета-глюкуронідази//Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології – Збірник наукових праць IX з’їзду УТГіС. – Київ, ЛОГОС-2012. – том 4. – с.587-592.

Горовой Л.Ф. Системная индуцированная устойчивость растений и препарат нового поколения биофунгицид "Микосан". Посібник українського хлібороба. Науково-практичний щорічник. Київ, Академпрес. 2012 р. С. 178-186.

Степаненко А.І., Моргун Б.В. Порівняльна характеристика електрофорезних буферів. Вісник НУБіП 2012. Електронний онлайн друк ВАК (здано до друку).

Михальченко М.В., Адаменко Н.І., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Touchdown ПЛР. Вісник НУБіП 2012. Електронний онлайн друк ВАК (здано до друку).

Горовой Л.Ф., Кошевский И.И. Индуцированная устойчивость растений и препарат "Микосан". Сучасні проблеми збалансованого природокористування. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 листопада 2012 р., м. Кам'янець-Подільський. Наукові праці Подільського державного аграрно-технічного університету. 2012 р. 7 сторінок. (в друку).

Кошевский И.И., Горовой Л.Ф. Ефективність біологічного протруйника "Мікосан-Н" при обробці вики ярої. Сучасні проблеми збалансованого природокористування. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції. 29-30 листопада 2012 р., м. Кам'янець-Подільський. Наукові праці Подільського державного аграрно-технічного університету. 2012 р. 5 сторінок. (в друку).

Manoj K. Singh, Fugang Ren, Torsten Giesemann,Cristina Dal Bosco,Taras P. Pasternak,Thomas Blein,Benedetto Ruperti, Gudula Schmidt,Klaus Aktories,Arthur J. Molendijk1, Klaus Palme Modification of plant Rac/Rop GTPase signalling using bacterial toxin transgenes.//DOI: 10.1111/tpj.12040 (Accepted Article. These manuscripts have been accepted, but have not been edited or formatted. They will be published at a future date.)

Schmidt T., Keuper M., Pasternak T., Palme K. Ronneberger, O. (2012) Modeling of Sparsely Sampled Tubular Surfaces Using Coupled Curves Lecture Notes in Computer Science Volume 7476, pp 83-92. DOI: 10.1007/978-3-642-32717-9_9

Бавол А.В., Моргун Б.В., Нітовська І.О., Рудас В.А., Дубровна О.В. Генетична трансформація пшениці з використанням калюсних культур, отриманих з апікальної меристеми пагона//Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології – Збірник наукових праць IX з’їзду УТГіС. – Київ, ЛОГОС-2012. – том 4. – с.411-416.


Тези, опубліковані в Україні

Власова О.М., Федоренко Т.В., Маринченко Л.В., Моргун Б.В. Застосування мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції для визначення генетично модифікованої кукурудзи, стійкої до гліфосату // Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття” НТУУ “КПІ” - 5 квітня 2012 року - С. 26-27.

Сергєєва Л.Є., Моргун Б.В. ІІІ міжнар наук-пр конф Сучасн пробл біол, екол, хім, Запоріжжя.

Марковський О.В., Федоренко Т.В., Власова О.М., Борисова В.В., Банникова М.О., Литвинов Г.С., Кучук М.В., Моргун Б.В. Особливості детекції трансформаційної події Bt176 у кукурудзи методом ПЛР // Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття” НТУУ “КПІ” - 5 квітня 2012 року - С. 71-72.

Михальченко М.В., Дуган О.М., Моргун Б.В. Виявлення ГМО за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. - Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття” НТУУ “КПІ” - 5 квітня 2012 року - С. 80-81.

Нітовська І.О., Дуплій В.П., Сарнацька В.В., Моргун Б.В. Вивчення впливу кліностатування на транзієнтну експресію гену бета-глюкуронідази у рослин. - Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття” НТУУ “КПІ” - 5 квітня 2012 року - С. 83-84.

Починок В.М., Моргун Б.В., Степаненко А.І. Ідентифікація та вплив алеля Glu-B1al на хлібопекарські якості пшениці. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Екологічний шлях у майбутнє», Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини, Умань, 29-30 березня 2012 року, стр. 138-140.

Румянцева А.Є., Савчук О.П., Макаренко Р.О., Череп М.Н., Горобець С.В., Моргун Б.В. Характеристика клонованих послідовностей ДНК щучника антарктичного засобами NCBI. - Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття” НТУУ “КПІ” - 5 квітня 2012 року - С. 99-100.

Савчук О.П., Макаренко Р.О., Румянцева А.Є., Череп М.Н., Жолнер Л.Г., Моргун Б.В. Порівняльний аналіз послідовностей мітохондріальної ДНК Deschampsia antarctica // Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття” НТУУ “КПІ” - 5 квітня 2012 року - С. 108-109.

Степаненко А.І., Моргун Б.В. Використання молекулярних маркерів для ідентифікації Dreb1 генів пшениці // Матеріали XII конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». ІФРГ НАНУ, Київ, 15-16 листопада 2012 року, стр. 200-201.

Михальченко М.В., Степаненко О.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Використання техніки touchdown для оптимізації умов проведення полімеразної ланцюгової реакції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Генетичні основи селекції, насінництва і біотехнології: наука, освіта, практика», Київ, НУБіП, 21-24 травня 2012 року, с. 98-100.

Степаненко А.І., Степаненко О.В., Моргун Б.В. Порівняння електрофорезних буферів для ідентифікації продуктів полімеразної ланцюгової реакції // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Генетичні основи селекції, насінництва і біотехнології: наука, освіта, практика», Київ, НУБіП, 21-24 травня 2012 року, с. 101-103.

Степаненко А.І., Моргун Б.В., Починок В.М. Порівняльна характеристика електрофорезних буферів ТАЕ, ТВЕ і SB для ідентифікації алеля аl локусу Glu-B1 пшениці. Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття” НТУУ “КПІ”. Київ. 5 квітня 2012 року. С. 114-115.

Степаненко О.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Виявлення трансгенних рослин ріпаку Brassica napus L. стійких до гліфосату, серед сортового матеріалу Київської області // Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2012: біологічні науки» Київ, 19-23 березня 2012 року, с. 225-226.

Степаненко О.В., Степаненко А.І., Тараненко А.М., Мужановська О.К., Ситнік О.І., Моргун Б.В. Виявлення трансформаційних подій та генів, які обумовлюють стійкість ріпаку Brassica napus L. до гербіцидів, серед сортового матеріалу Київської області // Матеріали XII конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». ІФРГ НАНУ, Київ, 15-16 листопада 2012 року, С. 202-203.

Тараненко А.М., Банникова М.О., Нітовська І.О., Лучаківська Ю.С., Моргун Б.В. Дослідження ефективності стерилізації насіння капусти городньої Brassica oleracea з використанням фунгіцидів // Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття” НТУУ “КПІ” - 5 квітня 2012 року - С. 118-119.

Тараненко А.М., Марковський О.В., Моргун Б.В. Створення експресуючих конструкцій на основі гена cry1A(b), продукт якого надає стійкості до лускокрилих (Lepidoptera) // I міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-й річниці від Дня утворення Українського інституту експертизи сортів рослин «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів України», Київ, 11–13 липня 2012 р., с. 327–328.

Тараненко А.М., Моргун Б.В. Використання живильних середовищ, які містять компоненти бактерицидної та фунгіцидної дії. Матеріали XII конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». ІФРГ НАНУ, Київ, 15-16 листопада 2012 року, с. 310.

Федоренко Т.В., Власова О.М., Марковський О.В., Сінчук А.С., Борисова В.В., Банникова М.О., Кучук М.В., Моргун Б.В. Ідентифікація толерантних до гербіциду гліфосату трансформаційних подій кукурудзи GA21, MON88017 І NK603. - Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття” НТУУ “КПІ” - 5 квітня 2012 року - С. 123-124.

Федоренко Т.В., Марковський О.В., Михальченко М.В., Банникова М.О., Моргун Б.В. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи MON810 методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції // Матеріали XII конференції молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». ІФРГ НАНУ, Київ, 15-16 листопада 2012 року, с. 208-209.

Luchakivska Yu., Bogdanyuk A., Nitovska I. Comparative analysis of photosynthetic pigment concentration in Lesquerella fendleri×Brassica napus cybrid plants and their parental forms. // International Symposium on Cell Biology joitly with 3rd Ukrainian Congress for Cell Biology. – Resort Livadiya, Yalta, May 16-20, 2012. – p. 78.

Марковський О.В., Федоренко Т.В., Власова О.М., Борисова В.В., Банникова М.О., Литвинов Г.С., Кучук М.В., Моргун Б.В. Особливості детекції трансформаційної події BT176 у кукурудзи методом ПЛР. VI всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття», Київ, Україна, 5 квітня 2012 року, С….

Федоренко Т.В., Власова О.М., Марковський О.В., Сінчук А.С., Борисова В.В., Банникова М.О., Кучук М.В., Моргун Б.В. Ідентифікація толерантних до гербіциду гліфосату трансформаційних подій кукурудзи GA21, MON88017 та NK603. VI всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття», Київ, Україна, 5 квітня 2012 року…

Нітовська І.О., Дуплій В.П., Сарнацька В.В., Моргун Б.В. Вивчення впливу кліностатування на транзієнтну експресію гену бета-глюкуронідази у рослин.// Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції Біотехнологія XXI століття. – Київ, 5 квітня 2012 р. - с. 83.

Тараненко А.М., Банникова М.О., Нітовська І.О., Лучаківська Ю.С., Моргун Б.В. Дослідження ефективності стерилізації капусти городньої Brassica oleracea з використанням фунгіцидів.// Тези доповідей VI Всеукраїнської науково-практичної конференції Біотехнологія XXI століття. – Київ, 5 квітня 2012 р. - с. 118.

Тараненко А.М., Марковський О.В., Моргун Б.В. Створення експресуючих конструкцій на основі гену cry1a(b), продукт якого надає стійкості до лускокрилих (Lepidoptera). I міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10-й річниці від Дня утворення Українського інституту експертизи сортів рослин «Стан і перспективи формування сортових рослинних ресурсів України», Київ, 11 – 13 липня 2012 р., с.327 – 328.

Тараненко А.М., Моргун Б.В. Використання живильних середовищ, які містять компоненти бактерицидної та фунгіцидної дії. ХIІ конференція молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», Київ, 15 – 16 листопада 2012 р.

Степаненко О.В., Степаненко А.І., Тараненко А.М., Мужановська О.К., Ситник О.І., Моргун Б.В. Виявлення трансформаційних подій та генів, які обумовлюють стійкість ріпаку Brassica napus L. до гербіцидів, серед сортового матеріалу Київської області. ХIІ конференція молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів», Київ, 15 – 16 листопада 2012 р.

Степаненко А.І., Степаненко О.В., Моргун Б.В. Порівняння електрофорезних буферів для ідентифікації продуктів полімеразної ланцюгової реакції // Міжнародна науково-практична конференція «Генетичні основи селекції, насінництва і біотехнології: наука, освіта, практика» (Київ, 21-24 травня 2012 р.) с.101-103

Михальченко М.В., Степаненко О.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Використання техніки touchdown для оптимізації умов проведення полімеразної ланцюгової реакції // Міжнародна науково-практична конференція «Генетичні основи селекції, насінництва і біотехнології: наука, освіта, практика» (Київ, 21-24 травня 2012 р.) с. 98-100.

Степаненко А.І., Моргун Б.В., Починок В.М. Порівняльна характеристика електрофорезних буферів TAE, TBE і SB для ідентифікації алеля Аl локусу Glu-B1 пшениці // VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» (Київ, 5 квітня 2012 р.) с. 114-115.

Степаненко О.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Виявлення трансгенних рослин ріпаку Brassica napus L. стійких до гліфосату, серед сортового матеріалу Київської області // Х Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Шевченківська весна 2012: біологічні науки» (Київ, 19-23 березня 2012 р.)

Починок В.М., Моргун Б.В., Степаненко А.І. Ідентифікація та вплив алеля Glu-B1al на хлібопекарські якості пшениці // Всеукраїнська наукова конференція «Екологічний шлях у майбутнє» (Умань, 29-30 березня 2012 р.)

Степаненко А.І., Моргун Б.В. Використання молекулярних маркерів для ідентифікації Dreb1 генів пшениці // ХІІ конференція молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів» (Київ, 15-16 листопада 2012 р.) с. 200-201.

Степаненко О.В., Степаненко А.І., Тараненко А.М., Мужанівська О.К., Ситнік О.І., Моргун Б.В. Виявлення трансформаційних подій та генів, які обумовлюють стійкість ріпаку Brassica napus L до гербіцидів серед сортового матеріалу Київської області // ХІІ конференція молодих вчених «Наукові, прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів» (Київ, 15-16 листопада 2012 р.) с.202-203


Тези, опубліковані закордоном

Fedorenko, T., Markovskiy, O., Vlasova, O., Bannikova, M., Kuchuk, M., Morgun, B. Detection of Resistant to Glyphosate Maize Transformation Events GA21, MON88017 and NK603 among Ukrainian Market Samples. World Congress on In Vitro Biology, Washington, USA, June 3-7, 2012, P-2057.

Gorovoj L., Senyuk O. Medicinal mushrooms against irradiation: adsorption properties of the mushroom materials and an organism clearance by the medicinal mushrooms. Mushroom science XVIII. Abstracts of the 18th congress of the International society for mushroom science. August 2012 Beijing China. 2012, p. 123.

Pasternak T., Asard H., Potters G., Jansen M. (2012) Glutathione and homoglutathione have different effect on cell development. Plant Biology Congress, p. 785.

Pinosa F., Begheldo M., Zermiani M., Pasternak T., Barcaccia G., Ruperti B. and Palme K. The Mob1A gene is required for correct tissue patterning and organ growth in Arabidopsis. Under submission.

Schmidt, T., Pasternak, T., Liu, K., Blein, T., Aubry, D., Dovzhenko, A., Dürr, J., Teale, W., Ditengou, F., Burkhardt, H., Ronneberger, O., Palme, K. A Virtual 3D Atlas for Quantitative Analysis of the Arabidopsis Root Apical Meristem Plant Journal, Under submission

Senyuk O. Gorovoj L., Medicinal mushrooms against irradiation: genoprotectiv properties of substances of medicinal mushrooms . Mushroom science XVIII. Abstracts of the 18th congress of the International society for mushroom science. August 2012 Beijing China. 2012, p. 124

Гончарук А.Н., Бавол А.В., Зинченко М.А. Морфогенетический потенциал современных высокопродуктивных сортов озимой пшеницы в культуре in vitro // БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА: 16-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых (Пущино, 16 - 21 апреля 2012 года). Сборник тезисов. – С. 247-248.

Горовой Л.Ф., Сенюк О.Ф. Комплексная защита от последствий хронического облучения малыми дозами проникающей радиации. Острые проблемы разработки противолучевых средств: консерватизм или модернизм. Российская конференция. Москва, 13-14 ноября 2012 г.

Сенюк О.Ф., Горовой Л.Ф. Принципы защиты от негативного влияния малых доз ионизирующих излучений и требования к радиопротекторам длительного действия. Острые проблемы разработки противолучевых средств: консерватизм или модернизм. Российская конференция. Москва, 13-14 ноября 2012 г.

Степаненко А.И., Моргун Б.В., Починок В.М. Скрининг селекционных образцов пшеницы на наличие аллеля al локуса Glu-B1 // Сборник тезисов ХІІ Молодёжной научной конференции «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии», Москва, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии, 11 квітня 2012 року, с. 64-65.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти