Міхєєв Олександр Миколайович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


МихеевОМ2016.JPG

Завідувач лабораторії радіаційної епігеноміки, відділу біофізики і радіобіології
Доктор біологічних наук
Народився 4 лютого 1953 року.
Д.б.н. за спеціальністю «радіобіологія» з 2007 року.
Загальна кількість друкованих праць – близько 240.
Стаж наукової роботи – 37 років.

В поточний період наукові інтереси зосереджені на наступних напрямках:

 • Теоретичне дослідження проблем біологічної еволюції, зокрема, з’ясування співвідношення селективних та номогенетичних механізмів філогенезу.
 • Експериментальне та теоретичне дослідження механізмів адаптації рослин різних видів до іонізуючого та ультрафіолетового випромінювання. Моделювання дії природного ультрафіолетового випромінювання з підвищеними рівнями.
 • Вивчення поглинальної здатності наземних видів рослин по відношенню до радіонуклідів та важких металів. Розробка технології фітоаквадезактивації хімічно забруднених водних середовищ на основі плаваючих конструкцій (біоплато).

Список основних робіт:

 1. Євдокимова С.О., Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Транзитивний характер радіоадаптивної відповіді – В сб. тез ХІХ Щорічної наукової конференції Інститут ядерних досліджень НАН України, 24-27 січня 2012, Київ, 2012. с 135-136.
 2. Гогебашвили М.Э., Михеев А.Н., Иванишвили Н.И. Соотношение физиологически активных и коньюгированных форм фитогормонов при радиационном воздействии на растительные ткани – Радиологические и агроэкологиеские исследования, том VIII, сборник материалов II Международной конференции, Тбилиси, 2012, с. 36-41.
 3. Евдокимова С.А., Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г. Связь радиогормезиса с радиоадаптационным эффектом - Радиологические и агроэкологиеские исследования, том VIII, сборник материалов II Международной конференции, Тбилиси, 2012, с. 27-36.
 4. Міхєєв О.М., Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Овсяннікова Л.Г. Принципи онтогенетичної радіоадаптації // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 185. Вип. 173, серія «Техногенна безпека» – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2012. – с. 66-71.
 5. Міхєєв О.М., Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Овсяннікова Л.Г. Принципи онтогенетичної радіоадаптації – Мат. Міжнародної науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2012: Стратегії України в геополітичному просторі», 6-10 червня 2012 р., Севастополь, Крим, Україна – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Том 3, с. 43-44.
 6. Михеев А.Н. Эпигенетическое усиление мутационных изменений, повышающее разрешающую способность естественного отбора //«Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології», сб. наук. праць. - Т. 4. – К.: Логос, 2012. – с. 165-170.
 7. Євдокимова С.О., Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Адаптивный ответ проростков льна-долгунца на действие острого гамма- и УФ-облучения // Ядерна фізика та енергетика, 2012, т. 13, № 2, с. 166-174.
 8. Михеев А.Н. Надклеточные механизмы онтогенетической радиоадаптации растений Междисциплинарная научная конференция АДАПТАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ ЖИВЫХ СИСТЕМ Новый Свет, Крым, Украина 11–16 июня 2012 Тезисы докладов, с. 79.
 9. Mikhyeyev A.N., Supercell mechanisms of ontogenetic radioadaptation of plants // Interdisciplinary Scientific Conference ‘Adaptive Strategies of Living Systems’ Novy Svet, AR Crimea, Ukraine June 11–16, 2012 Abstracts, p. 80.
 10. Тихоненко О.М., Міхєєв О.М. Дослідження поглинальної здатності в умовах впливу стресорів за допомогою методу залишкової радіоактивності // Вісник національного авіаційного університету, 2012, № 3 (52), с. 126-130.
 11. Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г., Євдокимова С.О. Можлива роль надклітинних механізмів у радіоадаптаційних ефектах рослин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Карабіна. Серія: біологія. Вип.. 15, № 108, 2012 р. с. 233-243.
 12. Михеев А.Н. Эмерджентность микроэволюционных процессов // «Фактори експериментальної еволюції органіізмів», сб. наук. праць. – Т. 12. – К.: Логос, 2013. – с. 57-62.
 13. Ivanishvili N., Gogebashvili M., Mikheev A. Irradiation Method of Control Phytohormonal Regulatory System of Wood Plants // in “Current challenger of sustainable forest management in Caucasus”, book abstract, Agricultural university of Gejrgia, 07-08 October, 2013, Tbilisi, p. 7.
 14. Михеев А.Н. Риски радиогенных раков в оценке отдаленных последствий аварии на ЧАЭС // В сб. «радіоекологія-2013. Чорнобиль-Фукусіма. Наслідки. Мат. Науково-проактичної конференції в рамка[ міжнародного форуму «Довкілля України», м. Київ, 25-27 квітня 2013 року. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І Франка 215 с. с. 73-75
 15. Михеев А.Н. Канцерогенный радиогенный риск. 2-й «основной» радиобиологический парадокс // в сб. Радіоекологія-2014. Мат. науково-практичної конф. з міжнар. Участю, м. Київ, 24-26 квітня 2014 р. – Житомир, Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – 366 с. (с. 189-194).
 16. Михеев А.Н. Проблемы теории биологической эволюции (Пролегомены эволюционистики). – К.: Фитоцентр, 2014. – 206 с.
 17. Михеев А.Н. Существует ли необходимость в гипотезе универсального генома? // «Фактори експериментальної еволюції організмів», сб. наук. праць. – К.: Логос, 2014. – с. 245-249.
 18. Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г., Войтенко Л.В. Гродзинский Д.М. Системный подход к изучению радиогормезисных эффектов у растений // Тезисы докладов «VII Съезд по радиационным исследованиям (радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность, Москва, 21-24 октября 2014 г. – Москва: РУДН, 2014. 246 с. (с. 43)
 19. Mikhyeyev A., Ovsiannikova L. The applied aspects of theory of biological adaptation // Матеріали Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції «Адаптаційні стратегії живих систем», 12-17 травня 2014 р., Новий Світ, Україна. - Київ: Видавець В.С. Мартинюк, 2014. – 90 с. ISBN 978-966-2727-03-6/ – с. 36-37
 20. Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г. Гигантизм фотосинтезирующих органов лиственных и хвойных пород деревьев в условиях повышенного радиационного фона. – в сб. трудов Международной научно-практической конференции «Радиоэкология – 2015», Киев, 2015, с. 102-106.
 21. Гродзинский Д.М., Кутлахмедов Ю.А., Михеев А.Н. Новые походы к разработке средств фиторемедиации радионуклидзагрячзненных экосистем // В сб. тезисов докладов ІХ Всеукраинской научно-практической конференции «Биотехнология ХХІ столетия», 24 апреля 2015 г., Киев, 2015. – с. 141.
 22. Mikhyeyev A.N., Ovsyannikova L.G., VoytenkoL.V., Grodzinsky D.M. The hierarchy mechanisms of radiogormesis effects on plants – IV International conference ‘Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology, and Evolution’ dedicated to the 115th anniversary of the birth of N.W. Timofeeff-Ressovsky and his international scientific school St. Petersburg, Russia, 2-6 June 2015. – Dubna: JINR, 2015. – 272 p. (p. 65)
 23. Михеев А.Н. Гиперадаптация. Стимулированная онтогенетическая адаптация растений. – К.: Фитосоциоцентр, 2015. – 423 с.
 24. Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г., Войтенко Л.В., В.В Жук В.В., Д.М. Гродзинський Д.М. Системность механизмов радиогормезисные эффектов у растений – В сб. Тези доповідей VІ з’їзду радіобіологічного товариства України, Київ, 5-9 жовтня, 2015 р. – с. 92-93.
 25. Михеев А.Н. О понятии «малая доза» ионизирующего излучения – В сб. Тези доповідей VІ з’їзду радіобіологічного товариства України, Київ, 5-9 жовтня, 2015 р. – с. 91-92.
 26. Михеев А.Н. Инварианты универсального эволюционизма. – В Зб. наук. пр. «Фактори експериментальної еволюції», Київ, Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2015, т. 16. – с. 68-73.
 27. Михеев А.Н., Лапань О.В., Маджд С.М., Пчеловская С.А. Новый способ конструирования биоплато для очистки водоемов от радионуклидов // Сб. научн. трудов «Современные тенденции развития науки и технологии» по материалам VIII Международной научно-практической конференции, г. Белгород, 30 ноября 2015 г., – № 8, часть IV, с. 107-113.
 28. Михеев А.Н., Маджд С.М., Семенова Е.И., Дмитруха Т.И. Адаптация гидрофитной системы для очистки сточных вод предприятий гражданской авиации // Химия и технология воды, т. 37, № 6 (248), ноябрь – декабрь 2015, с. 574-581.
 29. Михеев А.Н. Малые «дозы» радиобиологии. Моя маленькая радиобиологическая вера. – К.: Фитосоциоцентр, 2016. – 328 c.
 30. Міхєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. «Гарячі» частки біологічного походження. // Сб. тез доповідей Міжнародної наукової конференції «Радіологічні та медичні наслідки Чорнобильської катастрофи – тридцять років по тому», 18-19 квітня 2016 р., м. Київ, Україна. – Київ, 2016. – с. 247.
 31. Михеев А.Н., Овсянникова Л.Г., Маджд С.М., Лапань О.В. Разработка технологии деконтаминации водных объектов от радионуклидного и химического загрязнения // «Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 135-й річниці від дня народження Олександра Флемінга (Київ, 22 квітня 2016 року) [Електронне видання] – К.: НТУУ «КПІ», 2016. – 235 с.- с. 155.
 32. Михєєв О.М., Овсяннікова Л.Г., Войтенко Л.В., Жук В.В., Гродзинський Д.М. Системність механізмів радіогормезисних ефектів у рослин // Доп. НАН України, 20016, № 4, с. 106-109.
 33. Михеев А.Н. Малые «дозы» радиобиологии // Радиационная биология. Радиоэкология, 2016, том 56, № 3, с. 336-350.
 34. Жук В.В., Михєєв О.М., Овсяннікова Л.Г. Порівняльна дія УФ-В та УФ-В на рослини гороху // Науково-практична конференції з міжнародною участю «Ефекти радіації та інших ксенобіотиків на репродуктивну систему і організм» (м. Долина, 4-7 жовтня 2016 року): тези доповідей. – Долина, 2016. 90 с. (с. 38).
 35. Михєєв О.М., Удод В.М., Маджд С.М., Лапань О.В., Кулініч Я.І. Збільшення буферності природних підсистем з метою мінімізації антропогенного навантаження на гідроекосистеми // EESJ (East European Scientific Journal) 2016, 9 (13), c. 11-13.
 36. Михеев А.Н. Эмпирические и концептуальные источники решения проблем биологической эволюции // В сб. « Фактори експериментальної еволюції організмів», 2016, т. 19., с. 257-261.
 37. Михєєв О.М., Жук В.В., Овсянникова Л.В., Д.М. Гродзинський Д.М. Гормезисний вплив УФ-С опромінення на пігментний комплекс і антиоксидантні ферменти клітин листків Pisum sativum L. // Доповіді НАН України, 2016, № 11, с. 99-101.
 38. Михєєв О.М. Шиліна Ю.В. Класифікація видів онтогенетичної адаптації. Елементи теорії біологічної адаптації // «Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти», сб. праць, присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України А.М. Гродзинського (1926-1988). – К.: Наш формат, 2016. – 532 с. (с. 247-274).
 39. Mikheev A.N., Grodzinskaya F.F., Nebesny V.b., Honchar Y.Yu., Koniakin S.M., Teslenko I.K., Shchur K.Yu. Study of the impact os sodium and chlorine ions on the morfometric characteristics of Tilia cordata Mill // «Ботаніка і мікологія: сучасні горизонти», сб. праць, присвячених 90-річчю з дня народження академіка АН України А.М. Гродзинського (1926-1988). – К.: Наш формат, 2016. – 532 с. (с. 274-292).
 40. Михєєв О.М., Маджд С.М., Лапань О.В., Овсяннікова Л.Г. Патент на корисну модель № 107555 «Біоплато для очищення стічних вод та водойм від радіонуклідів». Зареєстровано в Державному реєстрі патентів на корисні моделі 10.06.2016.
 41. Удод В.М., Михєєв О.М., Маджд С.М., Кулинич Я.І. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 67248 «Сучасна методологія оцінки структурно-функціональних змін водних екосистем річок внаслідок постійно діючого техногенного навантаження. Зареєстровано в Державній службі інтелектуальної власності України 15.08.2016.


Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами