Праці співробітників Інституту за 2017 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Публікації співробітників відділу біофізики та радіобіології

Монографії, книги, підручники

 1. Олийнык Т.Н., Azaiki S.S., Ковбасенко Р.В., Дмитриев А.П., Ковбасенко В.М. Bacillus subtilis 26Д – индуктор резистентности растений к стрессам. - К: 2017. - 84 с.
 2. Ковбасенко В.М., Дмитрієв О.П., Ковбасенко Р.В. Проблеми та перспективи екологізації землеробства і ґрунтознавства. – К., 2017. - 208 с.
 3. Ящук В.У., Корецький А.П., Ковбасенко Р.В., Дмитрієв О.П., Ковбасенко В.М. Гумінові речовини – безпечні регулятори екосистем. - К: Логос. - 2017. - 83 с.

Статті, опубліковані в Україні

 1. Kравец А.П., Соколова Д.А. Эпигенетические механизмы регуляции скорости прорастания семян // Цитология и генетика. – 2017. - № 5. – С. 31-38.
 2. Кравец А.П. Готова ли радиобиология к прогнозированию эффектов хронического облучения // Радіоекологія-2017: зб. Ст. наук.-практ. Конф. Із міжнар. Участю – Київ, 2017. – С. 42 – 46.
 3. Соколова Д.А., Кравец А.П. Изменения паттерна метилирования ДНК и фертильности Arabidopsis thaliana при хроническом облучении в контролируемых условиях // Радіоекологія-2017: зб. ст. наук.-практ. конф. із міжнар. участю. (м. Київ, 24-26 квітня 2017 року). – К., 2017. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 228-231.
 4. Жук В.В., Міхеєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Фотоморфогенетична відповідь рослин гороху (Pisum sativum L.) на дію ультрафіолетової радіації // Фактори експериментальної еволюції: зб. Наук. Пр. – 2017. – Т. 20. – С.179 – 183.
 5. Михеев А.Н, Лапань О.В., Маджд С.М. Экспериментальные основы нового метода ризофильтрационной очистки водных экосистем от цезия-137. // Химия и технология воды. – 2017. – 3, № 4. – С. 439 – 446.
 6. Михеев А.Н, Лапань О.В., Маджд С.М. Разработка нового метода ризофильтрационной очистки водных объектов от хрома (VI) // Химия и технология воды.. – 2017. - № 3
 7. Жук І.В., Лісова Г.М., Дмитрієв О.П. Вплив щавлевої кислоти та нітропрусиду натрію на продуктивність і стійкість озимої пшениці до збудників септоріозу та бурої іржі // Вісник Харьківського націон. аграрн. ун-ту. Сер. Біологія. – 2017. - Вип.2 (41). - С. 68 - 76.
 8. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Участь ферулової кислоти в індукуванні стійкості рослин озимої пшениці проти збудника септоріозу // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. - 2017. - Т. 20. - С. 190-193.
 9. Ястреб Т.О., Карпец Ю.В., Колупаев Ю.Е., Дмитриев А.П. Индуцирование солеустойчивости салицилатдефицитных трансформантов арабидопсиса NahG действием донора оксида азота // Цитология и генетика. - 2017. - Т. 51. - № 2. - C. 79 - 88.
 10. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Участь ферулової кислоти як біотичного еліситора в індукуванні системної стійкості рослин Triticum aestivum до Alternaria spp. // Біологічні студії / Studia biologica – 2017. - Т. 11, № 3-4.– С.84-85.
 11. Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Моложава О.С., Літвінов С.В., Дмитрієв О.П. Роль саліцилатного та жасмонатнго сигнальних шляхів у індукованій ліпополісахаридами стійкості рослин арабідопсису до фітопатогенного штаму Pseudomonas aeruginosa IMB 9096 // Вісн. Укр. тов-ва генетиків і селекціонерів. - 2017. - Т.15 , № 1. - С. 58-63.
 12. Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Нестеренко О.Г., Рашидов Н.М., Дуган О.М. Введення в культуру in vitro клонів тополь та верб перспективних для відновлюваної енергетики. // Біологічні системи. – 2017. – Т. 9, Вип.1. – С. 18 - 22.
 13. Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Жук В.В., Нестеренко О.Г., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Шиліна Ю.В. Відмінності у вмісті суми флавоноїдів в етанольних екстрактах сировини лікарських рослин, які виросли в зоні відчуження ЧАЕС та в Київському регіоні. // Радіоекологія-2017: зб. ст. наук.-практ. конф. із міжнар. участю (м. Київ, 24 - 26 квітня 2017 року). – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – С. 201-205.
 14. Dmitriev O.P., Polishuk V.P., Guscha N.I., Dyachenko A.I. Chernobyl exclusion zone contamination and resistance of cultivated plants to pathogenic fungi and viruses // Радіоекологія-2017: зб. ст. наук.-практ. конф. із міжнар. участю(м. Київ, 24 - 26 квітня 2017 року): - Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. - С. 10-15.
 15. Шевченко В.В., Літвінов С.В., Данченко М.М., Нестеренко О.Г., Бережна В.В., Сакада В.І., Рашидов Н.М. Трансгенераційні ефекти хронічного опромінення насіння рослин сої та льону в зоні ЧАЕС // Радіоекологія-2017: зб. ст. наук.-практ. конф. із міжнар. участю (м. Київ, 24-26 квітня 2017 року): - Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон». – С. 269 - 274.
 16. Літвінов С.В., Кривохижа М.В., Кухарський В.М., Рашидов Н.М. Пострадіаційні зміни біохімічного складу нефотосинтезуючих структур листя рослин Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. // Радіоекологія-2017: зб. ст. наук.-практ. конф. із міжнар. участю (м. Київ, 24 - 26 квітня 2017 року): - Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон».– С.168-172.


Статті, опубліковані закордоном

 1. Lioshina L., Bulko O., Litvinov S., Pchelovska S., Sokolova D., Berestyanaya A., Tonkal L., Salivon A. X-ray effects on stress response of the Ri-transformants in vitro Digitalis purpurea L. // Radiation & Applications. – 2017.– 2 (1). – P. 1-4.
 2. Zhuk V.V., Mikheyev A.N., Ovsyannikova L.G. The pea development after UV-B irradiation // Modern Phytomorphology. – 2017. - V. 11. - P. 111-116.
 3. Litvinov S., Rashydov N. The transcriptional response of Arabidopsis thaliana L. AtKu70, AtRAD51 and AtRad1 genes to X-rays. // Journal of Agricultural Science and Technology A. – 2017. – 7 (1). – P. 52-60.
 4. Georieva M., Rashydov N.M., Hajduch M. DNA damage, repair monitoring and epigenetic DNA methylation changesin seedlings of Chernobyl soybeans // DNA repair. - 2017. – 50. - Р. 14-21. Doi: 10.1016/j.dnarep.2016.12.002.
 5. Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Карпец Ю.В., Дмитриев А.П. Действие донора оксида азота на солеустойчивость растений арабидопсиса дикого типа и мутантов jin1 // Физиология растений. - 2017. - Т. 64. - № 2. - С. 142-150.
 6. Берестяная А.Н. Эпигеном: параллельная реальность внутри клетки // Наука и жизнь. – 2017. – № 8. – С. 69-75.


Тези, опубліковані в Україні

 1. Жук В.В. Вплив ультрафіолету В на ріст і розвиток рослин гороху // Біологія рослин та біотехнології: мат. 3-ї конф. молодих учених (м. Київ, 16–18 травня 2017 р). – К., 2017. - C. 24.
 2. Міхєєв О.М., Лапань О.В., Овсяннікова Л.Г., Маджд С.М. Використання нового типу біоплато для очищення водних об’єктів від радіонуклідного та хімічного забруднення // XХIV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України: тези доп. – К.: Ін-т ядерних дослідж., 2017. - С. 240 - 242.
 3. Mikhieiev O.M., Lapan O.V., Ovsiannikova L.H. Water bodies treatment from radionuclides and chemical pollution // Shevchenkivska vesna: bioscience anvances: XV International conference of students and young scientists: book of abstracs ( Kyiv , 18 - 21 April 2017) – К.,2017. - P. 12 - 13.
 4. Жук І.В., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Імуноактивація бурштиновою кислотою неспецифічної стійкості озимої пшениці до септоріозу // Тернопільські біол. читання: Ternopil Bioscience-2017: мат. наук-практ. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль, 2017. - С. 247 - 250.
 5. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Формування продуктивності пшениці озимої при імуноактивації біотичними еліситорами до Septoria tritici // Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: мат. V Міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів ( Мироновка, 21 квітня 2017 р.) / Миронівський ін-т пшениці ім. В.М. Ремесла. – Мироновка, 2017.- C. 53 - 54.
 6. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Індукування захисних реакцій пшениці озимої проти збудника септоріозу за допомогою біотичних еліситорів // Біотехнологія ХХІ століття: мат. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів і молодих учених (Київ, 21 квітня 2017 р). - К., Політехніка, 2017 – С. 30.
 7. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Активація імунного потенціалу рослин пшениці озимої біотичними еліситорами // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: зб. мат. V міжнар. наук.-практ. конф. присв. 30-річчю біологічного факультету Запорізького нац. ун-ту (м. Запоріжжя, 26 - 28 квітня 2017 р.). – Запоріжжя, 2017. – С. 24 – 26.
 8. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Індукування неспецифічної стійкості рослин рослин пшениці озимої проти біотичного стресу // Біологія рослин та біотехнології: мат. 3-ї конф. молодих учених (м. Київ, 16–18 травня 2017 р). – К., 2017. - C. 23
 9. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Індукування захисту пшениці озимої від альтернаріозу за допомогою біотичних еліситорів // Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації: мат. І міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18-19 травня 2017). – К.,2017. - С. 39 - 41.
 10. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Біотичні еліситори в підвищенні стійкості пшениці озимої проти збудників хвороб // Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво): тез. міжн. наук.-практ. конф.присв. 105-річчю з дня нар. проф. Зеленського М.О. (Київ, 22 – 24 травня 2017).– К., 2017. – С. 84-85.
 11. Жук І.В., Дмитрієв О.П., Лісова Г.М., Кучерова Л.О. Формування неспецифічної стійкості пшениці озимої до альтернаріозу за допомогою біотичних еліситорів // Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату. тез. міжн. наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів (25–26 травня 2017 р. Дніпро, Україна). – К., 2017. – С. 97-98.
 12. Zhuk I.V., Lysova G.M., Kucherova L.O. The role of ferulic acid in elicitation of Triticum aestivum resistance to Septoria tritici infection. // Joint Meeting of the 25th Annual conference “Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology” & 2nd Conference for young scientists of the division of biochemistry, physiology and molecular Biology, National academy of sciences of Ukraine –(6 - 9 June 2017, Kyiv) -// Ukr. Biochem. J. – 2017. – V. 89, № 3. –P. 103.
 13. Жук І.В., Лісова Г.М., Кучерова Л.О., Дмитрієв О.П. Активація імунного потенціалу пшениці біотичними еліситорами при ураженні патогенними грибами у зоні Лісостепу України // Реалізація потенціалу сортів зернових культур – шлях вирішення продовольчої безпеки: мат. міжнар. наук.-практ. конф., присв.110-річчю від дня нар. акад. В.М. Ремесла (с. Центральне, 20 жовтня 2017). - 2017. - С. 87 - 88.
 14. Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Визначення якісного складу сумарних екстрактів флавоноїдів ромашки лікарської, вирощеної з опроміненого насіння. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК: мат. Всеукр. наук.-практ. конф.( м. Житомир, 19 травня 2017 р. – Житомир: Вид-во ЕЦ «Укрекобіокон», 2017. – C. 30.
 15. Пчеловська С.А., Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Передпосівне опромінення насіння як спосіб підвищення фармацевтичної цінності лікарських рослин. // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: мат. III Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (Березоточа, 20-21 липня 2017 р.). – Лубни: Комунальне вид-во «Лубни», 2017. – С. 101-104.
 16. Пчеловська С.А., Шиліна Ю.В., Літвінов С.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Вплив ефекту зберігання на схожість опроміненого насіння лікарських рослин. // Актуальні проблеми ботаніки та екології: мат. Міжнар. конф. молодих учених (м. Луцьк, 5-10 верес. 2017р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – С. 82.
 17. Пчеловська С.А., Шиліна Ю.В., Літвінов С.В., Жук В.В., Соколова Д.О., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г., Листван К.В. Опромінення насіння лікарських рослин як метод збільшення інтенсивності вторинного метаболізму. // Актуальні проблеми ботаніки та екології: мат. Міжнар. конф. молодих учених (м. Луцьк, 5-10 верес. 2017р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – С. 83.
 18. Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Пчеловська С.А., Берестяна А.М., Соколова Д.О., Жук В.В., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Радіаційно-індукована нестабільність сателітної ДНК лікарських рослин, вирощених з опроміненого насіння // Біологія рослин та біотехнології: мат. 3-ї конф. молодих учених (м. Київ, 16–18 травня 2017 р). / Нац. авіаційн. ун-т. – К.: НАУ, 2017. – С. 39.
 19. Літвінов С.В., Шиліна Ю.В., Пчеловська С.А., Берестяна А.М., Соколова Д.О., Жук В.В., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г. Радіаційно-індукована мікросателітна нестабільність у клітинах лікарських рослин, отриманих з опроміненого насіння. // XХIV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України: зб. тез. ( Київ, 10 - 13 квітня, 2017 р.) – К., 2017. - С. 204.
 20. Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Моложава О.С., Літвінов С.В., Дмитрієв О.П. Вплив комплексної обробки ліпополісахаридом та саліциловою кислотою на індукування стійкості рослин Arabidopsis thaliana до зараження фітопатогенними бактеріями Pseudomonas aeruginosa // XV з'їзд Товариства мікробіологів України iм. С.М. Виноградського: тези доп., (11 - 15 вересня 2017 р., Одеса). – Львів : СПОЛОМ, 2017. – C. 298.
 21. Khudolieieva L., Kutsokon N. Estimation of salt tolerance of poplar and willow clones under in vitro conditions // Стресові фактори та вторинні метаболіти: наук.-практ. семінар з міжнар. участю (Київ, 11-15 грудня, 2017 р.). – К., 2017. – С.
 22. Худолєєва Л., Куцоконь Н., Рашидов Н., Нестеренко О., Дуган О., Сакада В. Інтродукція клонів Populus та Salix в культуру in vitro // Актуальні проблеми ботаніки та екології : мат. Міжнар. конф. молодих учених (м. Луцьк, 5-10 верес. 2017р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – С.103.
 23. Худолєєва Л.В., Куцоконь Н.К., Рашидов Н.М., Дуган О.М. Оцінка солестійкості гібридної осики в умовах in vitro // Біотехнологія ХХІ століття: мат. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів і молодих учених ( Київ, 21 квітня 2017 р). - К.: Політехніка, 2017. – 188 с.
 24. Куцоконь Н.К. Короткоротаційні плантації тополь як екологічно корисне джерело біопалива для альтернативної енергетики України // Біотехнологія ХХІ століття: мат. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів і молодих учених ( Київ, 21 квітня 2017 р). - К.: Політехніка, 2017. – 188 с.
 25. Nesterenko O., Majercikova V., Klubicova K., Rashydov N. Peculations of the correlation of proline accumulation with water content in pea seedlings under combination of stress factors // Стресові фактори та вторинні метаболіти : наук.-практ. семінар з міжнар. участю ( Київ, 11-15 грудня 2017р.). –К.,2017. - С.
 26. Потрохов А.О., Літвінов С.В. Ізоляція бактеріального ендосимбіонту з асептичної культури Nicotiana tabacum. // Біологічні дослідження – 2017: зб. наук. пр.. – Житомир: ПП «Рута», 2017. – C. 345.
 27. Літвінов С.В., Рашидов Н.М. Пострадіаційні зміни біохімічного складу нефотосинтезуючих структур листя рослин A. thaliana L. // XХIV щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України: зб. тез. доп. ( Київ, 10 - 13 квітня, 2017 р.) – К.: Ін-т ядерних дослідж., 2017.– С. 203.
 28. Litvinov S.V., Rashydov N. Transgenerational inheritance of radiation-induced activation of Arabidopsis thaliana (L.) RAD51 and Rad1 genes. // Біологія рослин та біотехнології: мат. 3-ї конф. молодих учених (м. Київ, 16–18 травня 2017 р). / Нац. авіаційн. ун-т. – К.: НАУ, 2017. – С. 48.
 29. Litvinov S.V., Potrohov A.A. Isolation and identification of bacterial symbiont from aseptic leaf explants of Nicotiana tabacum L. grown in vitro. // Біотехнологія: звершення та надії: зб. тез VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої до 120-річчя НУБіП України (14-16 листопада 2017 року, м. Київ). – Компринт – C. 150.


Тези, опубліковані за кордоном

 1. Lioshyna L., Bulko O., Pchelovska S., Litvinov S., Pushkarova N., Kuchuk N. Effect of chronic γ-irradiation on Ri-transformants and hairy roots of Digitalis purpurea L. in vitro // Fifth International Conference on radiation and applications in various fields of research: Book of Abstracts (June 12-16, 2017, Budva, Montenegro). – 2017. – P. 188, http://www.rad-conference.org/books.php
 2. Kutsokon N., Khudolieieva L, Libantova J., Rashydov N. The establishment of fast-growing trees into in vitro collection / The 3-rd Intern. Sympos. On EuroAsian Biodiversity. – Minsk, Belarus, 5-8 July 2017. – P. 466.
 3. Жук В.В. Использование ультрафиолетового излучения для стимуляции роста и устойчивости растений гороха (Pisum sativum l.) // Молодежь и инновации – 2017: мат. Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, (г. Горки, Белоруссия, 1–3 июня 2017 г.). – Горки,2017. - С. 228.
 4. Жук В.В. Действие ультрафиолетового излучения на ферментный комплекс листьев гороха (Pisum Sativum L.) // Современные проблемы биохимии и молекулярной биологии: мат. III конф. молодых ученых (11–12 мая 2017 г., Гродно, Беларусь, 2017). – Гродно, 2017. - С. 61.
 5. Жук И.В., Лесовая Г.М., Кучерова Л.О. Активация биотическими элиситорами неспецифического иммунитета пшеницы озимой к альтернариозу // Современные проблемы биохимии и молекулярной биологии: сб. материалов III конф. молодых ученых биохимиков и молекулярных биологов с междунар. участием ( 11–12 мая 2017 г., Гродно, Беларусь). - Гродно, 2017. - С. 63 - 65.
 6. Жук И.В., Дмитриев А.П., Лесовая Г.М., Кучерова Л.А. Индуцирование устойчивости растений озимой пшеницы против возбудителя септориоза с помощью биотических элиситоров. // Молодежь и инновации – 2017: мат. Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, (г. Горки, Белоруссия, 1–3 июня 2017 г.): В 2-х Ч. Ч.1. – 2017. - С. 233-235.
 7. Берестяная А.Н. Изучение воздействия гамма-облучеия и гипертермии на метилирование ДНК в процессе старения и ювенилизации семян гороха // Современные проблемы биохимии и молекулярной биологии: тез. Мат. III конф. Молодых ученых (11–12 мая 2017 г., Гродно, Беларусь, 2017). – Гродно, 2017. – С.
 8. Берестяная А.Н. Исследование воздействия гормезисных доз УФ-В облучения на ростовые показатели и состояние ДНК гороха. // Биология – наука ХХІ столетия: тез. 21-й междунар. конф. молодых ученых (17-21 апреля 2017, Пущино). – Пущино, 2017. – С.
 9. Берестяная А.Н. Изменение статуса метилирования ДНК в процессах радиационно-индуцированного старения гороха // Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии: тез. 17-й науч. конф. молодых ученых (6 апреля, 2017, Москва). – М.,2017. – С.

Патенти

 1. Кравець О.П., Соколова Д,О., Гродзинський Д.М. Спосіб відбору батьківських форм із використанням епігенетичного маркеру екологічної пластичності при селекції пшениці на стійкість до кліматичних змін // Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25. 04. 2017, № 115484.


Публікації співробітників відділу генетичної інженерії

Статті, опубліковані в Україні

 1. Gerasymenko I.M., Kleschevnikov V.V., Kedlian V.R., Sakhno L.O., Arbuzova I.A., Sheludko Y.V., Dosenko V.E., Kuchuk N.V. Establishment of transgenic lettuce plants producing potentially anti-hypertensive shRNA // Cytol. Genet. - 2017. - Vol.51. - № 1. - Р. 1 - 7. DOI: 10.3103/S0095452717010054
 2. Кучук Н.В. Клеточная генетическая инженерия – трансмиссионная генетика растений // Цитология и генетика. - 2017. - Т. 51. - № 2. - C. 40-46.
 3. Кіщенко О.М., Петерсон А.А., Василенко М.Ю., Кучук М.В. Транзієнтна експресія GFP в культурі рослинних тканин in vitro, використовуючи модульну систему вірусних векторів // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. / В.А.Кунах (голов. ред.). – Т. 20.- К.: Логос, 2017. – C. 198 - 201.
 4. Потрохов А., Зубр З. В., Трохименко О. П., Матвеева Н.А. Оцінка противовірусної активності екстрактів із трансгенних рослин тютюну з геном інтерферону α-2b людини // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. - 2017. - № 3 (70). - С. 64 - 69
 5. Дуплій В.П., Дробот К.О., Ратушняк Я.І., Матвєєва Н.А. Порівняльна оцінка вмісту поліфруктанів у бородатих коренях та рослинах роду Artemisia // Фізіологія рослин та генетика. - 2017. - Т. 49. - №4. - С. 321 - 327
 6. Моргун Б.В., Похилько С.Ю., Починок В.М., Дуплій В.П., Дуган О.М., Христан О.О., Степаненко А.І. Генетичне різноманіття пуроіндолінових генів серед ліній пшениці м’якої, носіїв Gpc-B1 із Triticum turgidum spp. dicoccoides // Фізіологія рослин та генетика. - 2017. - Т. 49. - № 3. - C. 229 - 236. http://www.ifrg.kiev.ua/zhurnal/2017/no3
 7. Sakhno L.O., Lystvan K.V. Antioxidant Activity in Brassica napus L. Plants Expressing lox-dependent BAR Gene // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. / В.А.Кунах (голов. ред.). – Т. 20. - К.: Логос, 2017. – C. 271 - 275.
 8. Лёшина Л.Г., Булко О.В., Пушкарева Н.А., Петерсон А.А., Кучук Н.В. Исследование влияния светодиодного освещения на рост и развитие ряда лекарственных растений в условиях in vitrо // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. / В.А.Кунах (голов. ред.). – Т. 20. - К.: Логос, 2017. – C. 226 - 231.
 9. Ніфантова С.М., Комарницький І.К., Кучук М.В. Отримання трансгеннних рослин люцерни (Medicago sativa L.) та арахісу (Arachis hypogaeal L.) стійких до гербіциду Pursuit // Фактори експериментальної еволюції організмів: зб. наук. пр. / В.А.Кунах (голов. ред.). – Т. 20. - К.: Логос, 2017. - C. 243-246.


Статті, опубліковані закордоном

 1. Gerasymenko I.M., Sheludko Y.V., Klebanovych A.A., Rudas V.A., Shakhovsky A.M., Klein T.M., Kuchuk N.V. (2017) Comparison of effectiveness of 5'-regulatory sequences in transplastomic tobacco chloroplasts // Transgenic research. - 2017. - Vol. 26. - № 1. - Р. 65-75. DOI: 10.1007/s11248-016-9980-2
 2. Gerasymenko, I.M., Sheludko Y.V. (2017) Synthetic cold-inducible promoter enhances recombinant protein accumulation during Agrobacterium-mediated transient expression in Nicotiana excelsior at chilling temperatures // Biotech. Lett. 2017. - Vol. 39. - P. 1059-1067.
 3. Matvieieva N.A., Shakhovsky A.M. Regeneration of Ruta graveolens transgenic plants // Intrnational J. OF Crop Breeding and Genetics. – 2017. – Vol. 3, № 1. – Р. 66-71. http://www.ekinjournal.com/images/bisab/fifth/9.pdf
 4. Drobot K., Matvieieva N., Ostapchuk A., Kharkhota M., Duplij V. Study of artemisinin and sugars accumulation in Artemisia vulgaris and Artemisia dracunculus “hairy” root culture // Preparative Biochemistry and Biotechnology http://dx.doi.org/10.1080/10826068.2017.1342262
 5. Lioshyna L., Bulko O., Litvinov S., Pchelovska S., Sokolova D., Berestyanaya A., Tonkal L., A. Salivon X-ray effects on stress response of the Ri-transformants in vitro Digitalis purpurea L // Radiation and Applications J. - 2017. - Vol. 2. - № 1. - P. 1-4.
 6. Ghamrawi S., Bouchara J-Ph., Tarasyuk O., Rogalsky S., Lyoshina L., Bulko O., Bardeau J.-F. Promising antimicrobial activities of silicone modified with cationic biocides for the development of antimicrobial medical devices // Materials Science and Engineering. -2017. - V. 75. - P. 969 – 979 http://www.sciencedirect.com/science/journal/09284931

Тези, опубліковані в Україні

 1. Кирпа-Несміян Т. М. Дослідження адаптації рослин тютюну, що експресують ген desА під контролем промотора cbf1 до холодового стресу // Матеріали XІI Міжнародної конференції молодих науковців, 29 листопада – 1 грудня 2017, Харків, Україна. - Харків, 2017. - С.
 2. Кирпа-Несміян Т.М. Дослідження успадкування гена Δ9-ацил-ліпідної десатурази ціанобактерії у рослин тютюну Т1 покоління // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience 2017: мат. всеукр. наук.–практ. конф. з міжнар. участю, 20 – 22 квітня, 2017, Тернопіль, Україна. - Тернопіль. - С. 254.
 3. Кирпа-Несміян Т.М. Дослідження адаптації рослин Nicotiana tabacum покоління Т1, що експресують ген desC до умов холодового стресу // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: мат. наук.–практ. конф., 26 - 28 квітня 2017 р., Запоріжжя, Україна. - Запоріжжя, 2017. - С.
 4. Бондар О.А., Лахнеко О.Р., Пушкарьова Н.О. Молекулярно-генетичний аналіз рослин Crambe koktebelica // Біотехнологія ХХІ століття: мат. ХІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 21 квітня 2017 р.) – 2017. – К.,2017. - С. 16. >>>
 5. Матвєєва Н.А., Дробот К.О., Трохименко О.П. Противірусна активність екстрактів трансгенних коренів рослин роду Artemisia // Збірка матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції. - Харків, 2017. - С. 68 - 71
 6. Матвєєва Н.А., Пономаренко С.П. Підвищення стійкості рослин до перезволоження ґрунту при використанні регулятора росту Стимпо // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience 2017: мат. всеукр. наук.–практ. конф. з міжнар. участю, 20 – 22 квітня, 2017, Тернопіль, Україна. - Тернопіль, 2017 - С. 209 - 212
 7. Матвєєва Н.А., Лопатько С.К., Лопатько К.Г. Стимуляція проростання насіння пшениці за використання наночасток цинку // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: мат. наук.–практ. конф., 26 - 28 квітня 2017 р., Запоріжжя, Україна. - Запоріжжя, 2017. - С. 187 -1 88
 8. Дробот К.О., Ратушняк Я.І., Дуплій В.П., Матвєєва Н.А. Порівняльна характеристика вмісту поліфруктанів у культурі «бородатих» коренів рослин Artemisia tilesii та Artemisia annua // Біотехнологія XXI століття: мат. ХI Всеукр. наук.–практ. конф.,21 квітня 2017, Київ / КПІ. - К.,2017. - С. 28
 9. Drobor K., Matvieieva N., Shakhovsky A. Flavonoids content in sweet wormwood (Artemisia annua L.) “hairy” root culture // Ukr. Biochem. J., 2017, Vol. 89, N 3 P. Theses of reports of the 25th Annual Conference “Modern Aspects of Biochemistry and Biotechnology” and 2nd Conference for Young Scientists of the Division of Biochemistry, Physiology and Molecular Biology, National Academy of Sciences of Ukraine, 6-9 June 2017, Kyiv, Ukraine
 10. Pushkarova N., Lystvan К., Belokurova V. Morphogenesis and biochemical studies in plant long-term in vitro Germplasm Bank // 8th Planta Europa Conference: “Save Plants for Earth’s Future”, May 22-26, 2017, Kyiv, Ukraine, Р. 37
 11. Листван К.В., Андрійчук О.В., Листван В.В., Матвієнко О.В. Нові похідні 1,3-індандіону та їх антиоксидантна активність // Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи: мат. всеукр. наук. конф., 17-18 травня, 2017, Житомир. – Житомир: Видавництво Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, 2017. – С. 149 - 150
 12. Пчеловська C.А., Шиліна Ю.В., Літвінов С.В., Жук В.В., Тонкаль Л.В., Салівон А.Г., Нестеренко О.Г., Соколова Д.О., Листван К.В. Опромінення насіння лікарських рослин як метод збільшення інтенсивності вторинного метаболізму // Актуальні проблеми ботаніки і екології : мат. міжнар. конф. молодих вчених, 5-10 вересня, 2017, Луцьк, Україна. - Луцьк, 2017. - С.
 13. Потрохов А., Літвінов С.В. Ізоляція бактеріального ендосинбіонту з асептичної культури Nicotiana tabacum // Біологічні Дослідження - 2017 : зб. наук. пр. VІІІ Всеукр. наук.–практ. конф. з міжнар. участю . - Житомир, 2017. - С. 345.
 14. Потрохов А. Підвищення вмісту фруктанів у трансгенніх рослинах Nicotiana tabacum з геномом INF-α2B людини, інфікованих ВТМ // Актуальні проблеми ботаніки і екології :мат. міжнар. конф. молодих вчених , 5-10 вересня, 2017, Луцьк, Україна. - Луцьк, 2017. - С. 81.
 15. Бабич В.О, Гнатюк І.С., Кириченко М.С., Крат В.Ю., Варченко О.І., Парій Я.Ф., Кучук М.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Agrobacterium-опосередкована трансформація однорічного соняшника (Helianthus annuus L.) in vitro // Селекційно-генетична наука і освіта: мат. VI міжнар. наук. конф. – Умань, 2017. – С. 11-13.
 16. Варченко О.І., Смірнова В.А., Будзихівська В.А., Зіміна О.В., Парій Я.Ф., Кучук М.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В. Створення конструкцій для вивчення регуляції гетерологічної експресії репортерного гена GFP // Селекційно-генетична наука і освіта: мат. VI міжнар. наук. конф. – Умань, 2017. - С. 54-56.
 17. Галущенко С.В., Смірнова В.А., Сидоров А.В., Варченко О.І., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф., Кучук М.В. Регенерація рослин кукурудзи (Zea mays L.) із зрілих зародків // Селекційно-генетична наука і освіта: мат. VI міжнар. наук. конф. – Умань, 2017. – С. 61-62.
 18. Кирієнко А.В., Рожков Р.В., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф. Аналіз елементів морфології колосу Triticum petropavloskyi Udacz Et. Migusch та Triticum spherococcum Perc. для генетичного покращення м’якої пшениці // Селекційно-генетична наука і освіта: мат. VI міжнар. наук. конф. – Умань, 2017. – С. 89-91.
 19. Ковальчук З.В., Куліш О.Ю., Крат В.Ю., Бабич В.О, Варченко О.І., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф., Кучук М.В. Мікроклональне розмноження озимого ріпаку та використання його в селекційному процесі // Селекційно-генетична наука і освіта: мат. VI міжнар. наук. конф. – Умань, 2017. – С. 97-98.
 20. Крат В.Ю., Зіміна О.В., Сидоров А.В., Ковальчук З.В., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф. Залежність ефективності регенерації калюсних тканин моркви (Daucus carota L.) від фітогормонального складу живильного середовища // Селекційно-генетична наука і освіта: мат. VI міжнар. наук. конф. – Умань, 2017. – С. 137-138.
 21. Куліш О.Ю., Ковальчук З.В., Галущенко С.В., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф. Експериментальний мутагенез в селекції овочевої кукурудзи // Селекційно-генетична наука і освіта: мат. VI міжнар. наук. конф. – Умань, 2017. – С. 148-150.
 22. Мельник К.В., Сидоров А.В., Куліш О.Ю., Зіміна О.В., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф. Філогенетичний аналіз ліній цукрової кукурудзи на основі MAS-добору за допомогою SSR-маркерування // Селекційно-генетична наука і освіта: мат. VI міжнар. наук. конф. – Умань, 2017. – С. 166-168.
 23. Сидоров А.В., Крат В.Ю., Галущенко С.В., Бабич В.О, Варченко О.І., Зіміна О.В., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф. Можливості використання генів Wuschell та Baby Boom для генетичної трансформації кукурудзи та інших рослин родини злакових // Селекційно-генетична наука і освіта: мат. VI міжнар. наук. конф. – Умань, 2017. – С. 231-232.
 24. Смірнова В.А., Зіміна О.В., Крат В.Ю., Парій Я.Ф., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф. Подходы к управлению гомологичной рекомбинацией // Селекційно-генетична наука і освіта: мат. VI міжнар. наук. конф. – Умань, 2017. – С. 240-243.
 25. Кирієнко А., Рожков Р., Симоненко Ю., Парій М. Оцінка вихідного матеріалу озимої м’якої пшениці (Triticum aestivum L.) з використанням ISSR-маркерів // Молодь і поступ біології: мат. XIII міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Львів, 2017 – С. 35-36.
 26. Ковальчук З., Куліш О., Смирнова В., Симоненко Ю., Парій М., Кучук М.В. Створення закріплювачів стерильності ріпаку озимого OGURA-INRA типу стійких до гербіцидів імідазолінової групи // Молодь і поступ біології: мат. XIII міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Львів, 2017 – С. 108-109.
 27. Куліш О., Ковальчук З., Симоненко Ю., Парій М. Характеристика лінійного матеріалу цукрової кукурудзи на основі гену структури ендосперму SH2 // Молодь і поступ біології: мат. XIII міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Львів, 2017 – С. 110-111.
 28. Смирнова В.І, Симоненко Ю.В., Парій М.Ф. Підсилення гомологичної рекомбінації як новий метод селекції рослин // Студенти-агробіологи – сільськогосподарському виробництву: мат. всеукр. студентської конф. – К., 2017. – С. 181-182.
 29. Федчунов О.О., Антіпов І.О., Варченко О.І., Смірнова В.А., Зіміна О.В., Симоненко Ю.В., Парій М.Ф. Golden Gate клонування, як ефективний метод створення конструкцій для генетичної інженерії // Біотехнологія: звершення та надії: мат. VI міжнар. наук.–практ. конф. – К., 2017. – С. 292-293.


Тези, опубліковані закордоном

 1. Sheludko Y. Transient expression of heterologous cytochromes in plants: simple protocol for discovery of functions and obtaining of new substances // Abstracts of the Network Meeting of the Alexander von Humboldt Foundation, 05 – 07 April 2017, Dresden, Germany. - Dresden, 2017. - Р. 269 - 270.
 2. Matvieieva N., Drobot K., Shakhovsky A., Kudryavets Y. “Hairy” Root Cultures As A Source Of Biologically Active Substances // Smart Bio: abstrac. book Internat. Confеren.,18 – 20 May, 2017, Kaunas, Lithuania. – Каунас, 2017. – Р. 38.
 3. Lystvan K. Comparative study of dopamine content in callus culture and intact plants of Celosia genus // 3 rd International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU 2017), 18-21 October 2017, Bansko, Bulgaria. - Bansko, 2017. - P.
 4. Lystvan K. A negative effect of an ultrasound-assisted extraction on meroterpene bakuchiol yield // 3 rd International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU 2017), Bansko, Bulgaria. - Bansko, 2017. - P.
 5. Lioshyna L., Molchan O., Bulko O., Petrinchic V., Peterson A., Pushkarova N., Kuchuk N. Effect of different spectrum LED-lighting on several medical plants // Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research: book of abstracts , June 12 - 16, 2017. -Budva, Montenegro.- P. 188 http://www.rad-conference.org/books.php
 6. Lioshyna L., Bulko O., Pchelovska S., Litvinov S., Pushkarova N., Kuchuk N. Effect of chronic γ-irradiation on Ri-transformants and hairy roots Digitalis purpurea L in vitro // Fifth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research: book of abstracts - June 12-16 2017.-Budva, Montenegro.- P. 185 http://www.rad-conference.org/books.php
 7. Kyrpa-Nesmiian T.. Research plants Nicotiana tabacum generation T1 expressing gene desA in terms hot stress // Smart Bio: abstrac. book Internat. Confеren.,18 – 20 May, 2017, Kaunas, Lithuania. – Kaunas, 2017. - Р. 128.
 8. Kyrpa-Nesmiian T. Research adaptation of plant Nicotiana tabacum generation T-1 expressing gene desA cyanobacteria to cold stress conditions // COST WG1 / EPPN2020 workshop, 29th - 30th of September 2017, Novi Sad,Serbia.- Novi Sad, 2017. - Р. 117
 9. Kyrpa-Nesmiian T, Sindarovska Y., Kharhota M., Kuchuk M. Analysis of changes in fatty acid profile in the transgenic T1 plants expressing desA gene // Plant Phenotyping Forum: integrating European plant phenotyping community, 22th - 24th of November, 2017, Tartu, Estonia. - Tartu , 2017. - Р. 55.
 10. Sindarovska Y., Hõrak H., Brosche M., Jakobson L., Wang Y.-Sh., Kollist H. Two mitogen-activated protein kinases MPK12 and MPK4 are essential components of CO2-induced stomatal regulation // COST WG1 / EPPN2020 workshop, September 29–30, 2017, Novi Sad, Serbia. - Novi Sad. - Р. 123.
 11. Shcherbak N.L., Parii М.F., Symonenko Yu.V., Kuchuk M.V. Effect of the 35S enhancer sequence on heterologous expression in transgenic plants coused by the lox site // International Conference Plant Transformation and Biotechnology, Vienna, Austria, June 29 - 30, 2017. - Vienna, 2017.– P. 37.
 12. Varchenko O.I., Babych V.O., Krat V.Yu., Hnatyuk I.C., Shcherbak N.L., Parii Ya.F., Kuchuk M.V., Parii М.F., Symonenko Yu.V. Sunflower and canola genetic transformation using Agrobacterium tumefaciens // International Conference Plant Transformation and Biotechnology. –Vienna, Austria – June 29-30, 2017. - Vienna, 2017. – P. 39.
 13. Krat V.Yu., Zimina O.V., Sydorov A.V., Galushchenko S.V., Pariy Ya.F., Symonenko Yu.V., Parii M.F. Effect of growth regulators on carrot (Daucus carota L.) somatic embriogenesis from callus tissue culture // Plant Transformation & Biotechnology IV: Proceedings of the internat. confer., Vienna, Austria. – 2017. – P. 36.
 14. Krat V.Yu., Varchenko O.I., Kovalchuk Z.V., Pariy Ya.F., Kuchuk M.V., Symonenko Yu.V., Parii M.F. Canola genetic transformation using Agrobacterium tumefaciens carrying human b-interferon gene // Plant Transformation & Biotechnology IV: Proceedings of the internat. confer., Vienna, Austria. – 2017. – P. 38.
 15. Zimina O.V., Smirnova V.A., Sydorov A.V., Kyrienko A.V., Pariy Ya.F., Symonenko Yu.V., Parii M.F. Genome editing in crops using CRISPR-CAS9 technology // Plant Transformation & Biotechnology IV: Proceedings of the internat. confer., Vienna, Austria. – 2017. – P. 35.
 16. Zimina O., Smirnova V., Symonenko Yu., Alkhimova O., Parii M. Genetic constructs creation for targeted meiotic recombination in Arabidopsis thaliana // From Molecules to Cells and Back: Proceedings of 42nd FEBS Congress, 2017, Jerusalem, Israel. – Jerusalem, 2017. – P. 2.2-005.
 17. Mолчан О.В., Петринчик В.О., Запрудская Е.В., Шабуня П.С., Фатыхова С.А., Лешина Л.Г., Булко О.В. LED-освещение для управления процессами биосинтеза и морфогенеза лекарственных растений in vivo и in vitro // Молекулярно-генетические и биотехнологические основы получения и применения синтетических и природных биологически активных веществ (Нарочанские чтения – 11): мат. междунар. науч.-практ. конф., 20-23 сентября 2017 / Белорусский гос. ун-т, Северо-Кавказский федеральный ун-т. - Минск-Ставрополь, 2017. – С. 63-68.


Патенти

 1. Матвєєва Н.А., Дробот К.О., Шаховський А.М., Дуплій В.П. Спосіб отримання культури «бородатих» коренів рослин Artemisia dracunculus L. Патент на корисну модель № 116312
 2. Вортман М.Я., Льошина А.Г., Булко О.В., Рогальський С.П., Тарасюк О.П., Лемешко В.М., Шевченко В.В. Застосування гуанідинвмісного олігоетеру як регулятора росту пшениці. Деклараційний патент на корисну модель 26.07. 2017 №и201707849


Публікації співробітників відділу молекулярної генетики

Монографії, книги, підручники

 1. Рибалка О.І., Моргун Б.В., Поліщук С.С. Ячмінь як продукт функціонального харчування: моногр / О.І. Рибалка, Б.В.Моргун, С.С.Поліщук; НАН України, ІФРіГ, НААН України. – К.: Логос, 2016. – 619 с. - Бібліогр. В кінці глав.

Статті, опубліковані в Україні

 1. Bannikova M. A., Gorbatyuk I. R., Hnatiuk I. S., Malysheva-Otto L. V., Duplij V. P. Effect of Ceftriaxone and Timentin antibiotics on morphogensis in the in vitro culture of bread wheat Triticum aestivum L. // Biopolymers and Cell. – 2016. – Vol. 32 (5). – P. 367–376.
 2. Моргун Б.В., Похилько С.Ю, Починок В.М., Дуплій В.П., Дуган О.М., Христан О.О., Степаненко А.І. Генетичне різноманіття пуроіндолінових генів серед ліній пшениці м'якої, носіїв Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides // Физиология растений и генетика. – 2017. – Т. 49, №3. – С. 229-236.
 3. Похилько С.Ю., Швартау В.В., Починок В.М., Михальська Л.М., Дуган О.М., Моргун Б.В. Комплексний аналіз вмісту загального білку в зерні м'якої пшениці, яка містить ген Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2017. – Том 15, №1. – С. 52-57.
 4. Похилько С.Ю., Степаненко А.І., Дуган О.М., Моргун Б.В. Визначення алельного стану генів Glu-1 в гібридних сім’ях, носіїв гена Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides // Фактрори експерементальної еволюції організмів: зб. наук. пр. –К: Київ 2017, Т. 21. - С. 168 - 173.
 5. Нітовська І.О., Комарницький І.К., Моргун Б.В. Селекція на гліфосаті трансгенних калюсних ліній кукурудзи генотипів районованих в Україні. // Фактори експериментальної еволюції. – Київ. – 2017. - том 20. – С. 112-117.
 6. Куцоконь Н.К., Рудас В.А., Шинкарчук М.В., Лахнеко О.Р., Моргун Б.В., Рашидов Н.М., Гродзинський Д.М. Генетична трансформація Populus nigra X P. deltoides (осокір клону Градізька) // Вісник УТГіС. – 2016. – Т. 14, №2. – С. 187 - 191.
 7. Stepanenko O.V., Stepanenko A.І., Kuzminskiy Ye.V., Morgun B.V. Identification of Psy1 genes alleles responsible for carotenoid accumulation in wheat grains // Biotechnologia acta. - 2017. – v.10, №2. – р. 57 - 66.
 8. Степаненко O.В. Музафарова В.А., Степаненко A.І., Кузьмінський Є.В., Рябчун В.K., Моргун Б.В. Комплексна молекулярно-генетична оцінка генофонду ячменю ярого за напрямами використання.// Физиология растений и генетика. - 2017. – Т.49, №4. – С. 328-338.
 9. Михальська Л.М., Похилько С.Ю., Швартау В.В., Дуган О.М., Моргун Б.В. Дослідження вмісту білка в гібридних лініях пшениці- носіях гена Gpc-B1 of Triticum turgidum ssp. dicoccoides // Біологічні студії/ Studia Biologica.- 2017. - Том 11, №3 - 4. – С. 34-35.

Статті, опубліковані закордоном

 1. Lakhneko O., Pushkarova N., Stepanenko A., Kuchuk M., Morgun B. Phylogenetic study of Crambe species with ISSR markers // “VESTNIK” of the South-Kazakhstan state pharmaceutical academy Republican Scientific Journal. – 2016. – № 4 (77). – P. 7-10.
 2. Nuzhyna N.V., Volch I.R., Hnatiuk I.S., Golubenko A.V., Bannikova M.A. Histological peculiarities of Triticum aestivum L. calli cultures’ morphogenesis under antibiotic Ceftriaxone influence // Cytology and genetics. – 2017. – Vol. 51 (3). – P. 149-154.

Тези, опубліковані в Україні

 1. Жалій Н., Гнатюк І., Банникова М. Параметри ко-культивування експлантів і елімінації Agrobacterium tumefaciens в ході трансформації пшениці м’якої Triticum aestivum L. // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті:83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Київ, 5 - 6 квітня 2017 р.) – Київ, НУХТ. – 2017. – С. 436.
 2. Hnatiuk I., Pluhatar M., Zhalii N., Bannikova M. Peculiarities of NptІІ Transgene Expression in Bread Wheat // Шевченківська весна: досягнення біологічної науки : XV міжнар. наук. конф. / BioScience Advances» (Київ 18 – 21 квітня 2017 р.) – К.,2017. - C.108.
 3. Лазебник В., Банникова М. Вплив антибіотику цефепіму на морфогенез калюсу пшениці м’якої // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті:83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Київ, 5 - 6 квітня 2017 р.). – Київ, НУХТ. – 2017. – С. 446.
 4. Скороход А., Банникова М. Вплив антибіотику цефтріаксону на морфогенез калюсу пшениці м’якої//Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті: 83 міжнар. наук. конф. молодих учених, аспірантів і студентів (Київ, 5 - 6 квітня 2017 р.). – Київ, НУХТ. – 2017. – С. 459.
 5. Похилько С.Ю., Степаненко А.І., Дуган О.М., Моргун Б.В. Алельний склад пуроіндолінових генів у гібридних сімях пшениці мякої, носіях Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides // Тернопільські біологічні читання-2017: мат. всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Терно-граф 2017. – С. 287 - 291.
 6. Похилько С.Ю., Степаненко А.І., Дуган О.М., Моргун Б.В. Виявлення цінних алелей високомолекулярних глютенінів у гібридних сім’ях носіях гена Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides // Біотехнологія XXI століття: мат. XI Всеукр. наук. -практ. конф. -К., 2017. – С. 63
 7. Похилько С.Ю., Степаненко А.І., Починок В.М., Дуган О.М., Моргун Б.В. Аналіз вмісту загального білку в гібридних сім’ях носіїв гена Gpc-B1 від Triticum turgidum ssp. dicoccoides методом інфрачервоної спектрометрії // Біологія рослин та біотехнологія: зб. тез Третьої конф. молодих учених. – К.: НАУ, 2017. – С.76
 8. Логвиненко Ю.М., Нітовська І.О. Калюсогенез в культурі апікальних меристем пагонів спельти. // Біотехнологія XXI століття: мат. XI Всеукр. наук.- практ. конф. ( Київ, 21 квітня). – К., 2017. - С. 47.
 9. Лахнеко О.Р., Моргун Б.В., Кузьмінський Є.В. Перспектива дослідження посухостійкості Triticum aestivum L. за допомогою ДНК-маркерних технологій // Біотехнологія XXI століття: мат. XI Всеукр. наук.- практ. конф. ( Київ, 21 квітня). - К., 2017. - C. 122.
 10. Бондар О.А., Лахнеко О.Р., Пушкарьова Н.О. Молекулярно-генетичний аналіз рослин Crambe koktebelica // Біотехнологія XXI століття: мат. XI Всеукр. наук.- практ. конф. ( Київ, 21 квітня). - К., 2017. - C. 16. >>>
 11. Ожерєдов Д.С., Лахнеко О.Р., Степаненко А.І. Генотипування соняшника за допомогою ДНК-маркерів на основі IRAP // Біотехнологія XXI століття: мат. XI Всеукр. наук.- практ. конф. ( Київ, 21 квітня). - К., 2017. - C. 54.
 12. Шрамко Д. С., Лахнеко О.Р.,Степаненко А.І. Геннетичний аналіз Triticum aestivum L. методом REMAP // Біотехнологія XXI століття: мат. XI Всеукр. наук.- практ. конф. ( Київ, 21 квітня). - К., 2017. - C. 83.
 13. Лахнеко О.Р., Степаненко А.І., Моргун Б.В., Кузьмінський Є.В. Застосування ДНК-маркерних технологій для виявлення генетичного поліморфізму пшениці в умовах недостатнього зволоження // Наукове забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін клімату: мат. міжнар. наук.- практ. конф. молодих вчених і спеціалістів ( м. Дніпро, 25-26 травня 2017 р.). - Дніпро, 2017. - С. 41 - 42.
 14. Маринченко Л.В., Степаненко О.В., Мудрак Т.О., Моргун Б.В., Маринченко В.О. Отримання етанолу з пшениці зі зниженим вмістом амілопектину // Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин: мат. міжнар. наук.. конф. (12 вересня 2017 року, Одеса) / Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. - Одеса, 2017. - С. 144-145.
 15. Степаненко О.В., Степаненко А.І., Моргун Б.В., Кузьмінський Є.В. Ідентифікація алелів генів Pin-D1, які відповідають за ознаку твердозерності у пшениці // Біотехнологія XXI століття: мат. XI Всеукр. наук.- практ. конф. ( Київ, 21 квітня) / Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ІКБГІ НАН України, ПАТ «Фармак». - К., 2017. - С. 132.

Тези, опубліковані за кордоном

 1. Pokhylko S., Schwartau V., Pochinok V., Mykhalska L., Dugan O., Morgun B. Influence of Gpc-B1 of Triticum turgidum ssp. dicoccoides on Grain Protein Content in Bread Wheat // The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity (05 - 08 July 2017, Minsk-Belarus).- Minsk, 2017.- P. 417.

Патенти

 1. Патент України №115633 МПК (2009) A01H 1/00; A01H 4/00; A01H 5/00; C12N 1/21; C12N 5/04; C12N 15/00 Спосіб отримання трансформованих рослин м’якої пшениці методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації калюсних культур апікального походження/ Волч І.Р., Банникова М.О., Гнатюк І.С., Моргун Б.В. - заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ. – № u2016 10565; заявл. 19.10.2016; опубл. 25.04.2017; Бюл. № 8
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти