Праці співробітників Інституту за 2013 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Список наукових публікацій співробітників відділу біофізики і радіобіології

Монографії, книги, підручники

Гродзинський Д.М. Адаптивная стратегия физиологических процессов растений (47-е Тимирязевское чтение 25 лет спустя) – К.: Наук. думка, 2013. – 304 с.

Статті, опубліковані в Україні

Жук І.В. Дмитрієв О.П. Індукція захисних реакцій пшениці, інфікованої збудником септоріозу // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. праць – К. Логос, 2013 - Т. 12: присвяч. 120-річчю від дня народження В.І. Вернадського. - С. 219 – 223.

Бубряк О.А., Акімкіна Т.В., Дмитрієв О.П., Гродзинський Д.М., Бубряк І.І. Пошук молекулярних маркерів для оптимізації передпосівної обробки (праймування) насіння // Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія. – 2013. – Вип. 2 (29). – С. 47-57.

Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г., Євдокимова С.О. Можлива роль надклітинних механізмів у радіоадаптаційних ефектах рослин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Біологія. – 2013. - Вип. 15, № 108 - С. 233-243.

Михеев А.Н. Эмерджентность микроэволюционных процессов // «Фактори експериментальної еволюції організмів», сб. наук. праць. - Т. 12. – К.: Логос, 2013. – С. 57-62.

Гуща М.І., Шиліна Ю.В., Дмитрієв О.П. Можлива участь сигнальних систем у трансгенераційному індукуванні стійкості рослин Arabidopsis thaliana до УФ-В опромінення // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Техногенна безпека». - 2013. - Том 210, випуск 198. - С. 97-100.

Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Мороз Ю.І., Моложава О.С. Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичність та експресію факторів патогенності в бактерій Pseudomonas aeruginosa // Наукові праці Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Техногенна безпека». - 2013. - Том 210, випуск 198. - С. 124-127.

Берестяная А.Н. Влияние острого рентгеновского облучения на эпигеном в ходе онтогенеза Linum usitatissimum // Доповіді Національної академії наук. – 2013. - № 9. – С. 158-164.

Берестяна А.М. Особливості природного та радіаційно-індукованого старіння монокарпічніх рослин // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2013. – 34.

Кравец А.П., Соколова Д.А, Венгжен Г.С., Гродзинский Д.М. Изменение профиля метилирования ДНК при фракционированном УФ-С облучении проростков // Цитология и генетика. 2013. Т. 47, № 1, С. 37-43.


Статті, опубліковані закордоном

Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П., Дульнєв П.Г., Ящук В.У., Ковбасенко В.М. Застосування композиції хітозару та арахідонової кислоти в захисті рослин // Информационный бюлетень № 44. Фитосанитарная безопасность и контроль сельскохозяйственной продукции. Бояны, 2013. С. 147-151.

Кравец А.П., Соколова Д.А, Венгжен Г.С., Гродзинский Д.М. Влияние фракционированного УФ-С облучения на изменение профиля метилирования функционально различных последовательностей ДНК и выход нестабильных хромосомных аберраций у проростков кукурузы // Радиационная биология. Радиоэкология. 2013. - № 6, С. 56-64.

Sokolova D. A., G. S. Vengzhen, A. P. Kravets. An Analysis of the Correlation between the Changes in Satellite DNA Methylation Patterns and Plant Cell Responses to the Stress // CellBio. – 2013. – 2. – Р. 163-171

Klubicová K, Danchenko M, Skultety L, Berezhna VV, Rashydov NM, Hajduch M.  Radioactive Chernobyl environment has produced high-oil flax seeds that show proteome alterations related to carbon metabolism during seed development // J. Proteome Res. - 2013. – 12 (11). – P. 4799-4806.

Katarina Klubicova, Namik M. Rashydov, and Martin Hajduch. Proteomics of Field Samples, the Case of the Chernobyl Area (part 37). // In Book Plant Proteomics. Methods and Protocols, 2nd Edition, Eds., Jesus V. Jorrin-Novo, Setsuko Komatsu, Wolfram Weckwerth, Stefanie Wienkoop, Humana Press Inc. 2013, 750 p. Series: Methods in Molecular Biology 1072. Springer Protocols.

Nataliia Kutsokon N., Libantova J., Rudas V., Rashydov N., Grodzinsky D., Ďurechová D. Advancing protocols for poplar in vitro propagation, regeneration and selection of transformants // Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. – 2013. - 2 (Special issue 1). – P. 1447-1454.

Жук І.В., Лісова Г.М., Довгаль З.М., Дмитрієв О.П. Вплив оксиду азоту та щавлевої кислоти на ураження рослин пшениці (Triticum aestivum L.) септоріозом // Modern Phytomorphology – 2013. - V.4. - P. 387–391.

Тези, опубліковані в Україні

Жук І.В., Дмитрієв О.П. Індукція імунітету до некротрофних грибних захворювань пшениці. // Матеріали науково-методичного семінару «Фізіологія рослин у системі сучасних біологічних знань та наук», (Харків, 20 березня 2013 р.). - С. 80 -82.

Жук І.В., Дмитрієв О.П. Новий еліситор для індукції імунітету пшениці до некротрофного грибного патогенну Septoria tritici // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців «Шевченківська весна 2013: біологічні науки» 18-22 березня 2013 р. - Київ, 2013. – C. 46.

Дмитрієв О.П., Гуща М.І., Дяченко А.І., Гродзинський Д.М. Вплив малих доз хронічного опромінення на імунний потенціал рослин та вірулентність фітопатогенних грибів // Науково-практична конференція в рамках міжнародного форуму «Радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки» (25-27 квітня 2013, Київ). - Київ, 2013. - С. 128-130.

Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П. .Композиція фітогормонів на овочевих культурах // Матеріали VI Міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.», (13-17 травня 2013, Одеса). – Одеса: «Печатный дом», 2013. - С. 137-138.

Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Мороз Ю.І., Моложава О.С. Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичність та експресію факторів патогенності в бактерій Pseudomonas aeruginosa // Міжнародна конференція «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення», (5-9 червня 2013, Ялта). Ольвійський форум – 2013: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2013. - С. 84-85.

Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Мороз Ю.І., Моложава О.С., Дмитрієв О.П. Фітотоксичність бактерій Pseudomonas aeruginosa в умовах хронічного опромінення // Науково-практична конференція в рамках міжнародного форуму «Радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки» (25-27 квітня 2013, Київ). - Київ, 2013. - С. 116-117.

Мороз Ю.И., Шилина Ю.В., Гуща Н.И., Моложавая О.С. Влияние хронического гамма-облучения на экспрессию факторов патогенности у бактерий Pseudomonas aeruginosa // Матеріали VI Міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.», (13-17 травня 2013, Одеса). – Одеса: «Печатный дом», 2013. - С. 228.

Мороз Ю.І., Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Моложава О.С. Вплив хронічного гамма-опромінення на фітотоксичну активність бактерій Pseudomonas aeruginosa // ХІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих науковців «Шевченківська весна: 2013:біологічні науки», (18-22 березня 2013, Київ). – Київ, 2013. - С.75.

Берестяная А.Н. Влияние однократного рентгеновского облучения на эпигеном в ходе онтогенеза Linum usistatissimum // Тезисы докладов научной конференции молодых ученых им. В.В. Фролькиса «Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии». (25 января, 2013, Киев). – Киев, 2013.

Берестяная А.Н. ДЕЙСТВИЕ ОСТРОГО РЕНТГЕНОВСКОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ЭПИГЕНОМ В ХОДЕ СТАРЕНИЯ LINUM USITATISSIMUM. // Тезисы XI международной научно-практической конференции молодых ученых «Шевченковская весна 2013: биологические науки», (18-22 марта 2013, Киев) – Киев, 2013.

Берестяная А.Н. Воздействие ионизирующего облучения на статус метилирования ДНК Linum usitatissimum с процессе старения // Тезисы научно-практической конференции с международным участием: «Актуальные вопросы геронтологии и гериатрии: от теории к практике», (16-17 мая, 2013, Киев). - Киев, 2013.

Берестяная А.Н. Изменение статуса метилирования ДНК в процессах радиационно-индуцированного старения // Тезисы II международной научно-практической конференции «Естественные и медицинские науки: актуальные проблемы и перспективы развития», (14 ноября 2013, Киев. - Киев, 2013.

Rashydov N.M., Berezhna V.V., Sakada V.I. Radioecology CHARACTER changers METABOLIC PATHWAYs OF THE PLANTS GROWN UNDER CHRONIC IRRADIATION IN CHERNOBYL ZONE // In issue book: Radioecelogy-2013. Chernobyl-Fukushimo. Consequences, 25-27 April 2013, Kyiv, Ukraine. 45-47 p.

Тези, опубліковані закордоном

Дмитриев А.П Микроэволюционные процессы у фитопатогенных микроорганизмов под. влиянием малих доз хронического облучения // Труды второй научно-практической конференции молодых учених «Индикация состояния окружающей среды: теорія, практика, образование» (25-28 апреля 2013 г., Москва): сборник статей. –Москва: ООО «Буки Веди», 2013. - С. 1-10. (480 с.)

Dmitriev A.P., PerkovskaG.V., Dyachenko A.I. Ecologically safe method for protection by biotic elicitors derived from plant pathogenic fungi // Материалы международной научной конференции «Проблемы микологии и фитопатологии в ХХI веке» (2-4 октября 2013 г., Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург, 2013. - С. 318-320.

Жук И.В., Дмитриев А.П. Участие щавелевой кислоты и донора оксида азота в индуцировании системной устойчивости пшеницы к возбудителю септориоза // Материалы Всероссийской научной конференции «Факторы устойчивости растений в экстремальных природных условиях и техногенной среде», (10-13 июня 2013 г. Иркутск, Россия). – С. 83-86.

Дмитриев А.П., Шевченко А.В., Полищук В.П., Гуща Н.И. Влияние тяжелых металлов на развитие вирусных инфекций у растений // Труды второй научно-практической конференции молодых учених «Индикация состояния окружающей среды: теорія, практика, образование» (25-28 апреля 2013 г., Москва). –Москва, 2013. - С. 285-289.

Ковбасенко Р.В., Дмитриев А.П., Дульнев П.Г., Ковбасенко В.М., Ящук В.У. Индуцирование устойчивости овощных культур к болезням с помощью совместного применения эпина и салициловой кислоты // Материалы международной научной конференции «Проблемы микологии и фитопатологии в ХХI веке» (2-4 октября 2013 г., Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург, 2013. - С. 152-155.

Ковбасенко Р.В., Дмитриев А.П. Использование методов клеточной селекции для повышения устойчивости томата к фитофторозу // ХIII Молодежная научная конференция «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии» (10 апреля 2013 г., Москва). – Москва, 2013. – С. 28-29.

Ковбасенко Р.В., Дмитриев А.П., Дульнев П.Г., Ковбасенко В.М., Ящук В.У. Разработка нових регуляторов роста растений с применением нанотехнологий // Материалы международной научной конференции «Биологически активные вещества растений – изучение и использование» (29-31 мая 2013 г., Минск). – Минск, 2013. – С. 122-123.

Ковбасенко Р.В., Дмитриев А.П., Дульнев П.Г., Ящук В.У., Ковбасенко В.М. Повышение резистентності овощных культур к болезням // Материалы международной научно-практической конференции «Защита растений в современных технологіях возделывания сельскохозяйственных культур» (24-26 июля 2013 г., п. Краснообск). – Краснообск, 2013. – С. 153-156.

Берестяная А.Н. Динамика метилирования генома Linum usitatissimum на разных стадиях развития // Тезисы 13-й научной конференции молодых ученых «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии», (10 апреля, 2013. Москва). - Москва, 2013.

Берестяная А.Н. Эпигенетические аспекты старения Linum usitatissimum, облученного острой рентгеновской радиацией // Тезисы XVII международной Пущинской конференции молодых ученых «Биология – наука ХХІ столетия», (22-26 апреля, 2013. Пущино, РФ). - Пущино, 2013.

Namik Rashydov and Martin Hajduch. (2013) Sustainable Remediation and Agricultural Recovery of Radioactively Contaminated Areas in the Chernobyl Zone. // Abstract book of the 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements (ICOBTE), June 16-20, 2013, Athens, Georgia, USA, p 182.

Rashydov N.M. Changes of metabolic pathways in mature seeds of the plants grown under adverse environmental conditions. // International Conference Photosynthesis Research for Sustainability, June 5-9, 2013, Baku, Azerbaijan. 2013, p. 96.

M. Danchenko, K. Klubicova, L. Skultety, N. Rashydov, M. Hajduch  Comparative proteomics of developing soybean seeds grown in the contaminated Chernobyl area  //  III Conference of the Czech Society for Mass Spectrometry, p. 25, Hradec Kralove, Czechia, 16-18/10/2013.

L. Skultety, G. Flores, R. Toman, P. Vadovic, M. Danchenko, V. Havlicek  Biomarkers associated with virulence and pathogenesis of Coxiella burnetii  //  III Conference of the Czech Society for Mass Spectrometry, p. 16, Hradec Kralove, Czechia, 16-18/10/2013. 

Ivanishvili N., Gogebashvili M., Mikheev A. Irradiation Method of Control Phytohormonal Regulatory System of Wood Plants // “Current challenger of sustainable forest management in Caucasus”, book abstract, Agricultural university of Gejrgia, 07-08 Jctober, 2013, Tbilisi, p. 73.

Публікації співробітників відділу генетичної інженерії

Монографії

Чорней І.І., Скільський І.В., Коржик В.П., Буджак В.В., Токарюк А.І., Величко М.В., Баглей О.В., Мелещук Л.І., Смірнов Н.А., Юзик А.В., Колотило М.П. Біорізноманіття національного природного парку «Черемошський». - Чернівці, ДрукАрт. – 2013. – 330 с.

Патенти

Спосіб гідроксилювання α1 та α2-ланцюгів колагену людини першого типу в трансгенних рослинах // Щербак Н.Л., Лучаківська Ю.С., Василенко М.Ю., Петерсон А.А., Комарницький І.К., Котик Б.Є., Кучук М.В. – Заявл. 20 09 2013.

Застосування хімічного розщеплення полісахаридного каркасу рослинних клітин як методу підготовки рослинної біомаси до екстракції білків // Петерсон А.А., Лучаківська Ю.С., Василенко М.Ю., Щербак Н.Л., Комарницький І.К., Котик Б.Є., Кучук М.В. – Заявл. 20 09 2013.

Статті, опубліковані в Україні

Shcherbak N., Kishchenko O., Sakhno L., Komarnytsky I., Kuchuk M. Lox-dependent gene expression in transgenic plants obtained via Agrobacterium-mediated transformation // Cytology and Genetics. – 2013. – Vol. 47, N 3. – P.145-155.

Сахно Л.А., Герасименко И.М., Комарницкий И.К., Шелудько Ю.В., Голденкова-Павлова И.В. Создание устойчивых к глифосату растений Brassica napus L., экспрессирующих десатуразу DesC цианобактерии Synechococcus vulcanus // Biopolymers and Cell. - 2012. - Vol. 28, N 6. - P. 449–455.

Sakhno L.O. Plant biomass increase: recent advances in genetic engineering // Biopolymers and Cell. - 2013. - Vol. 29, N 6. – P.443-453.

Кваско О. Ю., Матвєєва Н.А Підвищення антиоксидантної активності та активності супероксиддисмутази у трансгенних рослинах цикорію Cichorium intybus L.// Biopolimers and cell. – 2013. – V.29, № 2. – P.163-166.

Мазник К. С., Матвєєва Н. А. ОПТИМІЗАЦІЯ ЕКСТРАГУВАННЯ ФРУКТАНІВ ІЗ КУЛЬТИВОВАНИХ in vitro «БОРОДАТИХ» КОРЕНІВ ЦИКОРІЮ // Biotechnologia Acta. – 2013. - Т. 6, № 3. - С. 83-88

Матвєєва Н. А., Кудрявець Ю. Й., Ліхова О. A., Кваско О. Ю., Шаховський А. М. СТВОРЕННЯ ТА ВИВЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ТРАНСГЕННИХ КОРЕНІВ Althaea officinalis L. З ГЕНОМ ІНТЕРФЕРОНУ α2b ЛЮДИНИ // Biotechnologia Acta. – 2013. -Т. 6, № 1. - С. 74-79.

Кваско О. Ю., Матвєєва Н.А. Оптимізація умов укорінення Cichorium intybus L. в культурі in vitro // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2013. - 31. – С. 47-49.

Кузьменко А.В., Маринченко Л.В., Щербак Н.Л., Василенко М.Ю., Кучук М.В. Створення трансгенних рослин салату, що містять ген зшитого білка антигенів ESAT:Ag85B з Mycobacterium tuberculosis// Наукові вісті Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - 2013, № 3(89), с. 65-69.

Дуплій В.П. Наповнення та популяризація сайта наукового журналу // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Вип. 8. – К.: Академперіодика, 2013. – С. 61–67.

Матвєєва Н.А., Дуплий В.П., Панов В.О. Відновлення шестивалентного хрому рослинами ряски в культурі in vitro // Гідробіологічний журнал. – 2013. – Т.49, № 1. – С.62-72.

Листван К.В., Баранова Т.Г. Антимікробна та антиоксидантна активність деяких декоративних рослин, культивованих в умовах in vitro. Материалы І международной научной конференции «Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования», 10-12 сентября 2013, Киев, Украина. – К.: Книгоноша, - 2013. – С.416 – 419.

Матвєєва Н.А. Іn vitro рослини Антарктики як нові об’єкти біотехнологічних досліджень// Материалы 1 Международной научной конференции «Нетрадиционные, новые и забытые виды растений: научные и практические аспекты культивирования», Киев, 2013. – С. 295-298.

Щербак Н.Л., Курченко И.Н., Юрьева Е.М., Кучук Н.В. Получение трансгенных растений земляники садовой и салата, несущих ген сладкого белка тауматина II // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / НАН України, УААН, АМН України, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова; редкол.: В.А.Кунах (голов. ред.) [та ін.].- К.: Логос, 2013, – Т. 12, c. 330-334.

Сахно Л.А., Сливец М.С., Петерсон А.А., Король Н.А., Карбовская Н.В., Остапчук А.Н., Кучук Н.В. Жирнокислотный состав листьев рапса с трансгеном cyp11A1 в условиях высокотемпературного стресса// Фактори експериментальної еволюції організмів. – Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ: Логос. – 2013. – Т.12. – С.301-306.

Матвєєва Н.А., Кудрявець Ю.Й., Ліхова О.О., Кваско О.Ю., Шаховський А.М Порівняння противірусної активності екстрактів з трансгенних рослин цикорію, салату та алтея // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, Т.12: Київ, Логос. – 2013. – С. 285-289.

Елисеева Ю.В., Матвеева Н.А. Використання Agrobacterium rhizogenes–опосередкованої трансформації для підвищення вмісту поліфруктанів у коренях салату Lactuca sativa L. // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць, Т.12: Київ, Логос. – 2013. – С. 216-219.

Майстренко О.М., Лучаківська Ю.С. Отримання трансгенних культур „бородатих” коренів топінамбуру (Helianthus tuberosus L.), які містять ген людського інтерферону альфа-2b // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2013. – Т.12. – С.268-272.

Герасименко И.М., Шелудько Ю.В. Гетерологические транзитные пептиды обеспечивают импорт репортерного белка в хлоропласты с разной эффективностью // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. Ред. Кунах В. А. та ін.: Київ, Логос. – 2013, – Т.12, с. 199 – 203.

Кирпа Т.Н., Рудас В.А., Овчаренко О.А., Клебанович А.А., Герасименко И.М., Иванников Р.В., Остапчук А.Н., Голденкова-Павлова И.В., Шелудько Ю.В. Гетерологическая экспрессия ∆9-ацил-липидной десатуразы цианобактерии в орхидее Dendrobium linguella Rchb. F. // Фактори експериментальної еволюції організмів. Збірник наукових праць. Ред. Кунах В. А. та ін.: Київ, Логос. – 2013, – Т.12, с. 244 – 248.

Статті, опубліковані закордоном

Сахно Л.А., Сливец М.С., Остапчук А.Н., Король Н.А., Шелудько Ю.В., Голденкова-Павлова И.В. Рапс с трансгеном DesC цианобактерии Synechococcus vulcanus: жирнокислотный состав листьев // Сборник статей по материалам Х Международной конференции «Биология клеток растений in vitro и биотехнология». 14-18 октября 2013 года, Казань, Россия. – С.109-114.

Matvieieva N. A., Kvasko O.Yu., Duplij V.P., Luchakivska Yu.S., Drobot K.S., Kuchuk M.V. Comparison of salt stress tolerance of Antarctic mosses // Ecological Engineering and Environment Protection. - 2013. - No 2. – Р. 30-38.

Matvieieva N. A., Luchakivska Yu.S., 3, Afanasieva K.S., Zazhytska M.O., Kuchuk M.V. In vitro Antarctic mosses: fructan synthesis under abiotic stress conditions // Journal of international scientific publications: Agriculture and food. – 2013. – V.1, p.22 -30.

Тези, опубліковані в Україні

Дробот Е.С., Матвєєва Н.А. Відмінності у вмісті цукрів у трансгенних коренях алтея (Altaea officinalis L.), отриманих з використанням Agrobacterium-опосередкованої трансформації // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Селекція, генетика та насінництво сільськогосподарських культур», присвяченої 50-річчю селекції рослин в Полтавській державній аграрній академії, Полтава, 2013. – С.79-81.

Мазур М.Г., Герасименко І.М., Сіндаровська Я.Р., Голденкова-Павлова І.В., Шелудько Ю.В. Використання експресійно-репортерної системи на основі термостабільної ліхенази Сlostridium thermocellum для отримання високопродуктивних ліній трансгенних рослин. Тези матер. VI міжнародної конференції молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція.» Україна, Одеса, 13 – 17 травня 2013 р., с. 284.

Сливець М., Петерсон А., Сахно Л. Рослини ріпаку з трансгеном сyp11A1 цитохрому Р450SCC за дії високих температур: проникність мембран// IX Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «Молодь і поступ біології». 16-19 ківтня 2013 р., Львів, Україна. – С. 177-178.

Клебанович А., Рудас В., Василенко М., Шаховський А., Герасименко І., Комарницький І. Біолістична трансформація пластому Nicotiana tabacum // Молодь і поступ біології.- Збірник тез (16-19 квітня 2013 р) Львів, СПОЛОМ, 2013.- с. 158-159.

Тези, опубліковані закордоном

Cливец М.С. Проницаемость мембран и содержание воды в листьях рапса с трансгеном cyp11A1 цитохрома Р450SCC в условиях высокотемпературного стресса// Материалы 7-й международной конференции молодых учёных и специалистов «Актуальные вопросы биологии, селекции, технологии возделывания и переработки масличных культур», посвященной 100-летию со дня основания ВНИИМК. Краснодар, Россия.19-21 февраля 2013 г. – С.209-213.

Belokurova V.B. "In vitro root morphogenesis of Aloe gariepensis Pillans". Тезисы докладов Всероссийской научной конференции с международным участием "Инновационные направления современной физиологии растений", Москва, Россия, 2-6 июня 2013 г., с. 176.

Sakhno L.O., Slyvets M.S. Superoxide dismutase activity in transgenic canola// Всероссийская конференция с международным участием «Инновационные направления современной физиологии растений». Москва, Россия. 2-6 июня 2013 г. – С.111-112.

Дуплий В.П., Матвеева Н.А. Возможность использования последовательностей некоторых ядерных и хлоропластных генов для видовой идентификации мохообразных (на примере растений Антарктики) // Молекулярно-генетические подходы в таксономии и экологии: тезисы докладов научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 25–29 марта 2013 г.). – 2013. – С.37.

Елисеева Ю.В., Матвеева Н.А. Влияние регуляторов роста на регенерацию трансгенных растений салата Lactuca sativa L. сорта Одесский кучерявец // Всероссийская научная конференция с международным участием «Инновационные направления современной физиологии растений», Москва, Россия, 2-6 июня 2013 г. - С.199.

Кваско Е. Ю., Лучаковская Ю. С, Дробот Е.С., Чапкевич С.А., Матвеева Н.А. Адаптация антарктических мхов к действию абиотических стрессов: изменение содержания полифруктанов // Х Международная конференция «Биология клеток растений in vitro и биотехнология». 14-18 октября 2013 года, Казань, Россия. С.169-170.

Кваско Е.Ю., Матвеева Н.А. Изменение физиологических параметров у трансгенных растений эндивия с геном интерферона человека // Материалы Всероссийской научной конференции «Инновационные направления современной физиологии растений», Москва, Россия, 2-6 июня 2013 г . - С.119.

Кирпа Т.Н., Герасименко И.М., Сахно Л.А., Остапчук А.Н., Голденкова-Павлова И.В., Шелудько Ю.В. Особенности жирнокислотного состава мембранных липидов растений Nicotiana tabacum, экспрессирующих гены дельта-9- и дельта-12-ацил-липидных десатураз цианобактерий. Тезисы матер. 17-й Международной Пущинской школы-конференции молодых ученых "БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА", РФ, Пущино, 21 – 26 апреля 2013 г., с. 339.

Мазник К.С., Елисеева Ю.В., Матвеева Н.А. Разработка метода экстракции низко- и высокомолекулярных фруктанов из корней трансгенных растений // 13 Молодежная научная конференция «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии», Москва, 10апреля 2013. - С.32-33.

Мазник К.С., Матвеева Н.А.Динамика накопления низко- и высокомолекулярных фруктанов корнями трансгенного цикория// Всероссийская научная конференция с международным участием «Инновационные направления современной физиологии растений», Москва, Россия, 2-6 июня 2013 г. - С.123-124.

Матвеева Н. А., Кваско Е.Ю., Лучаковская Ю.С., Кучук Н.В. Изменение содержания полифруктанов в растениях антарктического мха Warnstorfia fintinaliopsis как возможная приспособительная реакция // Збірка тез Міжнародна науково-практична конференція «Клітинні біологія та біотехнологія рослин», Мінськ, «Видавничий центр БДУ, 2013. - С.103.

Сахно Л.А., Сливец М.С., Остапчук А.Н., Король Н.А., Шелудько Ю.В., Голденкова-Павлова И.В. Рапс с трансгеном DesC цианобактерии Synechococcus vulcanus: жирнокислотный состав листьев// Х Международная конференция «Биология клеток растений in vitro и биотехнология». 14-18 октября 2013 года, Казань, Россия. – С.254-255.

Сидорчук Ю.В., Герасименко И.М., Казанцев А.А., Шелудько Ю.В., Дейнеко Е.В. Kлонирование и характеристика регуляторных элементов для экспрессии трансгенов в меристемах растений. Тезисы матер. Х международной конференции «Биология клеток растений in vitro и биотехнология» РФ, Казань, 14-18 октября 2013, с. 258-259.

Матвеева Н. А., Дуплий В.П., Кваско Е.Ю., Дробот Е.С.,Чапкевич С.Е.,Кучук Н.В. Сравнение устойчивости к солевому стрессу мохообразных Антарктики // Збірка тез ІІІ національної конференції «Екологічна інженерія та охорона навколишнього середовища», Софія, 13-14 червня 2013.

Матвеева Н.А., Дуплий В.П. Разработка биотехнологии очистки воды от токсичного шестивалентного хрома растениями ряски Lemna minor L. // Збірка тез Третя національна конференція з міжнародною участю «Екологічна інженерія та охорона навколишнього середовища», Софія, 13-14 червня 2013. – С.79-81.

Sakhno L., Slyvets M., Korol N., Karbovska N., Ostapchuk A., Kuchuk M. Short-term heat stress effects on a cyp11A1 canola plants // 6th Conference of the PSEPB. - September 16-19, 2013. - Łódź, Poland. – Biotechnologia. – 2013. - V.94(3). - P. 409.

Slyvets M.S., Sakhno L.O., Sheludko Y.V. DesC desaturase of cyanobacterium Synechococcus vulcanus expression in canola plants does not improve the low positive temperature growth// 5th Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2013. Leading area: White and Green Biotechnology. 8-11 October, 2013, Krakow, Poland. – P. 130.

Lystvan K., Wybraniec S. A study of pigments associated with cell walls of calli of some Cactaceae species // 6 conference of the Polish Society of experimental plant biology, September, 16–19, 2013, Lodz, Poland. - Biotechnologia. – 2013. - V.94(3). - Р.330-331.


Публікації співробітників відділу молекулярної генетики

Патенти

Патент на корисну модель № 81752 (2013) А01Н4/00. Спосіб підвищення регенераційної здатності калюсних культур м’якої пшениці, стійких до метаболітів Gaeumannomyces graminis var. tritici та водного дефіциту/Дубровна О. В., Бавол А. В., Зінченко М.О.; заявник і патентовласник Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. опубл. 10.07.2013, Бюл. №13.

Патент 77768 Україна, МПК C12N 15/31; C12N 15/32; C12N 15/82; C12Q 1/68; C12Р 19/34. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи NK603 в генетично модифікованій рослині методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О.; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ. – № u2012 10121; заявл. 23.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4.

Патент 77769 Україна, МПК C12N 15/31; C12N 15/32; C12N 15/82; C12Q 1/68; C12Р 19/34. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи MON810 в генетично модифікованій рослині методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О.; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ. – № u2012 10122; заявл. 23.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4.

Статті, опубліковані в Україні

Makarenko R., Savchuk O., Rumianceva A., Ivashchuk B., Cherep M., Gorobec S., Morgun B. Cloning and molecular-genetic analysis Deschampsia antarctica mitochondrial sequences. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія. Вип. 2(64) – 2013, P. 45-47.

Гончарук О. М., А.В. Бавол, Б. В. Моргун, О. В. Дубровна Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці шляхом інокуляції базальної частини пагона // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. - Київ: Логос. - 2013. - Т. 12— С. 203-207.

Зінченко М. О., А. В. Бавол, О. В. Дубровна Геномна мінливість клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу та регенерантів з них / // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. - Київ: Логос. - 2013. - Т. 12— С. 236-240.

Кошевський І.І., Ляска С.Т., Горовий Л.Ф. Роль регуляторів росту проти хвороб через підвищення захистних реакцій рослин сої. Посібник українського хлібороба. 2013, т. 2, с. 22-23.

Марковський О.В., Банникова М.О., Михальченко М.В., Моргун Б.В. Мультиплексна полімеразна ланцюгова реакція як метод виявлення cry генів у трансгенній кукурудзі// «Фактори експериментальної еволюції організмів».- Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ: Логос.- 2013.- т.12.- с. 276-280.

Марковський О.В., М.О. Банникова, В.В. Борисова, Т.В. Федоренко, Б.В. Моргун Виявлення генів, які детермінують якісні характеристики зерна та стійкість до стресових факторів у кукурудзи // Наука та інновації.- 2014.-№1.

Моргун Б.В., Чугункова Т.В., Рибалка О.І., Починок В.М., Тарасюк О.І., Степаненко А.І. Молекулярна ідентифікація алеля Glu-B1al у сортах і лініях пшениці// Фізіологія рослин і генетика. – 2013. – Т. 45, № 4. – с. 290-295.

Степаненко А.І., Моргун Б.В., Чугункова Т.В., Адаменко Н.І., Великожон Л.Г. Скринінг сортів озимої м'якої пшениці на наявність пшеничньо-житньої транслокації за ДНК маркерами //Вісн. Укр. Тов-ва генетиків і селекціонерів. – 2012. – Т. 10, № 2. – с. 311-317.

Степаненко О.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Молекулярно-генетичні методи ідентифікації алельних варіантів генів wx у лініях м’якої пшениці за допомогою кодомінантних молекулярних маркерів // «Фактори експериментальної еволюції організмів».- Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ: Логос.- 2013.- т.12.- с.309-313.

Статті, опубліковані закордоном

Бавол А. В., О. В. Дубровная Молекулярно-генетический анализ трансгенных клеточных линий мягкой пшеницы с использованием IRAP ПЦР // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2013.-Т15. № 3 -С. 1555-1558.

Зинченко М.А., Дубровная О.В., Бавол А.В. Клеточная селекция мягкой пшеницы на устойчивость к комплексу стрессовых факторов и анализ полученных форм / // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2013.-Т15. № 3 -С. 1610-1614.

Моргун Б.В., Степаненко А.И., Чугункова Т.В. Молекулярно-генетический анализ сортообразцов озимой пшеницы, выращенных в различных экологических зонах Украины// Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2013. – Т. 15, № 3 (5). – с. 1390-1393.

Тези, опубліковані в Україні

Makarenko R.O., Savchuk O.P., Cherep M.N., Morgun B.V. Cloning and molecular genetic analyses of Deschampsia antarctica mitochondrial DNA sequences. Conference Proceedings. Cell Technology Week. Kiev, 14-17 May 2013, P. 52.

Shnurenko O. The prospect of using SSR markers in genetic study of barley varieties. XI International students conference “Innovations in science and technology”, Kyiv, November 28, 2013, P. 244–245. >>>

Дзюба О.С.,Степаненко А.І., Моргун Б.В. Застосування молекулярних маркерів для виявлення житніх транслокацій в геномі пшениці// VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» (Київ, 24 квітня 2013 р.) с. 32-33.

Пішняк Г.С.,Степаненко А.І., Моргун Б.В. Пошук молекулярних маркерів у дослідженні пшениці на стійкість до септоріозу //VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» (Київ, 24 квітня 2013 р.) с. 71-72.

Плотка О.В., Жолнер Л.Г.,Степаненко А.І., Моргун Б.В. Виявлення алеля Glu-B1al як показника високої хлібопекарської якості пшениці// VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» (Київ, 24 квітня 2013 р.) с. 72-73.

Степаненко О.В.,Степаненко А.І., Ситнік О.І., Моргун Б.В. Ідентифікація алель них варіантів генів Wx-В та Wx-D1 у лініях м’якої пшениці за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції// VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» (Київ, 24 квітня 2013 р.) с. 166-167.

Тараненко А.М., Банникова М.О., Моргун Б.В. Дослідження регенераційної здатності різних експлантів капусти городньої (Brassica oleracea). ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Новітні досягнення біотехнології”, Київ, 24-25 жовтня 2013 р. – с.137.

Тараненко А.М., Банникова М.О., Моргун Б.В. Дослідження ростових особливостей капусти городньої (Brassica oleracea) різних сортів на живильному середовищі MS. ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Новітні досягнення біотехнології”, Київ, 24-25 жовтня 2013 р. – с.136.

Шаверський А.А., Жолнер Л.Г.,Степаненко А.І., Моргун Б.В. Вплив алельного поліморфізму гену Bmy1 ячменю на активність та термостабільність β-амілази// VIІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Біотехнологія XXI століття» (Київ, 24 квітня 2013 р.) с. 101-102.

Makarenko R.O., Savchuk O.P., Cherep M.N., Morgun B.V. Cloning and molecular genetic analyses of Deschampsia antarctica mitochondrial DNA sequences. Conference Proceedings. Cell Technology Week. Kiev, 14-17 May 2013, P. 52.

Власова О.М., Маринченко Л.В., Моргун Б.В. Розроблення методики детекції трансформаційних подій кукурудзи на основі мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції. Збірник тез підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт за галуззю «Біологічні науки», Запоріжжя, 12-15 березня 2013 року. – С. 32-34.

Дзюба О.С., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Застосування молекулярних маркерів для виявлення житніх транслокацій у геномі пшениці. Біотехнологія XXI століття - Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 115 річниці заснування НТУУ “КПІ” - 24 квітня 2013 року - С. 32-33.

Макаренко Р.О., Марковський О.В., Моргун Б.В., Кучук М.В. Клонування послідовностей генів SHP1 малого гідрофобного білка антарктичних мохів // Біологія рослин та біотехнологія. Матеріали II конференції молодих учених 24-25 грудня 2013 року, ІХБіГ НАНУ, Київ, Україна - С. 29.

Моргун Б.В. Молекулярні маркери як засіб вільного вибору // Abstracts of the 1st International Online Conference on “Plant Genomics and Biotechnology”, ІХБіГ НАНУ, Kiev, Ukraine - December 23, 2013 - С. 21.

Пішняк Г.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Пошук молекулярних маркерів у дослідженні пшениці на стійкість до септоріозу. Біотехнологія XXI століття - Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 115 річниці заснування НТУУ “КПІ” - 24 квітня 2013 року - С. 71-72.

Плотка О.В., Жолнер Л.Г., Степаненко А.І., Моргун Б.В. Виявлення алеля Glu-B1al як показника високої хлібопекарської якості пшениці. Біотехнологія XXI століття - Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 115 річниці заснування НТУУ “КПІ” - 24 квітня 2013 року - С. 72-73.

Похилько С.Ю., Моргун Б.В., Степаненко А.І. Розробка системи на основі ПЛР для ідентифікації трансгенної сої в харчових продуктах. Біотехнологія XXI століття - Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 115 річниці заснування НТУУ “КПІ” - 24 квітня 2013 року - С. 75-76.

Савчук О.П., Жолнер Л.Г., Макаренко Р.О., Череп М.Н., Моргун Б.В. Молекулярне дослідження ДНК послідовностей вищих рослин Антарктики. Біотехнологія XXI століття - Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 115 річниці заснування НТУУ “КПІ” - 24 квітня 2013 року - С. 83-84.

Степаненко А.І., Степаненко О.В., Моргун Б.В. Визначення наявності пшенично-житніх транслокацій 1АL.1RS та 1BL.1RS методом мультиплексних ПЛР у сучасних сортах пшениці // Матеріали II конференції молодих учених “Біологія рослин та біотехнологія”, Київ, 24-25 грудня 2013 року, ІХБіГ НАНУ, С. 30.

Степаненко О.В., Степаненко А.І., Ситнік О.І., Моргун Б.В. Ідентифікація алельних варіантів генів Wx-B1 та Wx-D1 у лініях м'якої пшениці за допомогою мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції. Біотехнологія XXI століття - Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 115 річниці заснування НТУУ “КПІ” - 24 квітня 2013 року - С. 166-167.

Тараненко А.М., Банникова М.О., Моргун Б.В. Дослідження регенераційної здатності різних експлантів капусти городньої (Brassica oleracea). Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення біотехнології», Київ, Національний авіаційний університет, 24-25 жовтня 2013 року, С. 137-138.

Тараненко А.М., Банникова М.О., Моргун Б.В. Дослідження ростових особливостей капусти городньої (Brassica oleracea) різних сортів на живильному середовищі MS. Тези доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні досягнення біотехнології», Київ, Національний авіаційний університет, 24-25 жовтня 2013 року, С. 136-137.

Шаверський А.А., Степаненко А.І., Жолнер Л.Г., Моргун Б.В. Вплив алельного поліморфізму гена Bmy1 ячменю на активність та термостабільність β-амілази // Тези доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції “Біотехнологія XXI століття”, присвяченої 115 річниці заснування НТУУ “КПІ”. Київ. 24 квітня 2013 року. С. 101-102.


Тези, опубліковані закордоном

Goncharuk O.M., Bavol A.V., Dubrovnaya O.V. Agrobacterium-mediated transformation of the apical meristem of wheat seedlings // The Biology of Plant Cells in vitro and Biotechnology. 10th International Conference. Kazan, October 14-18, 2013./ Biological Sciences Department of the Russian Academy of Sciences, Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences [et al.]. Kazan, 2013.- P.432-437.

Zinchenko M.O., Bavol A.V., Dubrovna O.V. Molecular–genetic polymorphism of wheat cellular lines and regenerated plants at the cell selection for resistance to water deficit // The Biology of Plant Cells in vitro and Biotechnology. 10th International Conference. Kazan, October 14-18, 2013. / Biological Sciences Department of the Russian Academy of Sciences, Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences [et al.]. Kazan, 2013.- P. 36-40.

Gorovoj L.F., Seniuk O.F. Human organism detoxication by medicinal mushrooms. Abstracts of the 7th International Medicinal Mushroom Conference. August 26th- 29th, 2013. Beijing, China. P.138-139.

Kurochko N.F., Seniuk O.F., Gorovoj L.F., Khomich I.P., Yasinsky V.I. Clinical experience of Mycoton use for treatment of diabetes type II. Abstracts of the 7th International Medicinal Mushroom Conference. August 26th- 29th, 2013. Beijing, China. P.84-85.

Seniuk O.F., Gorovoj L.F. Ability of the biopolymer complexes from Fomes fomentarius and Ganoderma lucidum to defence the mice bone marrow from ionizing irradiation. Abstracts of the 7th International Medicinal Mushroom Conference. August 26th- 29th, 2013. Beijing, China. P.123.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти